Leveringen - 256252-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Miercurea Ciuc: Farmaceutische producten

2020/S 106-256252

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Nationaal identificatienummer: 4245305
Postadres: Str. Dr. Dénes László nr. 2
Plaats: Miercurea Ciuc
NUTS-code: RO124 Harghita
Postcode: 530180
Land: Roemenië
Contactpersoon: Zsombor Norbert Stekbauer
E-mail: achzitiipubl@spitalmciuc.ro
Telefoon: +40 266324193
Fax: +40 266372137

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalmciuc.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096683
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produse farmaceutice

Referentienummer: M1/4245305/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze produse farmaceutice, in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de de data-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 819 644.80 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 47
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 47
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații oftalmologice – substanță vascoelastică dispersiv/seringă 1 ml cu conținut 1,37% NaHA + 0,57 HPMC – produs steril/bucăți

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc, Str. Dr. Denes Laszlo nr. 2, farmacia spitalului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. min. este 66 si cant. max. este 15 840 – valoare min. AC 4 818,00 RON – valoare max. AC 1 156 320,00 RON, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

CS: cant. min. este 66 si cant. max. este 792 – valoare min. CS 4 818,00 RON – valoare max. CS 57 816,00 RON – in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Valoarea celui mai mare CS va fi de 57 816,00 RON, la care se va solicita 1 % GP – 578,16 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 156 320.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACETAZOLAMIDUM 205mg / compr. 250mg / tb

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 120 si cant. max. este 28800 –valoare min AC 70,80 RON - valoare max AC 16992,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 120 si cant max este 1440 – valoare min CS 70,80 RON - valoare max CS 849,60 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 849,60 RON la care se va solicita 1 % GP - 8,50 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 992.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comb.oft. HIDROXIPROPILMETILCELULOZA + vit. B5/ pic.oft. 5mg/ml -10ml/fl/ fl

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 10 si cant. max. este 2400 –valoare min AC 110,00 RON - valoare max AC 26400,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 10 si cant max este 120 – valoare min CS 110,00 RON - valoare max CS 1320,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 1320,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 13,20 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PIPERACILLINUM /TAZOBACTAM 2g/0.25g/ pulb.pt.sol.perf./ fl

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 200 si cant. max. este 48000 –valoare min AC 2690,00 RON - valoare max AC 645600,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 200

Si cant max este 2400 – valoare min CS 2690,00 RON - valoare max CS 32280,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 32280,00

Lei la care se va solicita 1 % GP - 322,80 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 645 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACIDUM FUSIDICUM 2%/ ung. 20mg/g - 15g/ tub

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 10 si cant. max. este 2400 –valoare min AC 125,00 RON - valoare max AC 30000,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 10 si cant max este 120 – valoare min CS 125,00 RON - valoare max CS 1500,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 1500,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 15,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DESMOPRESSINUM 60mcg / liofil.oral - unitati dozate/ tb

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 5 si cant. max. este 1200 –valoare min AC 13,40 RON - valoare max AC 3216,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 5

Si cant max este 60 – valoare min CS 13,40 RON - valoare max CS 160,80 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 160,80 RON la care se va solicita 1 % GP -1,61 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 216.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMB.kanamicin+ hidrocortizon/ ung.oft. / tub

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 10 si cant. max. este 2400 –valoare min AC 65,00 RON - valoare max AC 15600,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 10

Si cant max este 120 – valoare min CS 65,00 RON - valoare max CS 780,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 780,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 7.8 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TROPICAMIDUM 1%/ sol.oft.10mg/ml / fl

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 20 si cant. max. este 4800 –valoare min AC 201,80 RON - valoare max AC 48432,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 20 si cant max este 240 – valoare min CS 201,80 RON - valoare max CS 2421,60 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 2421,60 RON la care se va solicita 1 % GP - 24,22 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 432.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SIMETHICONUM/ susp.orala 40mg/ml 30ml/ fl

