Leveringen - 256211-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Montpellier: Beschermende uitrusting

2020/S 106-256211

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Montpellier
Nationaal identificatienummer: 13002054800017
Postadres: 163 rue Auguste Broussonnet
Plaats: Montpellier
NUTS-code: FRJ1 Languedoc-Roussillon
Postcode: 34090
Land: Frankrijk
E-mail: Dagi-marches-publics@umontpellier.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_3gx3XNJ7yP&v=1&selected=0

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_3gx3XNJ7yP&v=1&selected=0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_3gx3XNJ7yP
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ssi.gouv.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison d'équipements individuels de protection dans le cadre du Covid-19

Referentienummer: 2020-053
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18143000 Beschermende uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison d'équipements individuels de protection dans le cadre du Covid-19 (principalement masques, gants, SHA, lingettes) pour l'ensemble des services, composantes et laboratoires de l'Université de Montpellier.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 Masques grand public

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33735000 Beschermende brillen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tous les sites de l'Université de Montpellier.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Masques grand public.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat est reconductible trois fois pour une durée de un an à chaque reconduction. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est de douze mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de un an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'université compte près de 12 000 agents et personnels hébergés sur l'ensemble de ses sites répartis en huit facultés, 20 écoles et six instituts.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Masques chirurgicaux

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33735000 Beschermende brillen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tous les sites de l'Université de Montpellier.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Masques chirurgicaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat est reconductible trois fois pour une durée de un an à chaque reconduction. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est de douze mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de un an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'université compte près de 12 000 agents et personnels hébergés sur l'ensemble de ses sites répartis en huit facultés, 20 écoles et six instituts.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 Solutions hydroalcooliques (SHA)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tous les sites de l'Université de Montpellier.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Solutions et gels hydroalcooliques (SHA) en flacon.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat est reconductible trois fois pour une durée de un an à chaque reconduction. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est de douze mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de un an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'université compte près de 12 000 agents et personnels hébergés sur l'ensemble de ses sites répartis en huit facultés, 20 écoles et six instituts.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 Gants de protection jetables

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tous les sites de l'Université de Montpellier.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gants de protection en vinyle ou en latex.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat est reconductible trois fois pour une durée de un an à chaque reconduction. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est de douze mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de un an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'université compte près de 12 000 agents et personnels hébergés sur l'ensemble de ses sites répartis en huit facultés, 20 écoles et six instituts.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 Produits désinfectants

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tous les sites de l'Université de Montpellier.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits désinfectants (lingettes et bombes).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat est reconductible trois fois pour une durée de un an à chaque reconduction. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est de douze mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de un an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'université compte près de 12 000 agents et personnels hébergés sur l'ensemble de ses sites répartis en huit facultés, 20 écoles et six instituts.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant l'objet, le montant, la date et le destinataire.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

La procédure d'urgence s'impose et se justifie dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée au Covid-19. La situation actuelle d'urgence, dûment justifiée, rend donc le délai minimal impossible à respecter. Le marché doit être conclu dans les délais nécessaires pour que les commandes puissent être émises fin juin.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Montpellier.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

La date renseignée dans la rubrique IV.2.7) n'est qu'indicative dans la mesure où le droit français n'impose pas que les séances d'ouverture des plis soient publiques.

A) Le présent marché est un accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum ni maximum, est passé en application des articles L. 2125-1 1o, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents pour tous les lots;

B) Le marché est financé sur le budget de l'université;

C) Les prix sont unitaires. Ils sont révisables annuellement à la date anniversaire du marché par référence au barème du titulaire;

D) Il est prévu le versement d'une avance, sauf renonciation expresse du titulaire, dans les conditions prévues par le code de la commande publique;

E) Le paiement du titulaire s'effectuera par virement administratif à 30 jours;

F) Le marché sera conclu en euros. Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront des échantillons pour les lots 1 et 2.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier Cedex 2
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://montpellier.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: boulevard Paul Peytral
Plaats: Marseille Cedex 20
Postcode: 13282
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier Cedex 2
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://montpellier.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020