Leveringen - 256251-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Baia Mare: Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik

2020/S 106-256251

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
Nationaal identificatienummer: 3694594
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 31
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430031
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lupu Andreea
E-mail: achizitii@sjbm.ro
Telefoon: +40 262205100-2114
Fax: +40 262216949

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitaljbm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096645
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instituție sanitară
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare medicamente uz uman și medicamente decontate prin programe naționale 2020

Referentienummer: 2407/25.03.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Conform caietului de sarcini care cuprinde achizitia a 291 medicamente;

— Medicamentele si cantitatile vor fi prezentate in caietul de sarcini;

— Operatorii economici pot solicita clarificari/informatii suplimentare, pana cel tarziu cu 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— Autoritatea contractanta va raspunde la clarificarile/informatiile suplimentare solicitate de operatorii economici conform mentiunii anterioare, in termen de 11 zile anterior termenului de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 255 392 897.28 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 291
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hepa - Merz (sau echivalent), combinatii

Perceel nr.: 130
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cu Caietul de sarcini:

130 Hepa - Merz (sau echivalent), combinatii concentrat pentru solutie perfuzabila, 0,5g/ml, 10 ml 33610000-9 fiola 43200 172800 14400 57600

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1192320.00 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 576 960.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ranitidina 50 mg / 2 ml

Perceel nr.: 236
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33611000 Geneesmiddelen voor storingen i.v.m. zuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

236 Ranitidina 50 mg/ 2 ml Fiole - sol.inj.50 mg/ml 2 ml 33611000-6 Fiola 168000 672000 56000 224000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 418880 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 256 640.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rivaroxabanum 10mg, Rivaroxabanum 15mg, Rivaroxabanum 20mg

Perceel nr.: 239
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

239 Rivaroxabanum 10mg Comprimate filmate 10mg 33621100-0 Cr.film 4320 17280 1440 5760

Rivaroxabanum 15mg Comprimate filmate 15mg 33621100-0 Cr.film 2352 9408 784 3136

Rivaroxabanum 20mg Comprimate filmate 20mg 33621100-0 Cr.film 2352 9408 784 3136

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 105706.24 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 317 118.72 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voriconazol 200 mg

Perceel nr.: 283
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651200 Antimycotica voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

283 Voriconazol Flacon pulb.pt.sol.perf. 200mg Flacon 1440 5760 480 1920

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 879494.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitativa / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 638 483.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Silibinum 35 mg

Perceel nr.: 247
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

247 Silibinum 35 mg Comprimate 35 mg 33610000-9 Compr 72000 288000 24000 96000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 10560 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 680.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Smofkabiven 493 ml sau echivalent, combinatii

Perceel nr.: 249
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692210 Oplossingen voor parenterale voeding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

249 Smofkabiven 493 ml sau echivalent, combinatii solutie emulsie 493 ml 33692210-2 1440 5760 480 1920

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1093785.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 281 356.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Burete medicamentos ce contine-fibrinogen uman,trombina,colagen,riboflavina 3/2,5cm, Burete medicamentos ce contine-fibrinogen uman,trombina,colagen,riboflavina 9,5 x 4,8 x 0,5

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621200 Middelen tegen bloedingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

41 Burete medicamentos ce contine-fibrinogen uman,trombina,colagen,riboflavina Burete medicamentos ce contine-fibrinogen uman,trombina,colagen, riboflavina 3/2,5cm, cu posibilitatea de a fi utilizat intraoperator in interiorul plagii 33621200-1 Cutie 360 1440 120 480

Burete medicamentos ce contine-fibrinogen uman,trombina,colagen,riboflavina Burete medicamentos ce contine-fibrinogen uman, trombina, colagen, riboflavina 9,5 x 4,8 x 0,5, cu posibilitatea de a fi utilizat intraoperator in interiorul plagii 33621200-1 Cutie 192 768 64 256

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 350254.72 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 050 764.16 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Granisetron 3 mg/ 3ml

Perceel nr.: 127
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

127 Granisetron 3 mg/3ml Fiole-sol.inj. 3 mg/3ml 33610000-9 Fiole 38400 153600 12800 51200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1672192 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 016 576.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vasopresinum 20ui/ ml

Perceel nr.: 281
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33642100 Pituitaire hypothalamushormonen e.d.
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

281 Vasopresinum 20ui/ml Fiole 2ml conc.pt.sol.perf. 33642100-3 Fiola 360 1440 120 480

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este:185568 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 556 704.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Azitromicina 200mg/5ml suspensie, Azitromicina 500 mg, Benzilpenicilina sodica 1000000ui, Benzilpenicilina sodica 400000ui

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

35 Azitromicina 200mg/5ml suspensie Flacon- 200mg/5ml suspensie pt. adm. orala 33651100-9 Flacon 240 960 80 320

Azitromicina 500 mg Comprimat 500 mg 33651100-9 Compr 2880 11520 960 3840

Benzilpenicilina sodica 1000000ui Flacon - pulb.pt.sol.injectabila 1000000 ui 33651100-9 Flacon 9600 38400 3200 12800

Benzilpenicilina sodica 400000ui Flacon - pulb.pt.sol.injectabila 400000 ui 33651100-9 Flacon 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 102614.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 307 843.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metamizolum 500 mg Comprimat 500 mg

Perceel nr.: 172
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

172 Metamizolum 500 mg Comprimat 500 mg 33661200-3 Compr 120000 480000 40000 160000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 49600 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 148 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paracetamol sol.perfuzabila 10mg/ ml 100ml

Perceel nr.: 214
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

214 Paracetamol sol.perfuzabila 10mg/ml 100ml Sol.perfuzabila 10mg/ml 100ml 33661200-3 Flacon/punga 120000 480000 40000 160000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1321600 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 964 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Midazolam 5 mg/ ml, 10 ml

Perceel nr.: 183
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661000 Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

183 Midazolam 5 mg/ ml, 10ml Fiole-sol.inj. 5 mg/ml, 10ml 33661000-1 Fiola 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 275328 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 825 984.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hidrolizat de proteina din creier de porcina 10ml, Hidrolizat de proteina din creier de porcina 1ml

Perceel nr.: 136
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661700 Overige geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

136 Hidrolizat de proteina din creier de porcina 10ml Fiola - sol.inj. 10 ml 33661700-8 Fiola 60000 240000 20000 80000

Hidrolizat de proteina din creier de porcina 1ml Fiola - sol.inj. 1 ml 33661700-8 Fiola 480 1920 160 640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1633113.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 899 340.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fosfomycinum 3 g

Perceel nr.: 117
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

117 Fosfomycinum 3g granule pentru solutie orala, plic 3g 33651100-9 plic 240 960 80 320

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 4128 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 384.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Loperamid 2 mg

Perceel nr.: 165
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

165 Loperamid 2 mg Capsule 2 mg 33614000-7 Caps 24000 96000 8000 32000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 9920 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lisinopril 10mg, Lisinopril 5mg

Perceel nr.: 164
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622800 Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

164 Lisinopril 10mg Comprimate 10mg 33622800-4 Compr 2880 11520 960 3840

Lisinopril 5mg Comprimate 5mg 33622800-4 Compr 8640 34560 2880 11520

.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 3417.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 252.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carvedilol 6,25 mg

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622600 Betablockers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

48 Carvedilol 6,25 mg Comprimat 6,25 mg 33622600-2 Compr 57600 230400 19200 76800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 13056 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 39 168.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cefazolin 1g,pulb.pt.sol.injectabila, Cefepimum pulb.pt.sol.inj./perf. 1g, Cefoperazona 1gr+Sulbactam 1gr, Ceftarolinum fosmil 600mg

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

50 Cefazolin 1g,pulb.pt.sol.injectabila Flacon - pulb.pt.sol.injectabila 1 g 33651100-9 Flacon 9600 38400 3200 12800

Cefepimum pulb.pt.sol.inj./perf. 1g 33651100-9 Flacon 1440 5760 480 1920

Cefoperazona 1gr+Sulbactam 1gr Flacon cu Cefoperazona 1gr+Sulbactam 1g pt.adm.inj. 33651100-9 Flacon 19200 76800 6400 25600

Ceftarolinum fosmil 600mg Flacon cu ceftarolinum 600mg 20ml pt. adm.inj. 33651100-9 Flacon 480 1920 160 640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 723961.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 171 884.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Propafenonum 150 mg; comprimate, Propafenonum 3,5 mg/ml 20ml

Perceel nr.: 230
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

230 Propafenonum 150 mg; comprimate Comprimate 150 mg 33622100-7 Compr 2400 9600 800 3200

Propafenonum 3,5 mg/ml 20ml Fiole-sol.inj. 3,5 mg/ml 20 ml 33622100-7 Fiola 720 2880 240 960

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 6313.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 940.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ramiprilum 2.5mg, Ramiprilum 5 mg

Perceel nr.: 235
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622800 Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

235 Ramiprilum 2.5mg Comprimate 2.5mg 33622800-4 Compr 28800 115200 9600 38400

Ramiprilum 5 mg Comprimate 5 mg 33622800-4 Compr 28800 115200 9600 38400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 19200 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 57 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sol. Ringer 500ml; combinatie de electroliti, Sol. Ringer lactat 500 ml;combinatii de electroliti

Perceel nr.: 250
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400 Perfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

250 Sol. Ringer 500ml; combinatie de electroliti Solutie perfuzabila 500 ml, flacon/punga 33692400-1 Flacon/punga 192000 768000 64000 256000

Sol. Ringer lactat 500 ml;combinatii de electroliti Solutie perfuzabila 500 ml 33692400-1 Flacon 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este:743168 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 229 504.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ketotifen 1mg/ 5ml

Perceel nr.: 154
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33675000 Antihistaminen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

154 Ketotifen 1mg/5ml Sirop 1mg/5ml 33675000-2 Flacon 72 288 24 96

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 912 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 736.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aminoacizi 5%+glucoza 12 %, Aminoacizi pt.adm. iv tip Nephro 250 ml, Aminoacizi pt.adm.i.v. de uz pedi.10 %, Aminoacizi pt.administrare i.v. 10 %, Aminoacizi pt.administrare i.v.tip Hepa

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692210 Oplossingen voor parenterale voeding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

20 Aminoacizi 5%+glucoza 12 % Punga bicam.-1500ml 33692210-2 Punga 192 768 64 256

Aminoacizi pt.adm. iv tip Nephro 250 ml Flacon - sol.pt.adm. iv tip Nephro 250 ml 33692210-2 Flacon 480 1920 160 640

