Leveringen - 256161-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Redundant Array of Independent Disk (RAID)

2020/S 106-256161

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Nationaal identificatienummer: 4193222
Postadres: Str. Geniului nr. 42C
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060117
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marius-Lucian Gogoi
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefoon: +40 213162598/19360/19368
Fax: +40 214087425

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.politiadefrontiera.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096641
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizarea sistemului automat de recunoaştere a numerelor plăcuţelor de înmatriculare (ANPR) pentru controlul trecerii frontierei

Referentienummer: 4193222_2020_PAAPD1138997
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractantă intenționează să upgradeze sistemul de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ANPR de la nivelul PTF Halmeu, PTF Stamora Moravița, PTF Naidăș și PTF Jimbolia.

Termenul de livrare al produselor este de șase luni de la data semnării contractului de către ultima parte și include realizarea activităților prevăzute la secț. II.2.4).

Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise in termenul mentionat la secțiunea I, respectiv 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (online), in sensul ca documentele atasate la sectiunea „Intrebari” nu vor contine datele de identificarea ale acestora, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 948 241.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31154000 Onderbrekingsvrije stroomvoorziening
32323500 Videobewakingsuitrusting
32420000 Netwerkuitrusting
32424000 Netwerkinfrastructuur
48000000 Software en informatiesystemen
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

În cadrul contractului, furnizorul va realiza următoarele activități:

— livrarea produselor, conform cerințelor cap. 3.5.2) din caietul de sarcini;

— asamblarea, instalarea, configurarea și testarea produselor furnizate, conform cerințelor cap. 3.5.3.1) din caietul de sarcini;

— instruirea personalului Poliţiei de Frontieră Române, conform cerințelor cap. 3.5.3.2) din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnică. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ROFSIB2019OS2A06P09 – Modernizarea sistemului automat de recunoaștere a numerelor plăcuțelor de înmatriculare (ANPR) pentru controlul trecerii frontierei.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Proiectul este finantat din Fondul pentru securitate interna si de la bugetul de stat.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Operatorii economici participanţi la procedură (inclusiv asociaţii, subcontractanţii, terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele ce vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, sunt:

(a) certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) pentru toate punctele de lucru și sediile secundare pentru care acesta are obligații de plată, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora;

(b) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

(c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(d) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art. 164, art. 165 şi art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Notă: nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: ofertantul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i);

2. Operatorii economici participanți la procedură (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținută financiar și/sau tehnico-profesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

— adjunct al inspectorului general: Bogdan-Mihail Ivănescu;

— director Direcția supraveghere și controlul trecerii frontierei: Alexandru-Marius Vizitiu;

— director Direcția comunicații și tehnologia informației: Daniel Mincă;

— director al Direcției financiare: Laura-Iuliana Mitrofan;

— director al Direcţiei fonduri externe nerambursabile: Angelica Dorobanțu;

— șef Serviciul achiziţii: Marius-Lucian Gogoi;

— șef Serviciul juridic: Carmen-Vasilica Vicoleanu;

— șef Serviciul fonduri dedicate: Claudiu Pavel;

— șef Serviciul de supraveghere și controlul trecerii frontierei: Octavian Ghercu;

— șef Biroul gestionare asisenţă fonduri europene: Gabriela Gheorghe;

— șef Serviciul tehnologia informației: Aurel Sucia;

— șef Serviciul comunicații voce – date: Bogdan Rotar.

I. Operatorii economici (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidenţă, că este legal constituit şi că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie demonstrată de orice operator economic participant la procedură, indiferent dacă este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător.

Documentele care vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, sunt:

1. persoane juridice/fizice române: certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ONRC) de pe lângă instanța competentă, semnat electronic de reprezentantul legal din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea produselor care fac obiectul achiziției. Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. Fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o are de realizat. În cazul în care operatorul economic subcontractează o parte/părți din contract, subcontractantul va prezenta aceste documente pentru partea/părțile din contract pe care o/le are de realizat;

2. persoane juridice/fizice străine: documente echivalente, în țara de rezidență, care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional (documentele vor fi semnate de reprezentantul legal și vor fi însoțite de o traducere autorizată în limba română), în conformitate cu prevederile legale din țara de rezidență.

Fiecare operator economic participant la procedură, indiferent daca este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător este obligat să prezinte acest document pentru partea din contract pe care o are de realizat.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat – având în vedere prevederile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ofertantul va demonstra că în ultimii cinci ani de la data-limită de depunere a ofertelor a furnizat produse similare în valoare de minimum 1 500 000 RON. Prin produse similare se înțelege sistem de recunoaștere a numerelor plăcuțelor de înmatriculare. Se acceptă și sisteme similare sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului. Se va lua în considerare și partea de servicii aferente contractelor de furnizate invocate (instalare, configurare, punere în funcțiune).

Proportia de subcontractare – subcontractantul are obligația să completeze DUAE separat. Această rubrică trebuie completată doar de către ofertant.

Eventuele minimumeisen:

1. Ofertanții (inclusiv asociații/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE. In DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil;

2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, sunt documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; valorile vor fi exprimate in RON, fără TVA. Exemple de documente doveditoare: copii ale unor parti relevante din contractele indeplinite, certificate de predare/primire, recomandari, PV de receptie, documente constatatoare (a se vedea Instructiunea nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisa de ANAP);

4. Livrarile în cuantumurile antementionate se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar;

5. Valorile vor fi exprimate în RON fără TVA. Pentru valori exprimate în altă monedă, se va face conversia la cursul mediu anual RON/EUR/altă valută comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv. Pentru anul in curs, conversia se va face la cursul BCE din ziua publicării anunțului de participare in SEAP;

6. Nu vor fi luate în considerare livrari de produse relevante efectuate cu mai mult de trei ani anteriori datei-limita de depunere a ofertelor;

7. Orice document emis în alta limba decât cea romana vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana.

Se va completa de către ofertant denumirea subcontractantului precum și proporția de subcontractare.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Solicitarile de clarificare în legatura cu documentatia de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP (https://sicapprod.e-licitatie.ro), prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare. Ca regulă generală, pe parcursul evaluării AC poate transmite ofertanților solicitări de clarificări utilizând funcționalitățile platformei SEAP. Răspunsul ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În oricare din aceste cazuri, solicitarea de clarificări a AC si răspunsul ofertantului vor fi realizate în scris. În cazul în care AC solicită unui ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă;

2. În cazul în care se constată că există oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, AC va solicita ofertanților clasați la egalitate pe primul loc reofertarea prin intermediul SEAP, oferta câștigătoare fiind desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

3. Pentru informatiile privind asociații și subcontractanții, terti sustinatori se va completa DUAE;

4. In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei, se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului – Formularul nr. 5 – Model acord de asociere. In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata castigatoare, asocierea va respecta prevederile codului fiscal pe toata perioada de implementare a contractului;

5. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 55 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Pentru informatiile privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului sustinator (Formularul nr. 7 – Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara), la care se vor anexa documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

7. AC va încheia contractul de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător, în perioad […] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul juridic din cadrul IGPF
Postadres: Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6
Plaats: București
Postcode: 060117
Land: Roemenië
E-mail: juridic@igpf.ro
Telefoon: +40 213162598

Internetadres: www.politiadefrontiera.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020