Leveringen - 256090-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Cádiz: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 106-256090

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Andaluz de Salud, Hospital Universitario Puerta del Mar
Postadres: Recinto interior Zona Franca, avenida de Europa, edificio Atlas, módulo 12
Plaats: Cádiz
NUTS-code: ES612 Cádiz
Postcode: 11011
Land: Spanje
Contactpersoon: Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz
E-mail: mariaj.leonsegui.sspa@juntadeandalucia.es
Telefoon: +34 856904605
Fax: +34 856904606
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministros (CCA. 6JWDS64)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 099 684.75 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612 Cádiz
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 099 684.75 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se prorrogará por un periodo de treinta y seis meses.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020