Aminoacizi pt.adm.i.v. de uz pedi.10 % Flacon - sol. pt.adm.i.v.uz de pedi.10 % 100ml 33692210-2 Flacon 1440 5760 480 1920

Aminoacizi pt.administrare i.v. 10 % Flacon - sol.aminoacizi pt.adm. i.v. 10 % 500 ml 33692210-2 Flacon 7200 28800 2400 9600

Aminoacizi pt.administrare i.v.tip Hepa Flacon - sol.aminoacizi pt.adm. i.v.tip Hepa 500 ml 33692210-2 Flacon 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 440037.12 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 320 111.36 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bromazepam 3 mg

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661000 Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

40 Bromazepam 3 mg Comprimat 3 mg 33661000-1 Compr 21600 86400 7200 28800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 3456 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 368.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adenosinum 5mg/ml 2 ml

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Adenosinum 5mg/ml 2ml Flacon cu sol.inj.5mg/ml 2ml 33621100-0 Flacon 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 147232 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 441 696.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metoclopramid 10 mg, Metoclopramid 10 mg/2 ml

Perceel nr.: 176
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33612000 Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

176 Metoclopramid 10 mg Compr.10mg 33612000-3 Compr 38400 153600 12800 51200

Metoclopramid 10 mg/2 ml Fiole-sol.inj. 10 mg/2 ml 33612000-3 Fiola 168000 672000 56000 224000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 442624 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 327 872.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ciprofloxacina 500mg, Clarithromycinum 500 mg

Perceel nr.: 56
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

56 Ciprofloxacina 500mg Comprimat filmat 500mg 33651100-9 Cpr.f. 72000 288000 24000 96000

Clarithromycinum 500 mg Comprimat filmat 500 mg 33651100-9 Cr.film 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 99878.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 299 635.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fondaparinux 2,5mg/0,5ml

Perceel nr.: 116
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

116 Fondaparinux 2,5mg/0,5ml Sol.inj. 2,5 mg/0,5 ml fiola-seringa 33621100-0 Fiola 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 61280 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 183 840.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fludrocortisonum 0,1 mg

Perceel nr.: 114
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33642200 Corticosteroïden voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

114 Fludrocortisonum 0,1 mg Comprimate 0,1 mg 33642200-4 Compr 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1152 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 456.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telmisartan 40mg, Telmisartan 80mg, Telmisartan 80mg+Hidroclorotiazida 12.5mg

Perceel nr.: 265
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622200 Middelen tegen hypertensie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

265 Telmisartan 40mg Comprimat 40 mg 33622200-8 Compr. 3360 13440 1120 4480

Telmisartan 80mg Comprimat 80 mg 33622200-8 Compr. 3360 13440 1120 4480

Telmisartan 80mg+Hidroclorotiazida 12.5mg Comprimat 80 mg+12.5mg 33622200-8 Compr. 3360 13440 1120 4480

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 12096 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 288.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piridoxinum 50mg/ 2 ml

Perceel nr.: 226
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000 Vitaminen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

226 Piridoxinum 50mg/2 ml Fiole-sol.inj. 50 mg/2 ml 33616000-1 Fiola 72000 288000 24000 96000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 99840 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 299 520.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinatii Valsartanum+Amlodipinum 10/16mg, Combinatii Valsartanum+Amlodipinum 5/160mg, Combinatii Valsartanum+Amlodipinum 5/80mg

Perceel nr.: 73
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622800 Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

73 Combinatii Valsartanum+Amlodipinum 10/16mg Comprimate filmate 10/160 mg 33622800-4 Cr.film 1440 5760 480 1920

Combinatii Valsartanum+Amlodipinum 5/160mg Comprimate filmate 5/160 mg 33622800-4 Cr.film 1440 5760 480 1920

Combinatii Valsartanum+Amlodipinum 5/80mg Comprimate filmate 5/80 mg 33622800-4 Cr.film 1440 5760 480 1920

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 15782.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 347.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Punga tricamerala de 1540ml, 1920 ml, 2500ml, 1518ml pt. ad pe vena centrala/ periferica

Perceel nr.: 233
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661700 Overige geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

233 Punga tricamerala de 1540ml pt. ad pe vena centrala. Continut:sol.aminoacizi, emulsie lipidica, sol. de glucoza Punga tricamerala de1540ml pt. ad pe vena centrala. Continut:sol.aminoacizi, emulsie lipidica, sol. de glucoza 33692210-2 Punga 768 3072 256 1024

Punga tricamerala de 1920 ml pt.ad pe vena periferica. Continut: sol. aminoacizi, emulsie lipidica, sol. de glucoza Punga tricamerala de 1920 ml pt.ad pe vena periferica. Continut:sol.aminoacizi, emulsie lipidica, sol. de glucoza 33692210-2 Punga 768 3072 256 1024

Punga tricamerala de 2500ml pt. ad pe vena centrala. Continut:sol.aminoacizi, emulsie lipidica, sol. de glucoza Punga tricamerala de 2500ml pt.ad. pe vena centrala. Continut:sol.aminoacizi, emulsie lipidica, sol. de glucoza 33692210-2 Punga 1920 7680 640 2560

Punga tricamerala de 2500ml pt.ad pe vena periferica. Continut:sol. aminoacizi, emulsie lipidica, sol. de glucoza Punga tricamerala de 2500ml pt.ad pe vena periferica. Continut:sol.aminoacizi, emulsie lipidica, sol. de glucoza 33692210-2 Punga 3600 14400 1200 4800

Punga tricamerala de 1518ml pt.ad pe vena centrala. Continut:sol.aminoacizi, electroliti, emulsie lipidica, sol.de glucoza Punga tricamerala de 1518ml pt.ad. pe vena centrala. Continut:sol.aminoacizi, electroliti, emulsie lipidica, sol.de glucoza (SmofKabiven extra Nitrogen) 33692210-2 Punga 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1310963.84 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 932 891.52 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sol.conc. de glutamina 20 % 100 ml

Perceel nr.: 251
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692210 Oplossingen voor parenterale voeding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

251 Sol.conc. de glutamina 20 % 100 ml Flacon - sol.conc. de glutamina 20 % 100 ml 33692210-2 Flacon 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 144032 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 432 096.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dabigatranum etexilatum 110mg, Dabigatranum etexilatum 150mg

Perceel nr.: 76
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

76 Dabigatranum etexilatum 110mg Capsule 110mg 33621100-0 Cps 11520 46080 3840 15360

Dabigatranum etexilatum 150mg Capsule 150mg 33621100-0 Cps 6480 25920 2160 8640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 202080 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 606 240.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gelatina lichida modificata (partial hidrolizata sisuccinilata)+saruri 3g/100ml, Gelatina succinilata 40mg/ml, 500ml+saruri;sol.macrom.perfuzabila, Gelatina succinilata 40g/1000ml;sol.macrom.perfuzabila

Perceel nr.: 123
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

123 Gelatina lichida modificata (partial hidrolizata sisuccinilata)+saruri 3g/100ml Flacon cu sol.perfuzabila 33621400-3 Flacon 2400 9600 800 3200

Gelatina succinilata 40mg/ml, 500ml+saruri;sol.macrom.perfuzabila Flacon cu sol.macromoleculara perfuzabila 40mg/ml, 500ml + saruri 33621400-3 Flacon 7200 28800 2400 9600

Gelatina succinilata 40g/1000ml;sol.macrom.perfuzabila Flacon cu sol.macromoleculara perfuzabila 40g /500ml. 33621400-3 Flacon 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 478304 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 434 912.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fosinopril 10 mg

Perceel nr.: 118
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622800 Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

118 Fosinopril 10mg Comprimate 10mg 33622800-4 Compr. 3360 13440 1120 4480

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 2060.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 182.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemoderivat deproteinizat 200mg, Hemoderivat deproteinizat 200mg/5ml

Perceel nr.: 129
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622200 Middelen tegen hypertensie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

129 Hemoderivat deproteinizat 200mg Drajeuri 200 mg 33661700-8 drajeuri 9600 38400 3200 12800

Hemoderivat deproteinizat 200mg/5ml Fiole-sol.inj. 200mg/5ml 33661700-8 Fiola 6000 24000 2000 8000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 168064 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 504 192.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Azathioprina 50 mg

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

34 Azathioprina 50mg Comprimat 33690000-3 Compr 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 17600 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Octreotida 0,1 mg/ ml solutie injectabila

Perceel nr.: 202
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33642000 Sytemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

202 Octreotida 0,1 mg/ml solutie injectabila Fiole-sol.inj. 0,1 mg/ml 33642000-2 Fiola 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 320000 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 960 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ephedrini hydrochloridum 5 % 1 ml

Perceel nr.: 94
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33673000 Geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

94 Ephedrini hydrochloridum 5 % 1ml Fiole-sol.inj. 5 % 1 ml 33673000-8 Fiola 7200 28800 2400 9600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 10560 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 680.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metamizolum 50 % 2 ml

Perceel nr.: 171
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

171 Metamizolum 50 % 2 ml Fiola-sol.inj. 50 % 2 ml 33661200-3 Fiola 480000 1920000 160000 640000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 563200 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 689 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Indapamid 1,5 mg SR

Perceel nr.: 143
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622300 Diuretica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

143 Indapamid 1,5 mg SR Compr. filmate 1,5 mg SR cu eliberare prelungita 33622300-9 Cpr.film. 57600 230400 19200 76800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 32256 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 96 768.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ticagrelor 90 mg

Perceel nr.: 272
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

272 Ticagrelor 90 mg cpr.film. 90 mg 33690000-3 cpr.film 20160 80640 6720 26880

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 125798.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 377 395.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acid dehidrocolic 250 mg cpr.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Acid dehidrocolic 250 mg Comprimat 250 mg 33610000-9 Compr 19200 76800 6400 25600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 12288 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 864.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Amiodarona 200 mg

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622600 Betablockers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

22 Amiodarona 200 mg Comprimat 200 mg 33622600-2 Compr 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 5248 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 744.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ferri carboxymaltosum 50mg/ ml

Perceel nr.: 110
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621300 Preparaten tegen bloedarmoede
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

110 Ferri carboxymaltosum 50mg/ml Flacon 10ml sol.injectabila/perfuzabila 33621300-2 Flacon 1920 7680 640 2560

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1167360 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 502 080.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moxifloxacinum punga

