Leveringen - 256209-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Aytos: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-256209

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Aytos
Nationaal identificatienummer: 000056764
Postadres: ul. „Tsar Osvoboditel“ No. 3
Plaats: Aytos
NUTS-code: BG341 Бургас
Postcode: 8500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Kina Dimova — glaven ekspert PNOOP
E-mail: op_aytos@abv.bg
Telefoon: +359 55823450
Fax: +359 55822133
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aytos.bg
Adres van het kopersprofiel: https://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на дирекция КОВЗС при община Айтос по обособени позиции, както следва:

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставката на хранителни продукти е определена в 3 обособени позиции, като възложителят предоставя възможност за участие както за 1, така и за 2 или повече обособени позиции.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за периода, за който се възлага поръчката, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според необходимостта на обслужваните обекти да възложи доставка на нови артикули, както и да откаже доставка на артикули, включени в приложението към ценовото предложение, в случай на промяна в нормативната уредба.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 189 342.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на месо, месни продукти и риба

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото за изпълнение на поръчката е франко складовете на кухня майка ДГ „Пролет“ — гр. Айтос, ДГ — с. Карагеоргиево; ДГ — с. Тополица;ДГ — с. Черноград; ДГ — с. Мъглен; ДГ — с. Караново; ДГ — с. Пирне

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставките по позиция № 1 „Доставка на месо, месни продукти и риба“ се извършват всеки понеделник и четвъртък от 8:00 до 10:00 часа. Необходима е доставка на: пилешко филе — замразено — 2 600 кг; телешки шол — замразен — 500 кг; месо свинско — замразено — 800 кг; месо пуешко, филе — замразено — 200 кг; шпеков салам „Стара планина“ — 35 кг; мляно месо — 60 % телешко и 40 % свинско, по БДС или еквивалент — 2 000 кг; месо заешко — замразено — 40 кг; риба хек (филе) — замразена — 500 кг; риба скумрия (филе) — замразена — 2 000 кг.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 550.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на плодове

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото за изпълнение на поръчката е франко складовете на кухня майка ДГ „Пролет“ — гр. Айтос, ДГ — с. Карагеоргиево; ДГ — с. Тополица; ДГ — с. Черноград; ДГ — с. Мъглен; ДГ — с. Караново и ДГ — с. Пирне.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставките по позиция № 2 „Плодове за нуждите на дирекция КОВЗС“ се извършват всеки понеделник и четвъртък от 7:00 ч. до 9:00 ч. Необходима е доставка на: ябълки (сезон м. септември—м. февруари) — 4 000 кг; ябълки (сезон м. март—м. август) — 3 500 кг; праскови (сезон м. юли—м. септември) — 1 000 кг; банани — 9000 кг; кайсии ( сезон м. юни—м. юли) — 500 кг; портокали (сезон м. ноември—м. април) — 4 000 кг; череши (сезон м. юни—м. юли) — 1 000 кг; дини (сезон м. юни—м. септември) — 1 500 кг; грозде (сезон м. август—м. октомври) — 1 000 кг; киви — 1 000 кг; пъпеш (сезон м. юли—м. август) — 1 500 кг; мандарини (сезон м. ноември—м. март) — 1 500 кг; ягоди (сезон м. юни) — 1 500 кг; лимони — 500 кг; круши (сезон м. август—м. ноември) — 1 200 кг; круши (сезон м. декември—м. април) — 1 000 кг; сини сливи (сезон м. август—м. септември) — 1 500 кг; орехи (ядки) — 150 кг.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 62 671.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на свежи плодове (закуски) като добавка за подпомагане храненето на децата 5—6-годишна възраст на целодневно и полудневно обучение в детски градини и филиали към тях

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото за изпълнение на поръчката е франко складовете на кухня майка ДГ „Пролет“ — гр. Айтос, ДГ — с. Карагеоргиево; ДГ — с. Тополица; ДГ — с. Черноград; ДГ — с. Мъглен; ДГ — с. Караново и ДГ — с. Пирне.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на свежи плодове (закуски) като добавка за подпомагане храненето на децата 5—6-годишна възраст на целодневно и полудневно обучение в детски градини и филиали към тях

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 121.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците следва да разполагат с обект за производство/търговия с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, а чуждестранните лица следва да имат аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Документи за доказване на изискването по т. 2.1.1: копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните, което се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Забележка: При участие в повече от една обособена позиция посоченото по-горе изискване се прилага кумулативно по отношение на хранителните продукти, включени в предмета на всяка една от обособените позиции. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различни групи хранителни продукти, включени в обособената/ ите позиция/и, за която/ ито се подава оферта.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изискване за финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета и обема на съответната обособена позиция, за която участва.

*Забележка: Под „дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на хранителни продукти, идентични или сходни на описаните в настоящата документация за съответната обособена позиция. Обемът на извършените доставки се счита за идентичен или сходен, в случай че представлява минимум 1/3 от посоченото общо ориентировъчно количество на хранителните продукти за съответната обособена позиция на база 12 месеца. Обемът следва да бъде минимум 1/3 от общо извършените доставки за 12 месеца.

**Забележка: При участие за повече от една обособена позиция всеки участник следва да покрие минималното заложено от възложителя изискване за дейности, идентични или сходни с предмета и обема на всяка обособена позиция, за която участва.

Документи за доказване на изискването по т. 4.1.2: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (конкретната обособена позиция), с посочване на стойностите, датите, получателите и обема за съответната обособена позиция ведно с доказателство за тяхното извършване. Документите се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Заседателна зала на Община Айтос

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, доставки и строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020