Leveringen - 256208-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Tours: Multimediasoftware

2020/S 106-256208

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université François Rabelais de Tours
Nationaal identificatienummer: 19370800500478
Postadres: 60 rue du Plat d'Étain
Plaats: Tours Cedex
NUTS-code: FRB0 Centre – Val de Loire
Postcode: 37020
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Claudine Broquet
E-mail: claudine.broquet@univ-tours.fr
Telefoon: +33 247366638

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.univ-tours.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=586901&orgAcronyme=f2h
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=586901&orgAcronyme=f2h
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Enseignement supérieur et recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'une solution logicielle et matérielle de production de documents de Rich Média pour les universités de Tours et d'Orléans

Referentienummer: RICH MEDIA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48520000 Multimediasoftware
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre a pour objet le renouvellement complet des solutions de podcasting et de création Rich Média tant sur la partie système central dit médiacentre que sur la partie boîtier de captation pour les universités de Tours et d'Orléans.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32333200 Videocamcorders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB CENTRE – VAL DE LOIRE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Région Centre Val de Loire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent accord-cadre a pour objet le renouvellement complet des solutions de podcasting et de création Rich Média tant sur la partie système central dit médiacentre que sur la partie boîtier de captation pour les universités de Tours et d'Orléans.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Intégration technique de la solution logicielle au système d'information et au LMS Moodle. / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Simplicité d'utilisation et richesse fonctionnelle / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance des boîtiers de captation proposée / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraisons des boîtiers et de mise en service des installations / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations basés sur le DEAD / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

L'Université de Tours et d'Orléans se groupent pour réaliser cet achat. L'Université de Tours est en charge de la procédure d'appel d'offres, les universités de Tours et d'Orléans exécuteront conjointement le marché.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

L'Université est fermée du 31.7.2020 au soir au 17.8.2020 au matin.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif d'Orléans
Postadres: 28 rue de la Bretonnerie
Plaats: Orléans Cedex 1
Postcode: 45057
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
Fax: +33 238538516

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Direccte des pays de la Loire — comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Plaats: Nantes Cedex 1
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
E-mail: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Telefoon: +33 253467983
Fax: +33 253467979
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du Tribunal administratif d'Orléans
Postadres: 28 rue de la Bretonnerie
Plaats: Orléans Cedex 1
Postcode: 45057
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
Fax: +33 238538516

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020