Perceel nr.: 186
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

186 Moxifloxacinum sol.perf. 400mg/250ml pungi 33690000-3 Punga 960 3840 320 1280

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 79360 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 238 080.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ibuprofen 100 mg/5 ml, Ibuprofen 200 mg

Perceel nr.: 140
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100 Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

140 Ibuprofen 100 mg/5 ml sirop Flacon cu sirop 100 mg/5 ml 33632100-0 Flacon 1920 7680 640 2560

Ibuprofen 200 mg Comprimate 200 mg 33632100-0 Compr 24000 96000 8000 32000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 46720 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 160.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carbazocrom 0,3 mg/ml, 5 ml

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621200 Middelen tegen bloedingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

46 Carbazocrom 0,3 mg/ml, 5ml Fiola - sol.inj. 0,3 mg/ml, 5 ml 33621200-1 Fiola 57600 230400 19200 76800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 144384 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 433 152.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Betahistinum 24mg, Betahistinum 8mg

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661700 Overige geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

36 Betahistinum 24mg Comprimat 24mg 33661700-8 Compr. 19200 76800 6400 25600

Betahistinum 8mg Comprimat 8 mg 33661700-8 Compr. 7200 28800 2400 9600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 29536 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 88 608.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Doxepin 28,2 mg

Perceel nr.: 89
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661600 Psychoanaleptica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

89 Doxepin 28,2 mg Drajeuri 28,2 mg 33661600-7 Drajeu 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 2073.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 220.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drotaverina 20 mg/ml 2 ml, Drotaverina clorhidrat 40 mg

Perceel nr.: 90
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33612000 Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

90 Drotaverina 20 mg/ml 2 ml Fiole-sol. Inj. 20 mg/ml 2 ml 33612000-3 Fiola 144000 576000 48000 192000

Drotaverina clorhidrat 40 mg Comprimate 40 mg 33612000-3 Compr 72000 288000 24000 96000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 160320 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 480 960.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Propofol 10 mg /ml 20 ml in emulsie lipidica

Perceel nr.: 231
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

231 Propofol 10 mg/ml 20 ml in emulsie lipidica Fiole - emulsie lipidica 10 mg/ml 20 ml 33661100-2 Fiola 36000 144000 12000 48000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 539040 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 617 120.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Norfloxacina 400 mg

Perceel nr.: 201
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

201 Norfloxacina 400 mg Compr.400mg 33651100-9 Compr 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 4160 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 480.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fenitoin 50mg/ ml 5 ml

Perceel nr.: 106
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661300 Anti-epileptica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

106 Fenitoin 50mg/ml 5 ml Fiole-sol.inj. 50mg/ml 5 ml 33661300-4 Fiola 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 12364.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 094.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diazepamum 10 mg/2 ml, Diazepamum 5 mg/2,5 ml, sol.rectala

Perceel nr.: 81
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661000 Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

81 Diazepamum 10 mg/2 ml Fiola-sol.inj. 10 mg/2 ml 33661000-1 Fiola 48000 192000 16000 64000

Diazepamum 5 mg/2,5 ml, sol.rectala Tub cu sol.pt.adm rectala 5mg/2,5ml 33661000-1 Tub 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 91040 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 273 120.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clonidina 0,15 mg

Perceel nr.: 59
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622200 Middelen tegen hypertensie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

59 Clonidina 0,15 mg Comprimate 0,15 mg 33622200-8 Compr 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1024 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 072.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Famotidinum 20 mg

Perceel nr.: 105
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33611000 Geneesmiddelen voor storingen i.v.m. zuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

105 Famotidinum 20mg Flacoane pulb.+solv.pt.sol.inj./perf. 33611000-6 Flacon 120000 480000 40000 160000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 486400 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 459 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eptifibatidum 0,75 mg/ ml, 100ml, Eptifibatidum 2mg/ml 10ml

Perceel nr.: 97
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Eptifibatidum 0,75 mg/ml, 100ml Flacon cu sol.perfuzabila 0,75mg/ml, 100 ml 33621100-0 Flacon 240 960 80 320

Eptifibatidum 2mg/ml 10ml Flacon cu sol.inj.2mg/ml 10ml 33621100-0 Flacon 240 960 80 320

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 529127.04 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 333 273.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eritromicina 200 mg

Perceel nr.: 99
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

99 Eritromicina 200 mg Comprimate 200 mg 33651100-9 Compr 1920 7680 640 2560

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 8320 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 841.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acidum alfa lipoicum 600mg/50ml Conc.pt.sol.per.600mg/50ml

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Acidum alfa lipoicum 600mg/50ml Conc.pt.sol.per.600mg/50ml 33615000-4 Flacon 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 190464 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 571 392.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pemetrexedum 500 mg

Perceel nr.: 289
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000 Antineoplastische en immunomodulerende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

289 Pemetrexedum 500mg Flacoane pulb.pt.conc.pt.sol.perf. 33652000-5 Flacon 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 6022624 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 067 872.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Iomeprolum 714.4mg/ml 100ml, Iomeprolum 816.5mg/ml 100ml, Iomeprolum 816.5mg/ml 200ml

Perceel nr.: 146
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

146 Iomeprolum 714.4mg/ml 100ml Flacon -sol.inj. 714.4mg/ml 100ml 33696800-3 Flacon 240 960 80 320

Iomeprolum 816.5mg/ml 100ml Flacon -sol.inj. 816.5mg/ml 100ml 33696800-3 Flacon 240 960 80 320

Iomeprolum 816.5mg/ml 200ml Flacon -sol.inj. 816.5mg/ml 200ml 33696800-3 Flacon 480 1920 160 640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 259680 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 779 040.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sulfat feros 100mg+ Acid ascorbic 60mg

Perceel nr.: 260
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33617000 Mineraalsupplementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

260 Sulfat feros 100mg+Acid ascorbic 60mg Comprimate filmate 33617000-8 Cr.film 24000 96000 8000 32000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 7040 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 120.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suxametonium 100 mg /5 ml

Perceel nr.: 262
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632200 Spierrelaxantia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

262 Suxametonium 100 mg/5 ml Fiola - sol.inj. 100 mg/5 ml 33632200-1 Fiola 19200 76800 6400 25600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 73472 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 220 416.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thiopental 1 g

Perceel nr.: 270
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

270 Thiopental 1 g Flacon cu pulb.pt.sol.injectabila 1g 33661100-2 Flacon 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 36352 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 109 056.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carbamazepin 200 mg

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661300 Anti-epileptica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

45 Carbamazepin 200 mg Compr. 200mg 33661300-4 Compr 48000 192000 16000 64000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 7040 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 120.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Morphinum 2 % 1 ml

Perceel nr.: 185
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

185 Morphinum 2 % 1 ml Fiole 2 % 1 ml 33661200-3 Fiola 3600 14400 1200 4800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 5856 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 568.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Salbutamol sol.pt.aerosoli 10ml, Salbutamol spray 100 mcg/doza

Perceel nr.: 242
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33673000 Geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

242 Salbutamol sol.pt.aerosoli 10ml Sol.pt.aerosoli 10ml 33673000-8 flacon 3600 14400 1200 4800

Salbutamol spray 100 mcg/doza Flacon 100 mcg/doza, spray 33673000-8 Flacon 2160 8640 720 2880

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 53904 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 161 712.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucoza 10 % 500 ml,sol.perfuzabila, Glucoza 33 % 10 ml Fiole-sol.inj. 33 % 10 ml, Glucoza 5 % 250 ml sol.perfuzabila, Glucoza 5 % 500 ml sol.perfuzabila

Perceel nr.: 125
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692700 Glucoseoplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

125 Glucoza 10 % 500 ml,sol.perfuzabila Solutie perfuzabila 10 % 500 ml 33692700-4 Flacon/punga 84000 336000 28000 112000

Glucoza 33 % 10 ml Fiole-sol.inj. 33 % 10 ml 33692700-4 Fiola 48000 192000 16000 64000

Glucoza 5 % 250 ml sol.perfuzabila Solutie perfuzabila 5 % 250 ml 33692700-4 Flacon/punga 38400 153600 12800 51200

Glucoza 5 % 500 ml sol.perfuzabila Solutie perfuzabila 5 % 500 ml 33692700-4 Flacon/punga 158400 633600 52800 211200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1076480 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 229 440.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clorura de potasiu 7,45 % 100ml, Clorura de sodiu 0,9 % 10ml, Clorura de sodiu 0,9 % 100ml, Clorura de sodiu 0,9 % 1000ml, Clorura de sodiu 0,9 % 500ml, Clorura de sodiu 0,9 % 250ml, Clorura de sodiu 5,85 % 20ml

Perceel nr.: 64
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400 Perfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

64 Clorura de potasiu 7,45 % 100ml Flacon cu sol.perfuzabila electrolitica 7,45 % 100ml 33692400-1 Flacon 14400 57600 4800 19200

Clorura de sodiu 0,9 % 10ml Fiole-sol.inj. 0,9 % 10 ml 33692400-1 Fiola 9600 38400 3200 12800

Clorura de sodiu 0,9 % 100ml Solutie perfuzabila 0,9 % 100ml, flacon 33692400-1 Flacon 108000 432000 36000 144000

Clorura de sodiu 0,9 % 1000ml Solutie perfuzabila 0,9 % 1000 ml 33692400-1 Flacon/punga 38400 153600 12800 51200

Clorura de sodiu 0,9 % 500ml Solutie perfuzabila 0,9 % 500ml 33692400-1 Flacon/punga 312000 1248000 104000 416000

Clorura de sodiu 0,9 % 250ml Solutie perfuzabila 0,9 % 250ml 33692400-1 Flacon/punga 144000 576000 48000 192000

Clorura de sodiu 5,85 % 20ml Solutie perfuzabila electrolitica 5,85 % 20 ml, flacon 33692400-1 Flacon 57600 230400 19200 76800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1952896 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 858 688.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clorzoxazona 250 mg

Perceel nr.: 65
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33630000 Geneesmiddelen voor dermatologie, spierstelsel en skelet
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

65 Clorzoxazona 250 mg Comprimate 250 mg 33630000-5 Compr 28800 115200 9600 38400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 6528 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 584.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Complex de fier (III) izomaltozat sol.inj./perf.100mg/ml, Complex de hidroxid feric polimaltozat 1 % sirop, Complex de hidroxid feric polimaltozat 50mg/ml

Perceel nr.: 74
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621300 Preparaten tegen bloedarmoede
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

