Leveringen - 256230-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Salamanca: Chemische producten

2020/S 106-256230

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)
Nationaal identificatienummer: G42152405
Postadres: Paseo de San Vicente, 58-182, edificio Virgen de Vega, 10.ª Planta
Plaats: Salamanca
NUTS-code: ES415 Salamanca
Postcode: 37007
Land: Spanje
Contactpersoon: Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)
E-mail: contratacion.administrativa@ibsal.es
Telefoon: +34 923291100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ibsal.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rw20RcZ7kbGXQV0WE7lYPw%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fJ1k9A028eirz3GQd5r6SQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rw20RcZ7kbGXQV0WE7lYPw%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de productos, instrumental y material de naturaleza fungible, además de pequeño equipamiento de laboratorio necesarios para desarrollar la actividad de investigación en los centros y estructuras del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca

Referentienummer: 2019/5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24000000 Chemische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de productos, instrumental y material de naturaleza fungible, además de pequeño equipamiento de laboratorio necesarios para desarrollar la actividad de investigación en los centros y estructuras del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 325 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ácidos y bases, compuestos inorgánicos, orgánicos y sales. Reactivos químicos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000 Chemische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41 Castilla y León
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ácidos y bases, compuestos inorgánicos, orgánicos y sales. Reactivos químicos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Amplitud de productos incluidos en el catálogo / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Detalle de la descripción de los productos ofertados / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: El servicio postventa / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: La aportación de certificaciones emitidas por expertos independientes / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Los plazos de entrega de los suministros / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mantenimiento del descuento ofertado acumulable a otras ofertas / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: La proposición económica por referencia al descuento aplicable sobre los precios ordinarios / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Cofinanciación FEDER.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kits de laboratorios y otros reactivos de laboratorio

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41 Castilla y León
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kits de laboratorios y otros reactivos de laboratorio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Amplitud de productos incluidos en el catálogo / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Detalle de la descripción de los productos ofertados / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: El servicio postventa / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: La aportación de certificaciones emitidas por expertos independientes / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Los plazos de entrega de los suministros / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mantenimiento del descuento ofertado acumulable a otras ofertas / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: La proposición económica por referencia al descuento aplicable sobre los precios ordinarios / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Cofinanciación FEDER.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiales fungibles de laboratorio

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41 Castilla y León
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Materiales fungibles de laboratorio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Amplitud de productos incluidos en el catálogo / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Detalle de la descripción de los productos ofertados / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: El servicio postventa / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: La aportación de certificaciones emitidas por expertos independientes / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Los plazos de entrega de los suministros / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mantenimiento del descuento ofertado acumulable a otras ofertas / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: La proposición económica por referencia al descuento aplicable sobre los precios ordinarios / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Cofinanciación FEDER.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pequeño equipamiento científico de laboratorio y repuestos de los equipamientos existentes

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41 Castilla y León
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pequeño equipamiento científico de laboratorio y repuestos de los equipamientos existentes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Amplitud de productos incluidos en el catálogo / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Detalle de la descripción de los productos ofertados / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: El servicio postventa / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: La aportación de certificaciones emitidas por expertos independientes / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Los plazos de entrega de los suministros / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mantenimiento del descuento ofertado acumulable a otras ofertas / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: La proposición económica por referencia al descuento aplicable sobre los precios ordinarios / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 135 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Cofinanciación FEDER.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: queda justificado a través del modelo de declaración responsable, que posteriormente, en caso de ser adjudicatario del contrato debe ser acreditado.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: Queda justificado a través del modelo de declaración responsable, que posteriormente, en caso de ser adjudicatario del contrato debe ser acreditado.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2020
Plaatselijke tijd: 08:30
Plaats:

Sala de Juntas del IBSAL.

Datos de dirección:

— calle: edificio Virgen de la Vega, 10.a planta. Paseo San Vicente, 58-182,

— código postal: 37007,

— población: Salamanca,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca
Postadres: Paseo San Vicente, 58-182, edificio Virgen de la Vega, 10.ª planta
Plaats: Salamanca
Postcode: 37007
Land: Spanje
E-mail: contratacion.administrativa@ibsal.es
Telefoon: +34 600441646
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020