Leveringen - 256247-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Sosnowiec: Injecteerbare oplossingen

2020/S 106-256247

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
Postadres: ul. Szpitalna 1
Plaats: Sosnowiec
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
Postcode: 41-219
Land: Polen
Contactpersoon: Ela Kwaśnicka
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Telefoon: +48 324130125
Fax: +48 324130112

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.sosnowiec.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.szpital.sosnowiec.pl/zamowienia-publiczne/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego

Referentienummer: ZP-2200-19/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692500 Injecteerbare oplossingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego. Zamówienie składa się z 6 części, tzw. „pakietów”, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

— pakiet nr 1 Preparaty do żywienia pozajelitowego,

— pakiet nr 2 Płyny infuzyjne,

— pakiet nr 3 Płyny infuzyjne,

— pakiet nr 4 Płyny infuzyjne r-ry NaCl,

— pakiet nr 5 Płyny infuzyjne,

— pakiet nr 6 Płyny infuzyjne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3.1–3.6 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do żywienia pozajelitowego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692210 Oplossingen voor parenterale voeding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art.

91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3.1– ... do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

3. Przedmiot i warunki realizacji zgodne z ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi przepisami prawnymi w tym zakresie, oraz zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz.186 z późn. zm.) i rozporządzeniem MZ z 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyr. med.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500 Injecteerbare oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3.2– ... do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

3. Przedmiot i warunki realizacji zgodne z ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi przepisami prawnymi w tym zakresie, oraz zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.186 z późn. zm.) i rozporządzeniem MZ z 17 lutego 2016 r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyr. med.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500 Injecteerbare oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3.3–... do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

3. Przedmiot i warunki realizacji zgodne z ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi przepisami prawnymi w tym zakresie, oraz zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz.186 z późn. zm.) i rozporządzeniem MZ z 17 lutego 2016 r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyr. med.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne r-ry NaCl

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500 Injecteerbare oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3.4– ... do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

3. Przedmiot i warunki realizacji zgodne z ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi przepisami prawnymi w tym zakresie, oraz zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz.186 z późn. zm.) i rozporządzeniem MZ z 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyr.med.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500 Injecteerbare oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3.5– ... do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

3. Przedmiot i warunki realizacji zgodne z ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi przepisami prawnymi w tym zakresie, oraz zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz.186 z późn. zm.) i rozporządzeniem MZ z 17 lutego 2016 r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyr.med.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500 Injecteerbare oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3.6– ... do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

3. Przedmiot i warunki realizacji zgodne z ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi przepisami prawnymi w tym zakresie, oraz zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz.186 z późn. zm.) i rozporządzeniem MZ z 17 lutego 2016 r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyr. med.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy złożyć:

— Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) tj.:

1) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej;

2) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 48 godzin od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mail'em. W trybie CITO do 24 godzin od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem.

6. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Umowa będzie zawarta na 12 m-cy (lub do wyczerpania wartości, w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Szczegółowe warunki umowy zawarte są we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

W Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., POLSKA, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— dla pakietu nr 1 – 1 200,00 PLN,

— dla pakietu nr 2 – 500,00 PLN,

— dla pakietu nr 3 – 3 400,00 PLN,

— dla pakietu nr 4 – 3 000,00 PLN,

— dla pakietu nr 5 – 400,00 PLN,

— dla pakietu nr 6 – 500,00 PLN.

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: ZP-2200-19/20 Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego.

3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

4. Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza (przelew);

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancji bankowych;

d) gwarancji ubezpieczeniowych;

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4.1. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego.

5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.

6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą.

7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.

9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – pełny tekst w pkt 9 rozdz. XIV SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp.

Uwaga: Szczegółowe warunki w zakresie składania ofert, udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, która jest upubliczniona w pełnym zakresie pod adresem podanym wyżej (pkt I – Komunikacja https://platforma.logintrade.net/).

Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ,

Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia – nw. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (każdy

wspólnik spółki cywilnej i każdy konsorcjant); w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach

Wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności – o ile nie znajduje się w JEDZ;

2.3 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne – o ile nie znajduje się w JEDZ;

2.4 dla wykazania warunku w zakresie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień

do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy złożyć:

— zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) tj.:

1) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni

farmaceutycznej;

2) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych

jeżeli Wykonawca jest wytwórcą;

4. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:

oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ, że:

przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo

farmaceutyczne (Dz.U. z 2018 r, poz.2211 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym

zakresie oraz że:

a) Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę produkty lecznicze, są

zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2211 z późn.

zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie;

b) przedmiot zamówienia spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane;

c) dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia produkty lecznicze będą wysokiej jakości, o

właściwych parametrach użytkowych i ważnym okresie przydatności do użycia (nie krótszy niż 12 miesięcy od

daty dostawy przedmiotu zamówienia do szpitala).

Część C – inne wymagane dokumenty i pozostałe wymagania

1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W sytuacji

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, przedstawi dowody,

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

2. Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na:

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez

osobę (osoby) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy); kopia nie dotyczy pełnomocnictwa.

3. Zamawiający wymaga, aby składane dokumenty sporządzone były zgodnie z załącznikami do SIWZ

w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 3.1–3.6, 6 na drukach

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.).

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o którym mowa w niniejszym ust. w formie elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: Warszawa
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: Warszawa
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020