74 Complex de fier (III) izomaltozat sol.inj./perf.100mg/ml Fiole-sol.inj./perf. 100mg/ml, 1ml 33621300-2 Fiole 1440 5760 480 1920

Complex de hidroxid feric polimaltozat 1 % sirop Flacon cu sirop 1 % 33621300-2 Flacon 144 576 48 192

Complex de hidroxid feric polimaltozat 50mg/ml Flacon cu sol. 50mg/ml 33621300-2 Flacon 144 576 48 192

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 162566.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 487 699.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Epinephrinum 1mg/ ml, 1ml

Perceel nr.: 95
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

95 Epinephrinum 1mg/ml, 1ml Fiola-sol.inj. 1 mg/ ml, 1 ml 33622100-7 Fiola 48000 192000 16000 64000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 97280 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 291 840.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cefuroximum 125 mg/5ml 50ml pulbere pt.suspensie orala, Cefuroximum 50 mg, Cefuroximum 500mg

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

53 Cefuroximum 125 mg/5ml 50ml pulbere pt.suspensie orala Flacon pulbere pt.suspensie 125 mg/5 ml 33651100-9 Flacon 240 960 80 320

Cefuroximum 50 mg Flacon pulbere ptr. solutie injectabila 50 mg 33651100-9 Flacon 960 3840 320 1280

Cefuroximum 500mg Comprimat filmat 500 mg 33651100-9 Cpr.film 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 92470.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 277 411.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alprostadilum 5 ml

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33620000 Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Alprostadilum 5 ml Fiola cu liof.pt.sol.perf. a 20mcg, 5 ml 33620000-2 Fiola 6000 24000 2000 8000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 354480 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 063 440.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Codeina fosfat 15 mg

Perceel nr.: 67
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33674000 Middelen tegen hoest en verkoudheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

67 Codeina fosfat 15mg Comprimate 15 mg 33674000-5 Compr 36000 144000 12000 48000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 6240 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 720.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lidocaina gel 2 % 12,5 g

Perceel nr.: 161
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

161 Lidocaina gel 2 % 12,5 g Tub cu gel 2 % a 12,5 g 33661100-2 Tub-seringa 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 84096 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 252 288.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nitroglicerina 0,5 mg

Perceel nr.: 197
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

197 Nitroglicerina 0,5 mg Comprimate 0,5 mg 33622100-7 Compr 4320 17280 1440 5760

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 864 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 592.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nitroglicerina 10 mg/10 ml Fiole-sol.inj.10 mg/10ml

Perceel nr.: 198
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622600 Betablockers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

198 Nitroglicerina 10 mg/10 ml Fiole-sol.inj.10 mg/10ml 33622600-2 Fiola 24000 96000 8000 32000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 233600 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moxonidinum 0,4 mg

Perceel nr.: 187
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622200 Middelen tegen hypertensie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

187 Moxonidinum 0,4 mg Comprimate filmate 0,4 mg 33622200-8 Cpr.film 2016 8064 672 2688

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 2688 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 064.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zofenopril 30 mg

Perceel nr.: 284
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622800 Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

284 Zofenopril 30 mg Comprimate filmate 30 mg 33622800-4 Cr.film 10080 40320 3360 13440

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 16262.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 787.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Colchicina 1 mg

Perceel nr.: 68
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632300 Middelen tegen jicht
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

68 Colchicina 1mg Comprimate 1mg 33632300-2 Compr 5760 23040 1920 7680

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 844.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 534.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levofloxacina 500 mg

Perceel nr.: 158
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651000 Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

158 Levofloxacina 500mg Comprimate filmate 500mg 33651000-8 Cr.film 6720 26880 2240 8960

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 50982.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 152 947.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clarithhromycinum suspensie 125mg/5ml, Clarithhromycinum suspensie 250mg/5ml, Clindamicin 150mg/1ml 4ml

Perceel nr.: 57
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

57 Clarithhromycinum suspensie 125mg/5ml Flacon suspensie 125 mg/5 ml 33651100-9 Flacon 240 960 80 320

Clarithhromycinum suspensie 250mg/5ml Flacon - suspensie 250mg/5ml 33651100-9 Flacon 240 960 80 320

Clindamicin 150mg/1ml 4ml Fiola sol.inj. 150mg/1ml 4ml 33651100-9 Fiola 19200 76800 6400 25600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 337664 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 012 992.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aspatofort (sau echivalent) combinatii 10 ml

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

31 Aspatofort (sau echivalent) combinatii 10 ml

Fiola - sol.inj. 10 ml, combinatii 33610000-9 Fiola 96000 384000 32000 128000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 296960.00 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 890 880.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furazolidon 100 mg, Furazolidon 25 mg

Perceel nr.: 119
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

119 Furazolidon 100 mg Comprimate 100 mg 33614000-7 Compr 9600 38400 3200 12800

Furazolidon 25 mg Comprimate 25 mg 33614000-7 Compr 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 9472 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 416.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ondansetron 2mg/ml-4ml, Ondansetron 4 mg/2 ml

Perceel nr.: 205
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

205 Ondansetron 2mg/ml-4ml Fiole-sol.inj. 2mg/ml 4ml 33610000-9 Fiola 9600 38400 3200 12800

Ondansetron 4 mg/2 ml Fiole-sol.inj. 4 mg/2 ml 33610000-9 Fiola 24000 96000 8000 32000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 199872 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 599 616.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enzime digestive (combinatii)

Perceel nr.: 93
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33612000 Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

93 Enzime digestive (combinatii) Combinatii drajeuri 33612000-3 Drajeu 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1920 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clorchinaldol 100 mg

Perceel nr.: 61
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

61 Clorchinaldol 100 mg Comprimate filmate100 mg 33614000-7 Cr.film 12000 48000 4000 16000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 16800 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clotrimazol 100 mg compr. vaginale

Perceel nr.: 66
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33641100 Infectiewerende middelen en antiseptica voor gynecologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

66 Clotrimazol 100 mg compr.vaginale Compr.vaginale 100mg 33641100-6 Compr 5760 23040 1920 7680

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 4608 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 824.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oximed spray (sau echivalent) combinatii 75 ml

Perceel nr.: 208
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631400 Antibiotica en chemotherapeutica voor dermatologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

208 Oximed spray (sau echivalent) combinatii 75 ml Flacon spray 75 ml 33631400-6 Flacon 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1216000 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 364 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eptacog alfa activat 1 mg

Perceel nr.: 96
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621000 Geneesmiddelen voor bloed en bloedvormende organen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

96 Eptacog alfa activat 1mg Flacon 1mg pulbere si solvent pt.sol.injec. 33621000-9 Flacon 144 576 48 192

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 529127.04 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 587 381.12 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ergometrina 0,2 mg/ ml 1ml

Perceel nr.: 98
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33641200 Overige middelen voor gynecologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

98 Ergometrina 0,2 mg/ml 1ml Fiole-sol.inj. 0,2 mg/ml 1 ml 33641200-7 Fiola 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 20352 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 61 056.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hidrocortizon hemisuccinat 25mg/ 5ml

Perceel nr.: 135
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33642200 Corticosteroïden voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

135 Hidrocortizon hemisuccinat 25mg/5ml Fiole-sol.inj. 25mg/5ml 33642200-4 Fiola 43200 172800 14400 57600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 182016 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 546 048.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nadroparin 2850ui/ 0,3ml, Nadroparin 3800ui/ 0,4ml, Nadroparin 9500 UI/1ml

Perceel nr.: 188
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

188 Nadroparin 2850ui/ 0,3ml Sol.inj. 2850ui/0,3 ml, seringa preum. 33621100-0 Seringa 4800 19200 1600 6400

Nadroparin 3800ui/ 0,4ml Sol.inj. 3800ui/0,4 ml, seringa preum. 33621100-0 Seringa 9600 38400 3200 12800

Nadroparin 9500 UI/1ml Sol.inj. 9500 UI/1ml 33621100-0 Flacon 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 247488 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 742 464.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Candesartan 16 mg

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622200 Middelen tegen hypertensie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

43 Candesartan 16mg Comprimat 16 mg 33622200-8 Comp. fil. 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 9600 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teofilina 200 mg

Perceel nr.: 268
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33673000 Geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

268 Teofilina 200 mg Capsule 200 mg 33673000-8 Caps 48000 192000 16000 64000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 10880 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 640.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tenecteplazum 10000ui pulb.liofil., Tenecteplazum 8000ui pulb.liofil.

Perceel nr.: 266
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

266 Tenecteplazum 10000ui pulb.liofil. Flacon cu pulbere liofilizata 10000ui +solvent 33621100-0 Flacon 240 960 80 320

Tenecteplazum 8000ui pulb.liofil. Flacon pulbere liofilizata 8000ui + solvent 33621100-0 Flacon 96 384 32 128

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1752719.04 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 261 157.12 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terlipressinum 1mg/ 5ml

Perceel nr.: 269
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33612000 Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

269 Terlipressinum 1mg/5ml fiole cu sol inj. 1mg/5ml 33612000-3 Fiola 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 260672 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 782 016.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arginina sorbitol (combinatii) sau echivalent,

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

29 Arginina sorbitol (combinatii) sau echivalent, sol.perf.500 ml Flacon sol.perf.500 ml, combinatii 33610000-9 Flacon 28800 115200 9600 38400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 456576 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 369 728.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ketamina 50 mg/ ml 10 ml

Perceel nr.: 152
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

152 Ketamina 50 mg/ml 10 ml Flacon cu sol.inj. 50 mg/ml 10ml 33661100-2 Flacon 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 26160 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 78 480.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Milgamma N (sau echiv.) combinatii 2 ml

Perceel nr.: 184
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000 Vitaminen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

184 Milgamma N (sau echiv.) combinatii 2ml Fiole 2 ml 33616000-1 Fiola 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 16832 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 496.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alteplasum 50 mg

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

17 Alteplasum 50 mg Flacon cu 50 mg alteplasum+solvent 33621100-0 Flacon 960 3840 320 1280

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1908339.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 725 017.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tenoxicam 20mg Flacon pulbere +solvent

Perceel nr.: 267
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

267 Tenoxicam 20mg Flacon pulbere +solvent 33661200-3 Cut 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 7040 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 120.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diclofenac+Citrat de orfenadrina 250 ml sol.perf., Diclofenac 100 mg,Diclofenacum 150mg, Diclofenac 100 mg/supoz, Diclofenac 75 mg/3 ml

Perceel nr.: 83
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100 Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

