Leveringen - 256200-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Broeken

2020/S 106-256200

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: ul. Puławska 148/150
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Brzezińska
E-mail: ewa.brzezinska@policja.gov.pl
Telefoon: +48 477211894
Fax: +48 477211857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.policja.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produkcja i dostawa 4 000 sztuk spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 1 000 do maksymalnie 2 500 sztuk spodni służbowych letnich do trzewików w za...

Referentienummer: 87/Ckt/20/EB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18234000 Broeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Produkcja i dostawa 4 000 sztuk spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 1 000 do maksymalnie 2 500 sztuk spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniach opcjonalnych

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkcja i dostawa 4 000 sztuk spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 1 000 do maksymalnie 2 500 sztuk spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniach opcjonalnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 i 3A do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/07/2020
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— zamówienie opcjonalne nr 1 w przypadku skorzystania z prawa, tj. od 500 do 1 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików – termin realizacji identyczny z terminem realizacji zamówienia podstawowego, tj. do dnia 30 listopada 2020 r.,

— zamówienie opcjonalne nr 2 w przypadku skorzystania z prawa, tj. od 500 do 1 500 szt. spodni służbowych letnich do trzewików – do dnia 2 czerwca 2021 r.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nr 1 nie później niż do 50 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji nr 1 po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nr 2 w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji nr 2 po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A. wykonanie (wyprodukowanie i dostarczenie) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: łącznie minimum 4 000 szt. spodni z laminatu wykonanych w ramach maksymalnie 3 zamówień, z których każde, zostało zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;

B. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: zakładem(-ami) produkcyjnym(-i) w którym(-ych) będzie realizowany przedmiot zamówienia, mającym wdrożony system zarządzania jakością w zakresie produkcji odzieży.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania Zamawiający wymaga przedstawienia opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości (ze wskazaniem zakładu(-ów) produkcyjnego(-ych), Zamawiający dopuszcza złożenie w ramach powyższego opisu certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakresie produkcji odzieży.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:50
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Komenda Główna Policji, Biuro Finansów, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu. Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów wskazanych w rozdziale VII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wskazane w rozdziale VII ust. 6. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 30 000,00 PLN, zgodnie z rozdziałem IX SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez platformę) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020