Leveringen - 256210-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

2020/S 106-256210

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: ul. Puławska 148/150
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-642
Land: Polen
Contactpersoon: Edyta Szegidewicz
E-mail: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Telefoon: +48 226011583

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.policja.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa w roku 2020 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100 000 kg

Referentienummer: 86/Cut/20/ESz
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09131100 Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype - FB01 - FB03 - FB13 - DA23
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2020 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 (kod CN 2710 19 21) w ilości 100 000 kg. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot umowy będzie dostarczany do 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków, POLSKA (8. BLTr. Kraków)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2020 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 (kod CN 2710 19 21) w ilości 100 000 kg. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagany termin realizacji zamówienia: etapowo do 30 listopada 2020 r. Przedmiot umowy będzie dostarczany do 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków (8. BLTr. Kraków) zwaną dalej odbiorcą, transportem kolejowym/autocysterną (w przypadku transportu kolejowego-franco stacja kolejowa odbiorcy, Kraków-Mydlniki bocznica kolejowa 307). Wykonawca pokrywa koszty związane z realizacją i wykonaniem umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym posiada koncesję na obrót paliwem ciekłym objętym przedmiotem zamówienia, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 t.j.)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Dopuszcza się stosowanie dodatków wymienionych w Załączniku „B” NO-91-A258-2:2018. W przypadku gdy zastosowany dodatek jest technologicznym odpowiednikiem dodatku wymienionego w Załączniku „B” lecz na skutek zmian właścicielskich zmianie uległa jego nazwa handlowa Wykonawca, przed zawarciem umowy, wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, dołączając stosowne poświadczenie producenta dodatku, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, za pośrednictwem platformy.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).

Cenę ofertową Cb należy obliczyć wg następującego wzoru: Cb = (CN*K + D) x 100 000 kg (lub 100,0 Mg), gdzie:

CN – średnia notowań Platt’s High Cargoes CIF NWE/Basis ARA z okresu dwóch tygodni poprzedzających dzień złożenia ofert odniesiona do 1 kg paliwa (Mg paliwa), wyrażona w USD,

D = ................. [PLN/kg, (PLN/Mg)] wszystkie koszty Wykonawcy wpływające na realizację zamówienia ponoszone przez Wykonawcę, w tym m.in. zysk, podatki itp., wyrażona w PLN i odniesiona do 1 kg/Mg paliwa. Wartość D jest stała dla okresu obowiązywania umowy,

K – średnia kursów USD publikowana przez NBP, jako FIXING z okresu dwóch tygodni poprzedzających dzień złożenia ofert (jako przelicznik kursowy).

Uwaga: Cena ofertowa nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, lecz służy do porównania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Cenę ofertową należy odnieść do jednej, wybranej przez Wykonawcę jednostki, tj. kg lub Mg. Cena ofertowa nie może zawierać podatku akcyzowego.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej załącznikiem nr 1 do SIWZ. Warunki udziału i wymagane dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, określa rozdział VI i VII SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczeń Wykonawcy: o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w ustępie 6 rozdziału VII SIWZ Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem platformy, zostały przedstawione w rozdziale XI SIWZ oraz na stronie platformy e-Zamawiający (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl) w zakładce regulacje i procedury procesu zakupowego(instrukcja dla Wykonawców).

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020