Leveringen - 256217-2020

03/06/2020    S106

België-Bergen: Computerapparatuur

2020/S 106-256217

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Province du Hainaut, office central des achats
Nationaal identificatienummer: be 0207 656 610
Postadres: Digue de Cuesmes 31
Plaats: Mons
NUTS-code: BE32 Prov. Hainaut
Postcode: 7000
Land: België
Contactpersoon: Madame Romina Henry
E-mail: romina.henry@hainaut.be
Telefoon: +32 65382428

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hainaut.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/669/BE/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Direction générale des enseignements du Hainaut (DGEH)
Nationaal identificatienummer: 121
Postadres: avenue de Gaulle 102
Plaats: Mons
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 7000
Land: België
Contactpersoon: Monsieur Eddy Delaunoy
E-mail: eddy.delaunoy@hainaut.be
Telefoon: +32 65408083
Fax: +32 65382626

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hainaut.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de matériel informatique de marque Apple

Referentienummer: 2020/005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.1.1.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tablettes de marque Apple et accessoires correspondants

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE32 Prov. Hainaut
Voornaamste plaats van uitvoering:

Toutes les institutions provinciales demandeuses, avenue Général de Gaulle, 102 à 7000 Mons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Service après-vente (voir annexe D) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Remise accordée sur le prix de vente officiel Apple / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Frais de livraison / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PC et PC portables de marque Apple et accessoires correspondants

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE32 Prov. Hainaut
Voornaamste plaats van uitvoering:

Toutes les institutions provinciales demandeuses, avenue Général de Gaulle, 102 à 7000 Mons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Service après-vente (voir annexe D) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Remise accordée sur le prix de vente officiel Apple / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Frais de livraison / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

— pour être sélectionné, le soumissionnaire doit fournir au moins trois attestations pour des livraisons relatives au marché, effectuées au cours des trois dernières années pour des destinataires différents et dont la valeur cumulée est au moins une fois égale à 60 000 EUR,

— les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l’acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du soumissionnaire.

Eventuele minimumeisen:

— attestations.

Lot 1 : 34 500 EUR;

Lot 2 : 85 500 EUR.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Services du directeur financier provincial — office central des achats —1er étage.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349900
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020