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 15 si cant. max. este 3600 –valoare min AC 187,50 RON - valoare max AC 45000,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 15 si cant max este 180 – valoare min CS 187,50 RON - valoare max CS 2250,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 2250,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 22,50 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACIDUM ASCORBICUM 750mg/5ml/ sol.inj./ fi

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 20 si cant. max. este 4800 –valoare min AC 81,80 RON - valoare max AC 19632,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 20 si cant max este 240 – valoare min CS 81,80 RON - valoare max CS 981,60 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 981,60 RON la care se va solicita 1 % GP - 9,82 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 632.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARBACHOLUM 0,1mg/1ml/ sol.oft.intraoculara 0.01 % -1ml / fl

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 2 si cant. max. este 480 –valoare min AC 42,00 RON - valoare max AC 10080,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 2

Si cant max este 24 – valoare min CS 42,00 RON - valoare max CS 504,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 504,00 RON la care se va solicita 1 % GP -5,04 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 080.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LEVETIRACETAM 500mg cpr./ compr.film. 500mg/ tb

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 60 si cant. max. este 14400–valoare min AC 43,20 RON - valoare max AC 10368,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 60

Si cant max este 720 – valoare min CS 43,20 RON - valoare max CS 518,40 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 518,40

Lei la care se va solicita 1 % GP - 5,18 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 368.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NIMODIPINUM 10mg/50ml/ sol.perf. / fl

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 40 si cant. max. este 9600 –valoare min AC 995,20 RON - valoare max AC 238848,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 40 si cant max este 480 – valoare min CS 995,20 RON - valoare max CS 11942,40 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 11942,40 RON la care se va solicita 1 % GP - 119,42 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 238 848.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CLARITHROMYCINUM 125mg/5ml/ gran.pt.susp.orala/ fl

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 5 si cant. max. este 1200 –valoare min AC 49,95 RON - valoare max AC 11988,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 5

Si cant max este 60 – valoare min CS 49,95 RON - valoare max CS 599,40 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 599,40

Lei la care se va solicita 1 % GP - 5,99 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 988.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

METRONIDAZOLUM 250mg/ compr.250mg/ tb

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 400 si cant. max. este 96000 –valoare min AC 120,00 RON - valoare max AC 28800,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 400

Si cant max este 4800 – valoare min CS 120,00 RON - valoare max CS 1440,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 1440,00

Lei la care se va solicita 1 % GP - 14,40 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMB.LIPIDE 20%/ emulsie perf.cu ulei de soia purif.200g/L - 500ml/ fl

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 60 si cant. max. este 14400 –valoare min AC 1731,60 RON - valoare max AC 415584,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 60

Si cant max este 720 – valoare min CS 1731,60 RON - valoare max CS 20779,20 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 20779,20

Lei la care se va solicita 1 % GP - 207,79 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 415 584.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comb.anest. (ARTICAINUM 40mg+ EPINEPHRINUM 0.01mg)/ sol.inj. in cartuse 1.7ml/ cart.

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 250 si cant. max. este 60000 –valoare min AC 750,00 RON - valoare max AC 180000,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 250

Si cant max este 3000 – valoare min CS 750,00 RON - valoare max CS 9000,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 9000,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 90,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NITROGLYCERINUM 1mg/ml/ sol.perf.10mg/10ml / fi

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 150 si cant. max. este 36000 –valoare min AC 945,00 RON - valoare max AC 226800,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 150 si cant max este 1800 – valoare min CS 945,00 RON - valoare max CS 11340,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 11340,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 113,40 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 226 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SULFASALAZINUM 500mg/ cpr.film. / tb

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 30 si cant. max. este 7200 –valoare min AC 13,80 RON - valoare max AC 3312,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 30 si cant max este 360 – valoare min CS 13,80 RON - valoare max CS 165,60 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 165,60 RON la care se va solicita 1 % GP - 1,66 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 312.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMB.AMINOACIZI HEPA 8 % / sol.perf. 500ml/ fl

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 60 si cant. max. este 14400 –valoare min AC 1885,20 RON - valoare max AC 452448,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 60

Si cant max este 720 – valoare min CS 1885,20 RON - valoare max CS 22622,40 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 22622,40

Lei la care se va solicita 1 % GP - 226,22 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 452 448.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

METOPROLOLUM 95mg / cpr.elib.prel.forma succinat/ tb

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 90 si cant. max. este 21600 –valoare min AC 31,50 RON - valoare max AC 7560,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 90 si cant max este 1080 – valoare min CS 31,50 RON - valoare max CS 378,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 378,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 3,78 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 560.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MEPIVACAINUM 30mg/ml / sol.inj. in cartuse 1.7ml/ cart.

