Leveringen - 256093-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Thermi: Diverse onderdelen

2020/S 106-256093

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Thermis
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: 2o chlm. Thermis - Triadioy
Plaats: Thermi N. Thessalonikis
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 01
Land: Griekenland
Contactpersoon: Stayros Mantalis
E-mail: s.mantalis@thermi.gov.gr
Telefoon: +30 2310478018 /+30 2310478029
Fax: +30 2313300719

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.thermi.gov.gr

Adres van het kopersprofiel: www.thermi.gov.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια ανταλλακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Θέρμης, για τα έτη 2020 - 2021 - 2022.

Referentienummer: 17565/29-05-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34913000 Diverse onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια ανταλλακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Θέρμης, για τα έτη 2020 - 2021 - 2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 100 505.61 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ανταλλακτικά για οχήματα με υπερκατασκευές: α) φορτηγά (απορ/ρα, φορτηγά, καδοπλυντήρια, καλαθοφόρα, λεωφορεία, σάρωθρα με υπερκατασκευή επί πλαισίου κ.λπ.) και β) ημιφορτηγά με υπερκατασκευές (καρότσα ή υπερκατασκευή κ.λπ.).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ανταλλακτικά για οχήματα με υπερκατασκευές: α) φορτηγά (απορ/ρα, φορτηγά, καδοπλυντήρια, καλαθοφόρα, λεωφορεία, σάρωθρα με υπερκατασκευή επί πλαισίου κ.λπ.) και β) ημιφορτηγά με υπερκατασκευές (καρότσα ή υπερκατασκευή κ.λπ.).

Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για την ομάδα 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 799 519.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Μπορεί να παραταθεί πριν από τη λήξη της και για οκτώ (8) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 31.8.2023, εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα — Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για την ομάδα 2.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα.

Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για την ομάδα 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 175.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Μπορεί να παραταθεί πριν από τη λήξη της και για οκτώ (8) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 31.8.2023, εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ανταλλακτικά και κυρίως αναλώσιμα για όλα τα οχήματα των ομάδων 1, 2, 4, 5 της μελέτης — Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για τις ομάδες 1, 2 4, 5.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ανταλλακτικά και κυρίως αναλώσιμα για όλα τα οχήματα των ομάδων 1, 2, 4, 5 της μελέτης — Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για τις ομάδες 1, 2 4, 5.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 179.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Μπορεί να παραταθεί πριν από τη λήξη της και για οκτώ (8) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 31.8.2023, εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ανταλλακτικά για μηχανήματα έργου — Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για την ομάδα 4.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ανταλλακτικά για μηχανήματα έργου — Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για την ομάδα 4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 401.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Μπορεί να παραταθεί πριν από τη λήξη της και για οκτώ (8) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 31.8.2023, εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ανταλλακτικά για μηχανήματα πρασίνου (δενδροκομικά, τρακτέρ) — Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για την ομάδα 5.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ανταλλακτικά για μηχανήματα πρασίνου (δενδροκομικά, τρακτέρ) — Αριθμός πλαισίου: Σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων του Παραρτήματος I της μελέτης, για την ομάδα 5.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 262.61 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Μπορεί να παραταθεί πριν από τη λήξη της και για οκτώ (8) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 31.8.2023, εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ελαστικά και ανταλλακτικά ελαστικών (μανσόν), για όλα τα οχήματα του Δήμου.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ελαστικά και ανταλλακτικά ελαστικών (μανσόν), για όλα τα οχήματα του Δήμου.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 241 969.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Μπορεί να παραταθεί πριν από τη λήξη της και για οκτώ (8) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 31.8.2023, εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής, που ορίζονται στο παρόν άρθρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση τής επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας, απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, είναι για το τελευταίο έτος για το οποίο έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία (δηλαδή από 1.1 έως 31.12 για το έτος 2018), να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) τουλάχιστον ίσο με το 70 % (εβδομήντα τοις εκατό) του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) τής υπό ανάθεση ομάδας.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών του έτους 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.

Όσον αφορά στο κριτήριο σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις οικονομικές και χρηματοοικονομικές ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται για το κριτήριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (όχι για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση τής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4412/2016, αν οι φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

Υπό τους ιδίους όρους, μια ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, να έχει ο ίδιος παραδόσεις πωλήσεων ομοίων ειδών (ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων έργου, αγροτικών μηχανημάτων) για το έτος 2018 (παραδόσεις από την 1.1.2018 έως την 31.12.2018), συνολικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) τουλάχιστον ίσης με το 65 % (εξήντα πέντε τοις εκατό) του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) της ομάδας, για την οποία υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος.

Για την απόδειξη τού παραπάνω κριτηρίου, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει κατάλογο παραδόσεων πωλήσεων ομοίων ειδών με την παρούσα μελέτη (συνολικά για ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων), για το έτος 2018, με αναφορά του αριθμού του παραστατικού, του αντίστοιχου ποσού, την ημερομηνία και τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη.

