Leveringen - 256104-2020

03/06/2020    S106

Polen-Katowice: Computerapparatuur

2020/S 106-256104

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Śląskie
Postadres: ul. Ligonia 46
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-037
Land: Polen
Contactpersoon: Stefan Janta – sprawy merytoryczne, Michalina Grzebyta, Małgorzata Knap – sprawy proceduralne
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Telefoon: +48 327740025

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.slaskie.pl

Adres van het kopersprofiel: https://bip.slaskie.pl/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Stanowiska Green Box” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Referentienummer: ZN-ZP.272.1.38.2020.MG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
39290000 Diverse meubilering
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
48930000 Software voor opleiding en vermaak
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020