83 Diclofenac+Citrat de orfenadrina 250 ml sol.perf. Flacon sol.perf. 250ml 33632100-0 Flacon 2880 11520 960 3840

Diclofenac 100 mg Comprimate filmate 100mg cu eliberare prelungita 33632100-0 Cr.film 9600 38400 3200 12800

Diclofenacum 150mg capsule cu eliberare prelungita 33632100-0 cps. 7200 28800 2400 9600

Diclofenac 100 mg/supoz Blistere cu supozitoare 100mg/supoz 33632100-0 Supoz 28800 115200 9600 38400

Diclofenac 75 mg/3 ml Fiole-sol.inj. 75 mg/3 ml 33632100-0 Fiola 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 123641.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 370 924.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perindopril 10 mg,Perindopril 10 mg+Amlodipina 10mg(combinatii), Perindopril 5 mg, Perindopril 5 mg+Amlodipina 5mg(combinatii)

Perceel nr.: 220
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622800 Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

220 Perindopril 10 mg Comprimate 10 mg 33622800-4 Compr 14400 57600 4800 19200

Perindopril 10 mg+Amlodipina 10mg(combinatii) Comprimate 10 mg/10mg 33622800-4 Compr 7200 28800 2400 9600

Perindopril 5 mg Comprimate 5 mg 33622800-4 Compr 36000 144000 12000 48000

Perindopril 5 mg+Amlodipina 5mg(combinatii) Comprimate 5 mg/5mg 33622800-4 Compr 11520 46080 3840 15360

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 81273.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 243 820.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pethidinum 50 mg /ml 2 ml

Perceel nr.: 221
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

221 Pethidinum 50 mg/ml 2 ml Fiole-sol.inj. 50 mg/ml 2ml 33661200-3 Fiola 19200 76800 6400 25600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 35584 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 106 752.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oxytocinum 5 u.i./ 1 ml

Perceel nr.: 210
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33641300 Geslachtshormonen en modulatoren van het genitaal systeem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

210 Oxytocinum 5 u.i./1 ml Fiole sol.inj. 5 ui/1ml 33641300-8 Fiola 16800 67200 5600 22400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 108640 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 325 920.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dihidrocodeina 60 mg, Dihidrocodeina 90 mg

Perceel nr.: 86
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

86 Dihidrocodeina 60 mg Comprimate 60 mg 33661200-3 Compr 1344 5376 448 1792

Dihidrocodeina 90 mg Comprimate 90 mg 33661200-3 Compr 1344 5376 448 1792

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 3261.44 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 784.32 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Caspofungin 50mg, Caspofungin 70mg

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651200 Antimycotica voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

49 Caspofungin 50mg Flacon cu 50mg Caspofungin 33651200-0 Flacon 336 1344 112 448

Caspofungin 70mg Flacon cu 70mg Caspofungin 33651200-0 Flacon 96 384 32 128

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 738368.64 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 215 105.92 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ketoprofen 100 mg/2 ml, Ketoprofen 200 mg, Ketorolacum 10 mg, Ketorolacum 30mg/1ml

Perceel nr.: 153
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100 Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

153 Ketoprofen 100 mg/2 ml Fiole-sol.inj.100 mg/2 ml 33632100-0 Fiola 48000 192000 16000 64000

Ketoprofen 200 mg Comprimate 200 mg 33632100-0 Compr 4800 19200 1600 6400

Ketorolacum 10 mg Comprimate 10 mg 33632100-0 Compr 4800 19200 1600 6400

Ketorolacum 30mg/1ml Fiole sol.inj.30 mg/1 ml 33632100-0 Fiola 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 134592 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 403 776.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Simvastatin 20 mg

Perceel nr.: 248
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622000 Geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

248 Simvastatin 20 mg Comprimate filmate 20 mg 33622000-6 Cr.film 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1651.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 953.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Esomeprazol 10mg pulbere pt. uz pediatric

Perceel nr.: 100
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33611000 Geneesmiddelen voor storingen i.v.m. zuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

100 Esomeprazol 10mg pulbere pt.uz pediatric Plicuri cu pulbere a 10mg 33611000-6 Plic 7680 30720 2560 10240

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este:52019.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 156 057.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neostigmina 0,5 mg /1 ml

Perceel nr.: 191
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33660000 Geneesmiddelen voor zenuwstelsel en zintuigelijke organen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

191 Neostigmina 0,5 mg/1 ml Fiole-sol.inj. 0,5 mg/1 ml 33660000-4 Fiola 57600 230400 19200 76800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 115200 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 345 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trimetazidin diclorhidrat 35 mg cpr.cu eliberare modificata

Perceel nr.: 278
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

278 Trimetazidin diclorhidrat 35mg cpr.cu eliberare modificata Comprimate filmate 35mg cpr.cu eliberare modificata 33622100-7 Cpr.film. 50400 201600 16800 67200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 36960 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 110 880.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NexoBride 5g/55g (sau echivalent), combinatii

Perceel nr.: 192
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631200 Verwekende en beschermende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

192 NexoBride 5g/55g (sau echivalent), combinatii pulbere si gel pentru gel 5g/55g 33631200-4 plic 48 192 16 64

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 280832 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 842 496.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fenobarbital 10 % 2 ml, Fenobarbital 100 mg

Perceel nr.: 107
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661000 Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

107 Fenobarbital 10 % 2 ml Fiole-sol.inj. 10 % 2 ml 33661000-1 Fiola 12000 48000 4000 16000

Fenobarbital 100 mg Comprimate100 mg 33661000-1 Compr 72000 288000 24000 96000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 360640 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 081 920.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ceftazidimum 1 g, Ceftolozanum+Tazobactamum 1g/0,5g

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

52 Ceftazidimum 1 g Flacon cu ceftazidim 1 g pt.adm.inj. 33651100-9 Flacon 168000 672000 56000 224000

Ceftolozanum+Tazobactamum 1g/0,5g pulb.pt.sol.perf. 1g/0,5g flacon 33651100-9 Flacon 1008 4032 336 1344

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1739713.92 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 219 141.76 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metoprolol 1 mg /ml 5 ml

Perceel nr.: 178
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622600 Betablockers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

178 Metoprolol 1 mg/ml 5 ml Fiole-sol.inj. 1 mg/ml 5 ml 33622600-2 Fiola 21600 86400 7200 28800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 94464 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 283 392.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Penicilamina 250 mg

Perceel nr.: 217
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100 Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

217 Penicilamina 250 mg Comprimate 250 mg 33632100-0 Compr 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 6816 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 448.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinatii Naproxenum+ Esomeprazolum

Perceel nr.: 71
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100 Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

71 Combinatii Naproxenum+Esomeprazolum comprimate 500 mg/20 mg 33632100-0 compr 11520 46080 3840 15360

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 20428.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 61 286.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lornoxicam 8 mg

Perceel nr.: 167
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100 Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

167 Lornoxicam 8mg Pulbere+solvent 33632100-0 Cut 240 960 80 320

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 2432.00 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 296.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flecainidum, Fluconazol 150 mg, Fluconazol 50 mg

Perceel nr.: 112
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651200 Antimycotica voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

112 Flecainidum Comprimat, 50 mg 33651200-0 Compr. 2880 11520 960 3840

Fluconazol 150 mg Capsule 150 mg 33651200-0 Caps 7200 28800 2400 9600

Fluconazol 50 mg Capsule 50 mg 33651200-0 Caps 480 1920 160 640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 78131.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 234 393.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Apixabanum 2,5mg, Apixabanum 5mg

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

27 Apixabanum 2,5mg Comprimat filmat 2,5 mg 33621100-0 Cpr.fil. 14400 57600 4800 19200

Apixabanum 5mg Comprimat filmat 5 mg 33621100-0 Cpr.fil. 5760 23040 1920 7680

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 184089.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 552 268.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otilonium Bromidum 40 mg

Perceel nr.: 206
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

206 Otilonium Bromidum 40 mg Comprimate 40 mg 33610000-9 Compr. 11520 46080 3840 15360

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 12748 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 246.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parecoxib 40mg/ 2ml

Perceel nr.: 216
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100 Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

216 Parecoxib 40mg/2ml Flacon cu pulb.pt.sol.inj. 40mg 33632100-0 Flacon 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 308736 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 926 208.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Midazolam 1 mg/1 ml 5 ml

Perceel nr.: 182
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661000 Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

182 Midazolam 1 mg/1 ml 5ml Fiole-sol.inj. 5 mg/5 ml 33661000-1 Fiola 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 48384 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 145 152.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Colecalciferolum 0,5 mg/ ml

Perceel nr.: 69
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000 Vitaminen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

69 Colecalciferolum 0,5 mg/ml Flacon cu solutie pentru picaturi orale 0,5mg/ml 33616000-1 Flacon 240 960 80 32069

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1184 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 552.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tinzaparinum 0,35 ml

Perceel nr.: 273
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

273 Tinzaparinum 0,35 ml seringa preumpluta 0,35 ml, 10000ui 33621100-0 seringa 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 16912 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 736.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pantoprazol 40 mg, Pantoprazol 40 mg pt. adm. injectabila

Perceel nr.: 212
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33611000 Geneesmiddelen voor storingen i.v.m. zuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

212 Pantoprazol 40 mg Comprimate 40 mg 33611000-6 Compr 20160 80640 6720 26880

Pantoprazol 40 mg pt. adm. injectabila Flacon cu pantoprazol 40mg pt. adm.inj. 33611000-6 Flacon 192000 768000 64000 256000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 2561689.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 685 068.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Loratadina 10 mg

Perceel nr.: 166
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33675000 Antihistaminen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

166 Loratadina 10 mg Comprimate 10 mg 33675000-2 Compr 48000 192000 16000 64000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 45440 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 136 320.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clorfeniramin 4 mg

Perceel nr.: 62
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33675000 Antihistaminen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

62 Clorfeniramin 4 mg Comprimate 4 mg 33675000-2 Compr 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1152 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 456.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hidrocortizon hemisuccinat 100 mg

Perceel nr.: 134
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500 Injecteerbare oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

134 Hidrocortizon hemisuccinat 100mg Flacon cu pulb.pt.sol.inject.100mg 33692500-2 Flacon 96000 384000 32000 128000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 369920 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 109 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glycerofosfatum 216 mg/ml, 20 ml

Perceel nr.: 126
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33617000 Mineraalsupplementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

126 Glycerofosfatum 216 mg/ml, 20ml Fiole sol.inj. 216 mg/ml, 20 ml 33617000-8 fiole 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 13376 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 128.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sucralfat 1 g comprimate

