Leveringen - 256070-2020

03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Overhemden

2020/S 106-256070

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: Biuro Finansów, ul. Domaniewska 36/38
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-672
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Rykaczewska
E-mail: monika.rykaczewska@policja.gov.pl
Telefoon: +48 226011981
Fax: +48 226011857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produkcja i dostawa 5 000 szt. koszul służbowych letnich w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 3 000 szt. w prawie opcji

Referentienummer: 77/Ckt/20/MR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18332000 Overhemden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa 5 000 szt. koszul służbowych letnich w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 3 000 szt. w prawie opcji:

— zamówienie podstawowe (gwarantowane) – 5 000 szt,

— maksymalne zamówienie opcjonalne nr 1 – 1 000 szt,

— maksymalne zamówienie opcjonalne nr 2 – 2 000 szt.

Razem maksymalna wielkość zamówienia – 8 000 szt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej nr 10/Ckt/2018 edycja marzec 2018 (koszula służbowa letnia); Specyfikacji technicznej 52/Ckt/2019 edycja wrzesień 2019 (tkanina na koszule służbowe letnie) stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Wzór poglądowy wyrobu do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa 5 000 szt. koszul służbowych letnich w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 3 000 szt. w prawie opcji:

— zamówienie podstawowe (gwarantowane) – 5 000 szt,

— maksymalne zamówienie opcjonalne nr 1 – 1 000 szt,

— maksymalne zamówienie opcjonalne nr 2 – 2 000 szt.

Razem maksymalna wielkość zamówienia – 8 000 szt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej nr 10/Ckt/2018 edycja marzec 2018 (koszula służbowa letnia); Specyfikacji technicznej 52/Ckt/2019 edycja wrzesień 2019 (tkanina na koszule służbowe letnie) stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Wzór poglądowy wyrobu do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 – Termin końcowy realizacji zamówienia (umowy) w części podstawowej (gwarantowanej) / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 90.00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamówienie podstawowe (gwarantowane), tj. 5 000 szt. Koszul służbowych letnich – zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później jednak niż do 30.10.2020 w maksymalnie dwóch partiach.

Zamówienie opcjonalne nr 1 w przypadku skorzystania z prawa, tj. od 500 szt. do 1 000 szt. Koszul służbowych letnich – z terminem realizacji identycznym z terminem realizacji zamówienia podstawowego.

Zamówienie opcjonalne nr 2 w przypadku skorzystania z prawa, tj. od 500 kpl. do 2 000 szt. Koszul służbowych letnich – do 21.5.2021.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nr 1 w terminie do 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji nr 1 po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nr 2 w terminie do 18.2.2021. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji nr 2 po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji.

Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujący warunek udziału w postępowaniu, dotyczący:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio:

300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w JEDZ, będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich):

5.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK) (w zakresie określonym w rozdz. VI ust 1 pkt 1 SIWZ).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujący warunek udziału w postępowaniu, dotyczący:

2) zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

A) wykonania (wyprodukowania i dostarczenia) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

łącznie minimum 2 500 szt. koszul wykonanych z tkaniny w ramach maksymalnie 3 zamówień, z których każde zostało zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;

B) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: zakładem(ami) produkcyjnym(i) w którym(ch) będzie realizowany przedmiot zamówienia, mającym wdrożony system zarządzania jakością w zakresie produkcji odzieży;

o zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w JEDZ, będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów:.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich):

5.1.2. wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca w wykazie ma obowiązek podać wykonane zamówienia odpowiadające postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt a.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów (w zakresie określonym w rozdz. VI ust 1 pkt 2 ppkt A SIWZ – zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

5.1.3. opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości (ze wskazaniem zakładu/ów produkcyjnego/ych) potwierdzającego spełnianie warunku określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt B SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie w ramach powyższego opisu certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakresie produkcji odzieży.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Zamawiający wymaga wypełnienia jedynie sekcji „α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” (cześć IV: Kryteria kwalifikacji: JEDZ).

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego – Wykonawca składa wraz z ofertą:

Aktualne zaświadczenie wystawione przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” (Świadectwo Zgodności Wzoru Wyrobu wraz ze sprawozdaniem z oceny wzoru) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry jakościowe, techniczne i użytkowe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w specyfikacji technicznej ST 10/Ckt/2018 edycja marzec 2018. Warunki uzyskania wymaganego zaświadczenia określa procedura Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” (PZ-01 Ocena wzoru wyrobu na zgodność ze specyfikacją), którą Instytut udostępni na żądanie (zamieszczone jest również na stronie internetowej ITB „Moratex”). Zamawiający uzna za aktualne Świadectwo Zgodności Wzoru Wyrobu, którego ważność nie upłynęła na dzień składania ofert.

Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

3.1. wypełniony formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w projekcie umowy. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia podstawowego (gwarantowanego). W przypadku skorzystania z prawa opcji nr 2 Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego nr 2 w kwocie 10 % wartości brutto zamówienia opcjonalnego nr 2, w terminie określonym w projekcie umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:50
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, za pośrednictwem platformy. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał (odpowiednio dla Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich):

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ust. 6 rozdział VII SIWZ. Warunki udziału i wymagane dokumenty określa rozdział VI i VII SIWZ. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem platformy, zostały przedstawione w rozdziale XI oraz na stronie platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (Instrukcja dla Wykonawców).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020