11.4.2) Να διαθέτουν για τα εφάμιλλα ανταλλακτικά πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμα (διανομής ή παραγωγής ή σχεδιασμού ή κ.λπ.), που να είναι σε ισχύ. Για τα ελαστικά πιστοποιητικά ISO 9001 ή ISO 16949 σε ισχύ.

11.4.3) Για τα εφάμιλλα ανταλλακτικά, να διαθέτουν πιστοποιητικά εφάμιλλων, σύμφωνα με τις 1400/2002 και 461/2010 Οδηγίες της Ε.Ε.. Για το κάθε ανταλλακτικό που φέρει το όχημα (εκτός αναλωσίμων που δεν διαθέτουν part number), για όλα τα οχήματα της κάθε ομάδας, όπως περιγράφονται στους ενδεικτικούς πίνακες οχημάτων στο Παράρτημα I της παρούσας, απαιτούνται να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά σε πίνακα, σύμφωνα με το υπόδειγμα τού πίνακα τής κάθε ομάδας:

α) όταν προσφέρονται γνήσια ανταλλακτικά, το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα του εργοστασίου κατασκευής και το part number του γνησίου ανταλλακτικού, και

β) όταν προσφέρονται εφάμιλλα ανταλλακτικά, το εργοστάσιο κατασκευής του εφάμιλλου ανταλλακτικού, η χώρα του εργοστασίου κατασκευής, το part number του γνήσιου ανταλλακτικού και το part number του αντίστοιχου εφάμιλλου· υπεύθυνη δήλωση είτε του κατασκευαστή του οχήματος, είτε του αντιπροσώπου του στη χώρα μας, είτε του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των ανταλλακτικών, είτε του εισαγωγέα των αντίστοιχων ανταλλακτικών στη χώρα μας, η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία προορίζονται, και ότι αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, για όλη τη διάρκεια τής σύμβασης, ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στον Δήμο.

Για τα εφάμιλλα ανταλλακτικά, απαιτούνται πιστοποιητικά εφάμιλλων, σύμφωνα με τις 1400/2002 και 461/2010 Οδηγίες της Ε.Ε., και πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμα σε ισχύ (διανομής ή παραγωγής ή σχεδιασμού ή κ.λπ.)· υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του, ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν τη σήμανση CE, εκτός από αυτά που εξαιρούνται σύμφωνα με τον Νόμο ή την Οδηγία της Ε.Ε..

Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για τις ομάδες 1 - 5, θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης, θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ, με πεδίο αναφοράς την εμπορία ανταλλακτικών οχημάτων (αφορά στις ομάδες 1 - 5) και ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου (δεν αφορά στις ομάδες 2 και 6), ώστε να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των αυτοκινούμενων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό (οχήματα και μηχανήματα έργου):

α) EN ISO 9001 ή ισοδύναμο·

β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001 ή ισοδύναμο·

γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001 ή ισοδύναμο.

Για την ομάδα 6 (ελαστικά), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001 σε ισχύ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Η σύμβαση έχει διάρκεια έως 31.12.2022· μπορεί να παραταθεί κατά οκτώ (8) μήνες· η παράδοση θα γίνει τμηματικά.

Η μεταφορά των υλικών βαρύνει τον ανάδοχο και τα υλικά θα παραδίδονται στην κεντρική αποθήκη του Δήμου.

Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες· ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται και μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό δεν παράγεται πλέον, θα μπορεί ο Δήμος να προμηθευτεί και μεταχειρισμένο ανταλλακτικό, για το οποίο ο ανάδοχος θα εγγυηθεί για την καλή λειτουργία του, για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και σε τιμή που θα συμφωνηθεί με την επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου.

Οι ποσότητες των ειδών της μελέτης μπορεί να μεταβάλλονται ανά ομάδα, με τις τιμές της σύμβασης για κάθε ανταλλακτικό. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει όλη την ποσότητα των ανταλλακτικών ούτε να αναλώσει όλο το ποσό της σύμβασης (λεπτομερή στοιχεία για όρους σύμβασης αναφέρονται σε μελέτη και διακήρυξη).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Δήμος Θέρμης.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216

Internetadres: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση τού Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν. 4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τής αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και το Π.Δ. 39/2017.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, άλλως·

β) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, απαιτείται κατά την κατάθεσή της να κατατεθεί παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 % της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 του Π.Δ. 39/2017, όπως ισχύουν.

Το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης, σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων ευρώ (600,00 EUR) ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15 000,00 EUR).

Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία άσκησης και εξέτασης τής προδικαστικής προσφυγής, εφαρμόζονται τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, και το Π.Δ. 39/2017.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216

Internetadres: www.aepp-procurement.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020