Perceel nr.: 255
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33611000 Geneesmiddelen voor storingen i.v.m. zuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

255 Sucralfat 1 g comprimate Comprimate 1 g 33611000-6 Compr 24000 96000 8000 32000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 7360 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 080.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sulfat de Atropina 1‰ 1 ml

Perceel nr.: 259
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

259 Sulfat de Atropina 1‰ 1 ml Fiola - sol.inj. 1 ml 33622100-7 Fiola 24000 96000 8000 32000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 36800 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 110 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dextran 40 sol.perf. 10 % in NaCl 0,9 % 500 ml

Perceel nr.: 80
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

80 Dextran 40 sol.perf. 10 % in NaCl 0,9 % 500 ml Flacon sol.perf.10 % in NaCl 0,9 % 500ml 33621400-3 Flacon 864 3456 288 1152

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 20148.48 RO

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 445.44 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Amoxicilina 500 mg, Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg, Amoxicillinum+Acidum clavulanicum susp. 642,90mg/5ml,Amoxicillinum 125mg/5ml pulb.pt.susp.orala, Amoxicillinum 250mg/5ml pulb.pt.susp.orala

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

24 Amoxicilina 500 mg Capsula 500mg 33651100-9 Caps 24000 96000 8000 32000

Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg Comprimat filmat 1000 mg 33651100-9 Cpr.fil. 14400 57600 4800 19200

Amoxicillinum+Acidum clavulanicum susp. 642,90mg/5ml Flacon cu susp. 642,90mg/5 ml 33651100-9 Flacon 480 1920 160 640

Amoxicillinum 125mg/5ml pulb.pt.susp.orala 33651100-9 Flacon 240 960 80 320

Amoxicillinum 250mg/5ml pulb.pt.susp.orala 33651100-9 Flacon 240 960 80 320

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 56140.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 168 422.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urapidil 25 mg

Perceel nr.: 279
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622700 Calciumkanaalblokkerende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

279 Urapidil 25mg Fiole sol.injec. 25mg/5ml 33622700-3 Fiola 7200 28800 2400 9600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 116736 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 208.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piafen (sau echivalent) combinatii, Piafen (sau echivalent) combinatii 5ml

Perceel nr.: 223
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33612000 Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

223 Piafen (sau echivalent) combinatii Combinatii-comprimate 33612000-3 Compr 48000 192000 16000 64000

Piafen (sau echivalent) combinatii 5ml Combinatii-fiole 5 ml 33612000-3 Fiola 144000 576000 48000 192000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 302080 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 906 240.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinatii (factori de coagulare), Pronativ 500 UI sau echivalent

Perceel nr.: 70
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141510 Bloedproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

70 Combinatii (factori de coagulare), Pronativ 500 UI sau echivalent pulbere+solvent pentru sol.inj. 500UI 33141510-8 flacon 240 960 80 320

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 448000 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 344 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sulfametoxazol+Trimetoprim 400mg/80mg, Sulfametoxazol+Trimetoprim 25/5mg/5ml

Perceel nr.: 258
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

258 Sulfametoxazol+Trimetoprim 400mg/80mg Comprimate 33600000-6 Compr 24000 96000 8000 32000

Sulfametoxazol+Trimetoprim 25/5mg/5ml Suspensie 33600000-6 Flacon 96 384 32 128

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 8611.84 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 835.52 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piperacilina +Tazobactam 4,5 g

Perceel nr.: 224
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

224 Piperacilina+Tazobactam 4,5 g Flacon cu piperacilina+tazobactam 4,5 g pt. adm inj. 33651100-9 Flacon 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 130976 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 392 928.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sugammadexum 100mg /ml 2ml

Perceel nr.: 257
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33662000 Geneesmiddelen voor zintuigelijke organen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

257 Sugammadexum 100mg/ml 2ml Flacon cu sol.injectabila 100mg/ml 2ml 33662000-8 Flacon 960 3840 320 1280

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 431552 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 294 656.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nimodipina 10 mg/ 50 ml

Perceel nr.: 194
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622700 Calciumkanaalblokkerende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

194 Nimodipina 10 mg/50 ml Flacon cu sol.inj. 10 mg/50 ml 33622700-3 Flacon 1920 7680 640 2560

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 127385.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 382 156.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Salmeterol+ Fluticason 25/50 mcg aerosol cu susp.inhalatorie

Perceel nr.: 244
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33673000 Geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

244 Salmeterol+Fluticason 25/50 mcg aerosol cu susp.inhalatorie Flacon - aerosol cu susp. inhalatorie 25/50 mcg 33673000-8 Flacon 480 1920 160 640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 61907.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 185 721.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tedizolidum 200 mg

Perceel nr.: 264
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

264 Tedizolidum 200 mg pulb.pt.sol.perf. 200 mg flacon 33651100-9 Flacon 288 1152 96 384

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 305541.12RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 916 623.36 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Captoprilum 25 mg

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622800 Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

44 Captoprilum 25 mg Comprimat 25 mg 33622800-4 Compr 7200 28800 2400 9600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 672 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 016.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tinzaparinum 2 ml, Tinzaparinum 20000 UI/ml, 2ml

Perceel nr.: 274
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

274 Tinzaparinum 2 ml flacon a 2 ml 10000UI 33621100-0 Flacon 7200 28800 2400 9600

Tinzaparinum 20000 UI/ml, 2ml Flacon a 2 ml sol.injectabila 33621100-0 Flacon 480 1920 160 640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 500320 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 960.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Remifentanil 1 mg;liofil.pt.sol.inj./perf., Remifentanil 2mg liofil.pt.sol.inj./perf.

Perceel nr.: 237
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632200 Spierrelaxantia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

237 Remifentanil 1 mg;liofil.pt.sol.inj./perf. liofil.pt.sol.inj./perf. 1 mg 33632200-1 Flacon 2400 9600 800 3200

Remifentanil 2mg liofil.pt.sol.inj./perf. liofil.pt.sol.inj./perf. 2 mg 33632200-1 Flacon 720 2880 240 960

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 51590.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 154 771.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tolperison 150 mg, Tolperison 50 mg,

Perceel nr.: 275
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632200 Spierrelaxantia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

275 Tolperison 150 mg Comprimate 150 mg 33632200-1 Compr 21600 86400 7200 28800

Tolperison 50 mg Comprimate 50 mg 33632200-1 Compr 36000 144000 12000 48000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 18240 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 54 720.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tramadol 100 mg R, Tramadol 100 mg/2 ml, Tramadol 50 mg

Perceel nr.: 276
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

276 Tramadol 100 mg R Comprimate cu actiune retatd 100mg 33661200-3 Cpr.R 24000 96000 8000 32000

Tramadol 100 mg/2 ml Fiole sol.inj. 100 mg/2 ml 33661200-3 Fiola 120000 480000 40000 160000

Tramadol 50 mg Capsule 50 mg 33661200-3 Caps 60000 240000 20000 80000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 345920 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 037 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trimebutin 100mg, Trimebutin

Perceel nr.: 277
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33612000 Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

277 Trimebutin 100mg Comprimate filmate 100mg 33612000-3 Cpr.film. 28800 115200 9600 38400

Trimebutin 24mg/5ml Flacon cu gran.pt.susp.orala 24mg/5ml 250ml 33612000-3 Flacon 720 2880 240 960

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 20054.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 163.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cyclophosphamidum 200 mg

Perceel nr.: 286
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000 Antineoplastische en immunomodulerende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

286 Cyclophosphamidum 200mg Flacoane pulb.pt.sol.inj./perf. 33652000-5 Flacon 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 157952 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 473 856.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Racecadrotilum 10mg, Racecadrotilum 100mg, Racecadrotilum 30mg

Perceel nr.: 234
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

234 Racecadrotilum 10mg, Plic - pulbere orala 10 mg 33614000-7 Plic 13440 53760 4480 17920

Racecadrotilum 100mg Capsule 100 mg 33614000-7 Cps. 7680 30720 2560 10240

Racecadrotilum 30mg, Plic - pulbere orala 30 mg 33614000-7 Plic 11520 46080 3840 15360

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 54732.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 164 198.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cyanocobalaminum 50mcg/ 1ml

Perceel nr.: 75
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000 Vitaminen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

75 Cyanocobalaminum 50mcg/1ml Fiole-sol.inj. 50 mcg/1 ml 33616000-1 Fiola 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 19200 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 57 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ceftazidimum +avibactamum 2g/ 0,5g

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651000 Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

51 Ceftazidimum +avibactamum 2g/0,5g pulbere ptr.conc.sol.perf. 2g/0,5g 33651000-8 Flacon 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1643228.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 929 686.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oxycodonum 20mg, Oxycodonum 40mg, Oxycodonum 80mg

Perceel nr.: 209
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

209 Oxycodonum 20mg Comprimat 20mg 33661200-3 Compr 2880 11520 960 3840

Oxycodonum 40mg Comprimat 40mg 33661200-3 Compr 2880 11520 960 3840

Oxycodonum 80mg Comprimat 80mg 33661200-3 Compr 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 73190.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 219 571.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Propranololum 40 mg

Perceel nr.: 232
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622600 Betablockers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

232 Propranololum 40 mg Comprimate 5 mg 33622600-2 compr 1440 5760 480 1920

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 115.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 345.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metoclopramid 1mg/ 5ml - 100ml

Perceel nr.: 177
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33612000 Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

177 Metoclopramid 1mg/5ml - 100ml Flacon cu sirop 1mg/5ml 33612000-3 Flacon 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 11216 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 648.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fenofibratum 160 mg, Fenofibratum 145 mg

Perceel nr.: 109
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622000 Geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

109 Fenofibratum 160 mg Comprimate 160 mg 33622000-6 Compr 7200 28800 2400 9600

Fenofibratum 145 mg Comprimate 145 mg 33622000-6 Compr 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 10790.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 371.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bicarbonat de sodiu 8,4 % 100 ml

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400 Perfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Bicarbonat de sodiu 8,4 % 100ml Flacon - sol.perfuzabila 8,4 % 100 ml 33692400-1 Flacon 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 106752 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 256.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ampicilina 1 g pt.adm.injectabila, Ampicilina 250 mg,pulb.pt.sol.injectabila, Ampicilina 500 mg, Ampicilina 500 mg,pulb.pt.sol.injectabila

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

26 Ampicilina 1 g pt.adm.injectabila Flacon - cu Ampicilina 1 g pt.adm.inj. 33651100-9 Flacon 48000 192000 16000 64000

Ampicilina 250 mg,pulb.pt.sol.injectabila Flacon - pulb.pt.sol.injectabila 250 mg 33651100-9 Flacon 24000 96000 8000 32000

Ampicilina 500 mg Capsula 500 mg 33651100-9 Caps 24000 96000 8000 32000

Ampicilina 500 mg,pulb.pt.sol.injectabila Flacon - pulb.pt.sol.injectabila 500 mg 33651100-9 Flacon 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 352515.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 702 336.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acidum ascorbic 750 mg/ 5ml

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Acidum ascorbic 750 mg/5ml Fiole-sol.inj. 750 mg / 5 ml 33621300-2 Fiola 72000 288000 24000 96000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 369600 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 108 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Atracurium 10mg /ml 5ml

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632200 Spierrelaxantia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

33 Atracurium 10mg/ml 5ml Fiola - sol.inj. 10mg/ml,5ml 33632200-1 Fiola 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 34656 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 103 968.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diltiazem 60 mg

Perceel nr.: 87
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622700 Calciumkanaalblokkerende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

87 Diltiazem 60 mg Comprimate 60 mg 33622700-3 Compr 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 652.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 958.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Indometacin 50mg /sup.

