Leveringen - 256220-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Saint-Jean-de-Maurienne: Stookolie

2020/S 106-256220

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes Cœur de Maurie
Nationaal identificatienummer: 20007046400017
Postadres: centre d'affaires et de ressources, avenue d'Italie
Plaats: Saint-Jean-de-Maurienne
NUTS-code: FRK27 Savoie
Postcode: 73300
Land: Frankrijk
E-mail: contact@3cma73.com
Telefoon: +33 479830720
Fax: +33 479830721
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coeurdemaurienne.com
Adres van het kopersprofiel: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groupement de commandes — fourniture de fioul domestique et de GNR

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09135100 Stookolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de fioul domestique pour les bâtiments communaux et intercommunaux fourniture de carburants type Gazole non routier (GNR) pour l'approvisionnement de la cuve de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne située dans l'enceinte du centre technique municipal au 321 rue Henri Sainte-Claire Deville.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fioul domestique

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27 Savoie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fioul domestique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Accord-cadre d'un durée d'un an renouvelable trois fois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gasoil non routier

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27 Savoie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gasoil non routier.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Accord-cadre d'un durée d'un an renouvelable trois fois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se référer au règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Se référer au règlement de la consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Se référer au règlement de la consultation.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direction des finances, de la commande publique et des affaires juridiques
Postadres: BP 100
Plaats: Saint-Jean-de-Maurienne
Postcode: 73302
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@saintjeandemaurienne.fr
Fax: +33 479644775
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020