Leveringen - 256216-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Saint-Étienne-du-Rouvray: Handgereedschappen

2020/S 106-256216

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Saint-Étienne-du-Rouvray
Nationaal identificatienummer: 21760575700012
Postadres: place de la Libération, CS 80458
Plaats: Saint-Étienne-du-Rouvray
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76806
Land: Frankrijk
E-mail: gvandenhende@ser76.com
Telefoon: +33 232958383
Fax: +33 232958380
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ville-saintetiennedurouvray.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.mpe76.fr/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de quincaillerie pour les ateliers municipaux

Referentienummer: 20s0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44316400 Handgereedschappen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316400 Handgereedschappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020