Perceel nr.: 144
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100 Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

144 Indometacin 50mg/sup. Blistere cu supz. 50mg/sup. 33632100-0 Supoz 38400 153600 12800 51200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 26112 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 78 336.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nebivolol 5 mg

Perceel nr.: 190
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622600 Betablockers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

190 Nebivolol 5 mg Comprimate 5 mg 33622600-2 Compr 21600 86400 7200 28800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este:7776 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 328.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Digoxin 0,25 mg, Digoxin 0,25 mg/ml 2 ml

Perceel nr.: 85
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

85 Digoxin 0,25 mg Comprimate0,25 mg 33622100-7 Compr 12000 48000 4000 16000

Digoxin 0,25 mg/ml 2 ml Fiole-sol.inj.0,25 mg/ml 2ml 33622100-7 Fiola 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 16704 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 112.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Amlodipina 10mg+Atorvastatin 10mg, Amlodipina 5 mg, Amlodipina 10 mg, Amlodipina 5 mg+Atorvastatin 10mg

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622200 Middelen tegen hypertensie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

23 Amlodipina 10mg+Atorvastatin 10mg Comprimate 10/10mg 33622200-8 Compr. 2880 11520 960 3840

Amlodipina 5 mg Comprimat 5 mg 33622200-8 Compr 28800 115200 9600 38400

Amlodipina 10 mg Comprimat 10 mg 33622200-8 Compr 7200 28800 2400 9600

Amlodipina 5 mg+Atorvastatin 10mg Comprimate 5/10mg 33622200-8 Compr 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1200 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Heparina 25000 u.i./ 5ml

Perceel nr.: 131
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

131 Heparina 25000 u.i./5ml Flacon sol.inj. 25000 ui/5ml 33621100-0 Flacon 12000 48000 4000 16000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 199040 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 597 120.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Didrogestron 10 mg

Perceel nr.: 84
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33641300 Geslachtshormonen en modulatoren van het genitaal systeem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

84 Didrogestron 10 mg Comprimate filmate 10mg 33641300-8 Cr.film 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 10240 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 720.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oxacilina 1g,pulb.pt.sol.injectabila, Oxacilina 500 mg Capsula 500mg, Oxacilina 500 mg,pulb.pt.sol.injectabila

Perceel nr.: 207
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

207 Oxacilina 1g,pulb.pt.sol.injectabila Flacon cu pulb.pt.sol.injectabila 1gr 33651100-9 Flacon 19200 76800 6400 25600

Oxacilina 500 mg Capsula 500mg 33651100-9 Caps 3600 14400 1200 4800

Oxacilina 500 mg,pulb.pt.sol.injectabila Flacon cu 500 mg,pulb.pt.sol.injectabila 33651100-9 Flacon 19200 76800 6400 25600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 192608 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 577 824.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Imunoglobulina anti-hepatitica B

Perceel nr.: 141
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651520 Immunoglobulinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

141 Imunoglobulina anti-hepatitica B, concentratie 50UI/ml, 40 ml Flacon 50 ui/ml, 40 ml 33651520-9 Flacon 48 192 16 64

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 194844.16 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 584 532.48 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

132 Hexoprenalinum 10mcg/2ml

Perceel nr.: 132
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33641200 Overige middelen voor gynecologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

132 Hexoprenalinum 10mcg/2ml Fiole sol.inj. 33641200-7 Fiole 240 960 80 320

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 883.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 649.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enoxaparina 20 mg/0,2 ml, Enoxaparina 40 mg/0,4 ml, Enoxaparina 60 mg/0,6 ml, Enoxaparina 80 mg/0,8 ml

Perceel nr.: 92
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

92 Enoxaparina 20 mg/0,2 ml Sol.inj. 20mg/0,2 ml seringa preum. 33621100-0 Seringa 33600 134400 11200 44800

Enoxaparina 40 mg/0,4 ml Sol.inj. 40mg/0,4 ml seringa preum. 33621100-0 Seringa 86400 345600 28800 115200

Enoxaparina 60 mg/0,6 ml Sol.inj. 60mg/0,6 ml seringa preum. 33621100-0 Seringa 33600 134400 11200 44800

Enoxaparina 80 mg/0,8 ml Sol.inj. 80mg/0,8 ml seringa preum. 33621100-0 Seringa 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 2687872 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 063 616.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Naloxon clorhidrat 0.4mg/ ml 1ml

Perceel nr.: 189
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

189 Naloxon clorhidrat 0.4mg/ml 1ml Fiole-sol.inj.5 mg/ml 2ml 33661200-3 Fiola 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 108288 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 324 864.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hidroclorotiazida 25 mg

Perceel nr.: 133
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622300 Diuretica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

133 Hidroclorotiazida 25mg Comprimate 25 mg 33622300-9 Compr 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 832 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 496.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alprazolamum 0,25 mg, Alprazolamum 0,5 mg

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661000 Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

15 Alprazolamum 0,25 mg Comprimate 0,25 mg 33661000-1 comp 43200 172800 14400 57600

Alprazolamum 0,5 mg Comprimate 0,5 mg 33661000-1 comp 43200 172800 14400 57600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 16704 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 112.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Temsirolimusum 30 mg

Perceel nr.: 290
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000 Antineoplastische en immunomodulerende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

290 Temsirolimusum 30mg Flacoane conc.+solv.pt.sol.perf. 33652000-5 Flacon 240 960 80 320

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1041574.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 124 723.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Decitabinum 50 mg

Perceel nr.: 287
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

287 Decitabinum 50mg Flacoane pulb.pt.conc.pt.sol.perf. 33652100-6 Flacon 480 1920 160 640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 2844806.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 534 419.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clorhidrat de dopamina 0,5 % 10ml

Perceel nr.: 63
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

63 Clorhidrat de dopamina 0,5 % 10ml Fiole-sol.inj. 0,5 % 10 ml 33622100-7 Fiola 38400 153600 12800 51200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 96768 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 290 304.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piracetam 20 % 5 ml

Perceel nr.: 225
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661600 Psychoanaleptica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

225 Piracetam 20 % 5 ml Fiole-sol.inj. 20 % 5 ml 33661600-7 Fiola 144000 576000 48000 192000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 253440 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 760 320.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acidum gadobenicum 0,5M, 20ml, Acidum gadoxeticum 0,25mmol/ml, seringa preumpluta cu sol.inj.0.25mmol/ml 10 ml

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Acidum gadobenicum 0,5M, 20ml Flacon cu sol. Inj. 20 ml 33696800-3 Flacon 240 960 80 320

Acidum gadoxeticum 0,25mmol/ml, seringa preumpluta cu sol.inj.0.25mmol/ml 10 ml 33696800-3 seringa 120 480 40 160

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 176867.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 530 601.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Phenylephrine 50mcg/ ml

Perceel nr.: 222
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622000 Geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

222 Phenylephrine 50mcg/ml Fiole sol.inj. 10ml 33622000-6 Fiola 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 66928 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 784.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Amikacina 500 mg/ 2 ml

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

19 Amikacina 500 mg/2 ml Fiola - sol.inj. 500 mg/2 ml 33651100-9 Fiola 12000 48000 4000 16000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 82400 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 247 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acenocumarolum 2 mg, Acenocumarolum 4 mg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Denumire produs(DCI) Descriere produs COD CPV U.M Cantitate minima estimata pe / 24 luni Cantitate maxima estimata pe an /24 luni Cant. min. a unui contract subsecvent Cant. max. a unui contract subsecvent

Acenocumarolum 2 mg Comprimat 2mg 33621100-0 Compr 1920 7680 640 2560

Acenocumarolum 4 mg Comprimat 4mg 33621100-0 Compr 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 3635.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 905.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alfacalcidolum 0.25 mcg, Alfacalcidolum 0.5 mcg

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000 Vitaminen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

13 Alfacalcidolum 0.25 mcg Capsule gelatinoase 0.25 mcg 33616000-1 Caps. 4800 19200 1600 6400

Alfacalcidolum 0.5 mcg Capsule gelatinoase 0.5 mcg 33616000-1 Caps. 8640 34560 2880 11520

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 12505.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 516.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Omeprazolum 40mg, pulbere pentru solutie perfuzabila

Perceel nr.: 204
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33611000 Geneesmiddelen voor storingen i.v.m. zuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

204 Omeprazolum 40mg, pulbere pentru solutie perfuzabila Flacon cu omeprazolum 40mg, pulbere pentru solutie perfuzabila 33611000-6 Flacon 96000 384000 32000 128000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1505280 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 515 840.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gadobutrolum 1,0mmol/ml, 30 ml

Perceel nr.: 121
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

121 Gadobutrolum 1,0mmol/ml, 30ml Flacon cu sol.inj. 1,0mmol/ml, 30ml 33696800-3 seringa 480 1920 160 640

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 230400 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 691 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nifedipinum 20 mg cu act. retard

Perceel nr.: 193
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622700 Calciumkanaalblokkerende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

193 Nifedipinum 20 mg cu act.retard Comprimate filmate 20 mg 33622700-3 Cr.film 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 614.40 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 843.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levomepromazin 25 mg

Perceel nr.: 159
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661000 Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

159 Levomepromazin 25 mg Comprimate 25 mg 33661000-1 Compr 2400 9600 800 3200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este:1184 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 552.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dexamethasonum 1 mg, Dexamethasonum 4 mg, Dexamethasonum 8 mg/2ml

Perceel nr.: 78
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33642200 Corticosteroïden voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

78 Dexamethasonum 1 mg comprimate a 1 mg 33642200-4 compr 2400 9600 800 3200

Dexamethasonum 4 mg comprimate a 4 mg 33642200-4 compr 2400 9600 800 3200

Dexamethasonum 8 mg/2ml Fiole-sol.inj. 8 mg/2 ml 33642200-4 Fiola 96000 384000 32000 128000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 116096 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 348 288.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levofloxacinum 5mg/ ml

Perceel nr.: 157
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

157 Levofloxacinum 5mg/ml sol.perf. flacoane 100ml 33651100-9 Flacon 12000 48000 4000 16000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 704000 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 112 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aspacardin (sau echivalent) combinatii

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Aspacardin (sau echivalent) combinatii Comprimat 33622100-7 Compr 48000 192000 16000 64000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 24320.00 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 960.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rocuronium 10mg /ml 10 ml

Perceel nr.: 240
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632200 Spierrelaxantia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

240 Rocuronium 10mg/ml 10 ml Fiole - sol.inj. 10mg/ml 10 ml 33632200-1 Flacon 9600 38400 3200 12800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 204544RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 613 632.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rosuvastatinum 10mg compr.film., Rosuvastatinum 20mg compr.film.

