Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 256077-2021

21/05/2021    S98

Slovensko-Bratislava: Reklamné služby

2021/S 098-256077

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vičanová
E-mail: alexandra.vicanova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prípravné trhové konzultácie - Infotabule na stĺpoch verejného osvetlenia

Referenčné číslo: MAGS OVO 52536/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
79341000 Reklamné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zámerom Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMBA) je realizácia koncesie na zabezpečovanie komplexných služieb v súvislosti s umiestnením infotabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia, vrátane služieb regulácie, evidencie a sprístupnenia informácií o týchto infotabuliach. HMBA je vlastníkom viac ako 33 000 ks stĺpov verejného osvetlenia na území celého mesta. Na predmetných stĺpoch sú umiestené infotabule v odhadovanom počte viac ako 1 500 ks, pričom tieto v mnohých prípadoch neobsahujú označenie poskytovateľa služby, čím je výrazne sťažený proces regulácie umiestňovania týchto tabúľ na území mesta.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 0.01 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79340000 Reklamné a marketingové služby
30195000 Tabule
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie Hlavného mesta SR Bratislavy

II.2.4)Opis obstarávania:

Zámerom Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMBA) je realizácia koncesie na zabezpečovanie komplexných služieb v súvislosti s umiestnením infotabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia, vrátane služieb regulácie, evidencie a sprístupnenia informácií o týchto infotabuliach. HMBA je vlastníkom viac ako 33 000 ks stĺpov verejného osvetlenia na území celého mesta. Na predmetných stĺpoch sú umiestené infotabule v odhadovanom počte viac ako 1 500 ks, pričom tieto v mnohých prípadoch neobsahujú označenie poskytovateľa služby, čím je výrazne sťažený proces regulácie umiestňovania týchto tabúľ na území mesta.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
01/09/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Komunikácia a výmena informácií v prípravných trhových konzultáciách sa realizuje výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12376/summary

2. Záujemcovia o účasť na PTK svoju účasť nahlásia do 9. júna 2021, do 17.00 hod. elektronicky, prostredníctvom informačného systému Josephine.

3.Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ktorú môžu byť v rámci konzultácií poskytnuté. Záujemca o PTK označí informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.

4.Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

5. Všetky informácie sú záujemcom k dispozícii na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12376/summary

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/05/2021