Leveringen - 256204-2020

03/06/2020    S106

Letland-Riga: Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

2020/S 106-256204

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Latvijas Nacionālais arhīvs
Nationaal identificatienummer: 90009476367
Postadres: Šķūņu iela 11
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1050
Land: Letland
Contactpersoon: Antra Muižniece-Stakāne
E-mail: antra.muizniece-stakane@arhivi.gov.lv
Telefoon: +371 28444262
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.arhivi.gov.lv
Adres van het kopersprofiel: http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/490
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39405
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/39405
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūras iegāde, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)”

Referentienummer: LNA 2020/6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūras iegāde, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 505 868.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
48820000 Servers
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Šmerļa iela 5, Rīga, Latvija, LV-1006.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūras iegāde, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)”.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Iekārtu garantijas termiņš / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Piedāvājuma priekšrocības / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Ekspluatācijas izmaksas / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 505 868.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020