Leveringen - 256065-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Wegwerphandschoenen

2020/S 106-256065

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postadres: ul. Przybyszewskiego 49
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-355
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Łuczkowska
E-mail: dzp@spsk2.pl
Telefoon: +48 618691695

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.skhs.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://skhs.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://skhs.eb2b.com.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa rękawic diagnostycznych

Referentienummer: DZP/65/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424300 Wegwerphandschoenen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa rękawic diagnostycznych – 5 pozycji asortymentowych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 109 224.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. nazwa towaru – j.m., ilość:

1. rękawice lateksowe, jednorazowe, niesterylne, pudrowane z mankietem, rozmiar S, M, L, XL pakowane w kartonach po 100 szt. teksturowane co najmniej na końcach palców, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, długość min. 240 mm, szerokość S – 80 +- 10 mm, M – 95 +_ 10 mm, L – 110 +_ 10 mm, XL powyżej 110 mm, opak. po 100 szt. – 3 800;

2. rękawice lateksowe, jednorazowe, niesterylne bezpudrowe z mankietem, pakowane w kartonach po 100 szt., rozmiar S, M, L, XL obniżona zawartość protein poniżej 50 ug/g, pokryte polimerem, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, długość min 240 mm, szerokość S – 80 +- 10 mm, M – 95 +_ 10 mm, L – 110 +_ 10 mm, XL powyżej 110 mm, teksturowane min. na końcach palców, opak. po 100 szt. – 300;

3. rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, teksturowane co najmniej na końcach palców, z mankietem, pakowane w kartonach po 200 szt., rozmiar S, M, L, XL, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, długość min. 240 mm, szerokość S – 80 +-10 mm, M – 95 +_ 10 mm, L – 110 +_10 mm, XL powyżej 110 mm. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na ww. rękawice w kartonach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, opak. po 200 szt. – 28 200;

4. rękawice lateksowe niesterylne z przeznaczeniem do procedur wysokiego ryzyka, odporna na rozdarcia i przekłucia, do bezpieczne pracy, długość całej rękawicy 28–30 cm, pakowana w kartonach po 50 szt. rozmiar XL, S, M, L, bezpudrowe, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, z mankietem, teksturowane mon na końcach palców, opak. po 50 szt. – 300;

5. rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe do pracy z odczynnikami chemicznymi typu ksylen lub nadtlenek wodoru, aceton, długość całej rękawicy 28–30 cm rozmiar M, L, S, XL, pak po 100 szt., teksturowane co najmniej na palcach, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, z mankietem, opak. po 100 szt. – 1 600.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena jakościowa / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 16.5.2019 Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy rękawic diagnostycznych, każda o wartości minimum w PLN: 277 306 PLN.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy do magazynu apteki (w godzinach 7.30–13.30, ul. Przybyszewskiego 49, albo zgodnie z żądaniem Zamawiającego do jednostki Zamawiającego położonej przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu) w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego bez względu na jego formę.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://skhs.eb2b.com.pl/)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

II. Zamawiający wskazuje, że działając na podstawie art. 24aa PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości PLN: 22 184 PLN.

Termin wnoszenia wadium jest tożsamy z terminem składania ofert.

IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

V. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

VI. Dokumenty i oświadczenia z niniejszego punktu składane są na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp:

1. Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów medycznych.

2. Dla oferowanego dla dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej, w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów ujętych w tabeli. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w tomie nr III SIWZ.

3. Dla oferowanego dla dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia próbek zaoferowanego asortymentu w minimalnym opakowaniu handlowym, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w tomie nr III SIWZ.

4. Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. z 13.12.2019 Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu – jeżeli dotyczy (do wglądu na żądanie Zamawiającego).

5. Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o spełnieniu parametrów norm wskazanych w tom III.

6. Zamawiający wymaga protokołów z przeprowadzonych badań potwierdzających spełnienie parametrów oceny technicznej.

VII. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 11.9.2019 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020