Leveringen - 256168-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Hamburg: Verkeersborden

2020/S 106-256168

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Postadres: Sachsenfeld 3-5
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20097
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hertrich, Daniel
E-mail: zentralereinkauf@lsbg.hamburg.de
Telefoon: +49 40428262499
Fax: +49 40427313448

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hamburg.de/oeffentliche-auftraege/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.Bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=OASfp%252f9tixc%253d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.bieterportal.hamburg.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Verkehrsinfrastruktur

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung Verkehrszeichen, Lieferleistung

Referentienummer: OV-GFZS-201/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34992200 Verkeersborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Verkehrszeichen und Schildern mit retro-reflektierender Folie

08/2020 - 08/2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hamburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung von Verkehrsschildern, Zusatzzeichen, Verkehrseinrichtungen und Wegweisern, nach StVO, für die Vertragslaufzeit vom 15.8.2020 bis zum 14.8.2022.

— Reflexfolien Reflexionsklasse RA 1/A,

— Reflexfolien Reflexionsklasse RA 2/C,

— Reflexfolien Reflexionsklasse RA 3/C.

Grundlagen der Reflexfolien sind die DIN EN 12899-1, die DIN 6171 sowie die DIN 67520.

Der Verkehrszeichenträger (Schild) ist aus Aluminium nach DIN EN 573-3,-4, DIN EN 485 und DIN EN 515, Werkstoffzustand F herzustellen.

Schild aus Aluminium, 2 oder 3 mm dick.

Lochungen herstellen nach Bohrplan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/08/2020
Einde: 14/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Postadres: Postfach 30 17 41
Plaats: Hamburg
Postcode: 20306
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@fb.hamburg.de
Telefoon: +49 40428231448
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020