Leveringen - 256220-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Saint-Jean-de-Maurienne: Stookolie

2020/S 106-256220

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes Cœur de Maurie
Nationaal identificatienummer: 20007046400017
Postadres: centre d'affaires et de ressources, avenue d'Italie
Plaats: Saint-Jean-de-Maurienne
NUTS-code: FRK27 Savoie
Postcode: 73300
Land: Frankrijk
E-mail: contact@3cma73.com
Telefoon: +33 479830720
Fax: +33 479830721
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coeurdemaurienne.com
Adres van het kopersprofiel: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groupement de commandes — fourniture de fioul domestique et de GNR

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09135100 Stookolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fioul domestique

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27 Savoie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Accord-cadre d'un durée d'un an renouvelable trois fois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gasoil non routier

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27 Savoie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Accord-cadre d'un durée d'un an renouvelable trois fois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020