Perceel nr.: 241
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622000 Geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

241 Rosuvastatinum 10mg compr.film. Comprimate filmate 10mg 33622000-6 Cr.film 12960 51840 4320 17280

Rosuvastatinum 20mg compr.film. Comprimate filmate 10mg 33622000-6 Cr.film 6720 26880 2240 8960

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 81196.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 243 590.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sufentanil 50mcg/ ml

Perceel nr.: 256
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

256 Sufentanil 50mcg/ml Fiola 50mcg/ml 33661200-3 Fiola 3600 14400 1200 4800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 72000 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 216 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ivabradinum 5 mg, Ivabradinum 7,5 mg

Perceel nr.: 151
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

151 Ivabradinum 5 mg Comprimate filmate 5 mg 33622100-7 Comp.fil. 3600 14400 1200 4800

Ivabradinum 7,5 mg Comprimate filmate 7,5mg 33622100-7 Comp.fil. 2880 11520 960 3840

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 40348.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 121 046.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterofundin ISO sau echivalent, combinatii, 500 ml solutie perfuzabila

Perceel nr.: 254
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692510 Intraveneuze vloeistoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

254 Sterofundin ISO sau echivalent, combinatii, 500 ml solutie perfuzabila substituent izoton de lichid extracelular, flacon PE cu 2 porturi 33692510-5 flacon 19200 76800 6400 25600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 74496 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 223 488.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tiaminum 100mg/ 2ml

Perceel nr.: 271
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000 Vitaminen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

271 Tiaminum 100mg/2ml Fiole-sol.inj. 100 mg/2 ml 33616000-1 Fiola 72000 288000 24000 96000

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 99840 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 299 520.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinatii (Telmisartanum+Amlodipinum) 40mg/10mg, Combinatii (Telmisartanum+Amlodipinum) 80mg/10mg, Combinatii (Telmisartanum+Amlodipinum) 80mg/5mg, Combinatii (Telmisartanum+Amlodipinum) 40mg/5mg

Perceel nr.: 72
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622200 Middelen tegen hypertensie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

72 Combinatii (Telmisartanum+Amlodipinum) 40mg/10mg Comprimat 40 mg/40 mg 33622200-8 Compr 1344 5376 448 1792

Combinatii (Telmisartanum+Amlodipinum) 80mg/10mg Comprimat 80 mg/10 mg 33622200-8 Compr 1344 5376 448 1792

Combinatii (Telmisartanum+Amlodipinum) 80mg/5mg Comprimat 80 mg/5 mg 33622200-8 Compr 1344 5376 448 1792

Combinatii (Telmisartanum+Amlodipinum) 40mg/5mg Comprimat 40mg/5 mg 33622200-8 Compr 1344 5376 448 1792

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 18009.60 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 54 028.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Imunoglobulina normala pt. adm. intravasculara 50mg/ml sol.perf. 5g flacoane 100mll,Imunoglobulina normala pt. adm. intravasculara 50mg/ml sol.perf. 2,5g flacoane 50ml

Perceel nr.: 142
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651520 Immunoglobulinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

142 Imunoglobulina normala pt. adm. intravasculara 50mg/ml sol.perf. 5g flacoane 100ml 33651520-9 Flacon 720 2880 240 960

Imunoglobulina normala pt. adm. intravasculara 50mg/ml sol.perf. 2,5g flacoane 50ml 33651520-9 Flacon 1440 5760 480 1920

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 3016147.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 048 441.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valganciclovirum 450 mg

Perceel nr.: 280
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33650000 Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik, vaccins, antineoplastica en immunomodulerende middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

280 Valganciclovirum 450mg comprimate filmate 450mg 33650000-1 Cr.film 1440 5760 480 1920

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 155635.20 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 466 905.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gluconat de calciu 10 % 10 ml

Perceel nr.: 124
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33617000 Mineraalsupplementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

124 Gluconat de calciu 10 % 10 ml Fiole-sol.inj. 10 % 10 ml 33617000-8 Fiola 81600 326400 27200 108800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 255680 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 767 040.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hidroxietilamidon 6 % 500ml;sol. perfuzabila Flacon 6 % 500ml, Hidroxietilamidon Punga PVC 6 % 500ml;sol. perfuzabila

Perceel nr.: 138
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

138 Hidroxietilamidon 6 % 500ml;sol. perfuzabila Flacon cu solutie perfuzabila macromoleculara 6 % 500ml 33621400-3 Flacon 240 960 80 320

Hidroxietilamidon 6 % 500ml;sol. perfuzabila Punga PVC sol.macromoleculara 6 % 500 ml 33621400-3 Punga 240 960 80 320

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 14380.80 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 142.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hidroxid feric sucraza 20 mg/ ml 5ml

Perceel nr.: 137
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621300 Preparaten tegen bloedarmoede
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

137 Hidroxid feric sucraza 20 mg/ml 5ml Fiole-sol.inj. 20 mg/ml 5ml 33621300-2 Fiola 19200 76800 6400 25600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 628224 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 884 672.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Spironolactona 100 mg, Spironolactona 25 mg Compr.25mg, Spironolactona 50mg+furosemid 20mg

Perceel nr.: 253
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622300 Diuretica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

F253 Spironolactona 100 mg Capsule 100 mg 33622300-9 Caps 11520 46080 3840 15360

Spironolactona 25 mg Compr.25mg 33622300-9 Compr 57600 230400 19200 76800

Spironolactona 50mg+furosemid 20mg Capsule - spironolactona 50mg+furosemid 20mg 33622300-9 Caps 21600 86400 7200 28800

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 45734 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 137 203.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prednison 5 mg

Perceel nr.: 228
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33642200 Corticosteroïden voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

228 Prednison 5 mg Comprimate 5 mg 33642200-4 Compr 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1728 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 184.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Progesteronum 100 mg, Progesteronum 200 mg

Perceel nr.: 229
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33641300 Geslachtshormonen en modulatoren van het genitaal systeem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

229 Progesteronum 100 mg Capsule moi 100 mg 33641300-8 capsule 7200 28800 2400 9600

Progesteronum 200 mg Capsule moi 200 mg 33641300-8 capsule 14400 57600 4800 19200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 21792 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 65 376.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enalapril 1,25 mg/1 ml, Enalapril 10 mg

Perceel nr.: 91
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622800 Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

91 Enalapril 1,25 mg/1 ml Fiole-sol.inj. 1,25 mg/1 ml 33622800-4 Fiola 14400 57600 4800 19200

Enalapril 10 mg Comprimate 10 mg 33622800-4 Compr 7200 28800 2400 9600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 45504 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 136 512.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acid ursodeoxicolic 250 mg

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Acid ursodeoxicolic 250 mg Capsula 250 mg 33610000-9 Caps 28800 115200 9600 38400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 43392 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 130 176.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metronidazol 500 mg

Perceel nr.: 181
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651100 Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

181 Metronidazol 500 mg Ovule a 500 mg 33651100-9 Ovule 1200 4800 400 1600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1008 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 024.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albendazol 200 mg, Albumina umana 20 % 100 ml, Albumina umana 20 % 50 ml, Albumina umana 250g/l, 50ml

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33691200 Anthelmintica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

Albendazol 200 mg Comprimat 200 mg 33691200-2 Compr 2400 9600 800 3200

Albumina umana 20 % 100 ml Flacon cu sol. 20 % 100 ml 33621400-3 Flacon 960 3840 320 1280

Albumina umana 20 % 50 ml Flacon cu sol. 20 % 50 ml 33621400-3 Flacon 7200 28800 2400 9600

Albumina umana 250g/l, 50ml solutie perfuzabila 50ml 33621400-3 Flacon 720 2880 240 960

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 1796480 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 389 440.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Etomidat 20 mg/ 10 ml, emulsie injectabila

Perceel nr.: 103
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

103 Etomidat 20 mg/10 ml, emulsie injectabila Fiole cu emulsie injectabila 20mg/10ml 33661100-2 Fiola 4800 19200 1600 6400

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 30784 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 92 352.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Omeprazol 20 mg

Perceel nr.: 203
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000 Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

203 Omeprazol 20 mg Capsula gastrorezistenta a 20mg 33610000-9 Caps. 115200 460800 38400 153600

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 116736 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 208.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manitol 15 % 100 ml, sol.perfuzabila, Manitol 15 % 250 ml, sol.perfuzabila

Perceel nr.: 168
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400 Perfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

— depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta “dr Constantin Opris” Baia Mare - str. G. COŞBUC 31, cod 430031, BAIA MARE - ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform Caietului de sarcini:

168 Manitol 15 % 100 ml, sol.perfuzabila Solutie perfuzabila 15 % 100ml,flacon 33692400-1 Flacon 48000 192000 16000 64000

Manitol 15 % 250 ml, sol.perfuzabila Solutie perfuzabila 15 % 250ml,flacon 33692400-1 Flacon 62400 249600 20800 83200

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 549632 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 648 896.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metamizolum 300 mg/sup Supozitoare 300mg

Perceel nr.: 170