Leveringen - 256123-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Spectrumanalysatoren

2020/S 106-256123

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nationaal identificatienummer: 28163265527
Postadres: Horvatovac 102a
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ured nabave PMF-a
E-mail: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefoon: +385 14606041
Fax: +385 14606013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pmf.unizg.hr

Adres van het kopersprofiel: www.pmf.unizg.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020623
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava znanstvene opreme - komplet 2, ponovljeni otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, Grupa 1, 2 i 9

Referentienummer: 006V-PMF/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38433300 Spectrumanalysatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava znanstvene opreme Komplet 2, koji se sastoji od tri (3) grupe predmeta nabave:

Grupa 1. - 3He

Grupa 2. - LIBS komplet

Grupa 9. - LHe/LN2 kriostat

Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu grupu, više grupa predmeta nabave ili za sve grupe predmeta nabave.

Za svaku grupu predmeta nabave podnosi se zasebna ponuda sukladno točki 6.1. Dokumentacije o nabavi. Naručitelj ne ograničava broj grupa za koje se može odabrati isti ponuditelj.

Za svaku grupu predmeta nabave Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu u svojstvu Ponuditelja ili člana Zajednice ponuditelja.

Količine predmeta nabave navedene su u Prilogu II. Troškovnik (za grupe predmeta nabave 1, 2 i 9) koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu II. (Troškovnik za grupe predmeta nabave 1, 2 i 9) Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 562 388.89 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 1. - 3He

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38433300 Spectrumanalysatoren
24111300 Helium
24111200 Edelgassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 2. Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 1. 3He. Količine predmeta nabave navedene su u Prilogu II. Troškovnik (za grupu predmeta nabave 1) koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu II. (Troškovnik za grupu predmeta nabave 1) Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Izotopska čistoća plina / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 341 165.19 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Nadere inlichtingen

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 2. - LIBS komplet

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38433300 Spectrumanalysatoren
38433300 Spectrumanalysatoren
33114000 Instrumentarium voor spectroscopie
42122160 Koelpompen
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 2.Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 2. LIBS komplet Količine predmeta nabave navedene su u Prilogu II. Troškovnik (za grupu predmeta nabave 2) koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu II. (Troškovnik za grupu predmeta nabave 2) Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 624 948.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Nadere inlichtingen

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 9. - LHe/LN2 kriostat

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38433300 Spectrumanalysatoren
42943000 Thermostatische baden en toebehoren
42943210 Dompelthermostaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 2.Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 9. LHe/LN2 kriostat Količine predmeta nabave navedene su u Prilogu II. Troškovnik (za grupu predmeta nabave 9) koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu II. (Troškovnik za grupu predmeta nabave 9) Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 454.28 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (Ugovor b

II.2.14)Nadere inlichtingen

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao i tehničku i stručnu sposobnost za grupu predmeta nabave za koju podnosi ponudu.

Gospodarski subjekt mora, za grupu 1, 2 i 9 predmeta nabave, za koju podnosi svoju ponudu, dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Definirano Dokumentacijom o nabavi i Prijedlogom Ugovora koji čini njen pripadajući Prilog I.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020