Leveringen - 256139-2020

03/06/2020    S106

Litouwen-Vilnius: Cargovoertuigen

2020/S 106-256139

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“
Nationaal identificatienummer: 181705485
Postadres: Lvovo g. 89-75
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-08104
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jolanta Gaižutytė
E-mail: jolantag@vaatc.lt
Telefoon: +370 68046457
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vaatc.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7594
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=517495
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=517495&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Juridinis asmuo, kuris yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Savivartis automobilis (N2 klasės) su manipuliatoriumi

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144750 Cargovoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti savivartį automobilį (N2 klasės) su manipuliatoriumi kartu su techniniu aptarnavimu garantiniu laikotarpiu. Išsamūs reikalavimai pateikiami pirkimo dokumentuose.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144750 Cargovoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti savivartį automobilį (N2 klasės) su manipuliatoriumi kartu su techniniu aptarnavimu garantiniu laikotarpiu. Išsamūs reikalavimai pateikiami pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Pardavėjui pateikus sąskaitą avansiniam mokėjimui, jam pirkėjas sumoka 10 proc. nuo prekės kainos be PVM, nurodytos sutarties 2.1 papunktyje, dydžio avansą. Avansas pardavėjui sumokamas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkėjui, naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, pateiktos sąskaitos avansiniam mokėjimui.

Pardavėjas, vėluodamas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pristatyti ir patikrinti bei išbandyti prekę, pirkėjui raštu pareikalavus, moka už kiekvieną uždelstą dieną 300 EUR dydžio baudą.

Pardavėjas, vėluodamas sutarties 10 punkte nustatyta tvarka ir terminais atlikti prekės remontą, moka už kiekvieną uždelstą dieną 200 EUR dydžio baudą arba atlygina pirkėjo išlaidas, patirtas perkant remonto paslaugas ir (arba) nuomojant savivartį automobilį su manipuliatoriumi iš trečiųjų asmenų.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:45
Plaats:

UAB „VAATC“, Lvovo g. 89-75, Vilnius.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020