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 100 si cant. max. este 24000 –valoare min AC 300,00 RON - valoare max AC 72000,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 100

Si cant max este 1200 – valoare min CS 300,00 RON - valoare max CS 3600,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 3600,00

Lei la care se va solicita 1 % GP - 36,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DICLOFENACUM 1 % / sol.oft.1mg/ml / fl

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 5 si cant. max. este 1200 –valoare min AC 37,50 RON - valoare max AC 9000,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 5 si cant max este 60 – valoare min CS 37,50 RON - valoare max CS 450,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 450,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 4,50 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BENZYLPENICILLINUM NA 400.000/ pulb.pt.sol.inj. 400.000UI/ fl

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 200 si cant. max. este 48000 –valoare min AC 486,00 RON - valoare max AC 116640,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 200

Si cant max este 2400– valoare min CS 486,00 RON - valoare max CS 5832,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 5832,00

Lei la care se va solicita 1 % GP - 58,32 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 116 640.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LEVETIRACETAM 500mg gran./ granule acoperite unidoza 500mg/ plic

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 120 si cant. max. este 28800 –valoare min AC 168,00 RON - valoare max AC 40320,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 120

Si cant max este 1440 – valoare min CS 168,00 RON - valoare max CS 2016,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 2016,00

Lei la care se va solicita 1 % GP - 20,16 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 320.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TELMISARTAN 40mg / cpr.film. / tb

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 200 si cant. max. este 48000 –valoare min AC 92,00 RON - valoare max AC 22080,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 200 si cant max este 2400 – valoare min CS 92,00 RON - valoare max CS 1104,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 1104,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 11,04 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 080.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARBAMAZEPINUM 150mg/ compr.elib.prel.150mg / tb

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 300 si cant. max. este 72000 –valoare min AC 72,00 RON - valoare max AC 17280,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 300

Si cant max este 3600 – valoare min CS 72,00 RON - valoare max CS 864,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 864,00

Lei la care se va solicita 1 % GP - 8,64 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 280.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARBAMAZEPINUM 200mg/ compr. 200mg / tb

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 500 si cant. max. este 120000 –valoare min AC 80,00 RON - valoare max AC 19200,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 500

Si cant max este 6000 – valoare min CS 80,00 RON - valoare max CS 960,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 960,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 9,60 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SERTRALINUM 50mg/ compr.film. 50mg/ tb

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 60 si cant. max. este 14400 –valoare min AC 33,60 RON - valoare max AC 8064,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 60

Si cant max este 720 – valoare min CS 33,60 RON - valoare max CS 403,20 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 403,20

Lei la care se va solicita 1 % GP - 4,03 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 064.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUTICASONUM 0.5mg/2ml / susp.inh.fl a 2ml / fl

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 30 si cant. max. este 7200 –valoare min AC 65,40 RON - valoare max AC 15696,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 30

Si cant max este 360 – valoare min CS 65,40 RON - valoare max CS 784,80 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 784,80

Lei la care se va solicita 1 % GP - 7,85 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 696.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RACECADOTRILUM 10mg/ pulb.orala/ plic

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 64 si cant. max. este 15360 –valoare min AC 81,28 RON - valoare max AC 19507,20 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 64 si cant max este 768 – valoare min CS 81,28 RON - valoare max CS 975,36 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 975,36 RON la care se va solicita 1 % GP - 9.75 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 507.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HEPARINUM NATRICUM 5000UI/ml/ sol.inj. 25000UI/5ml / fl

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 70 si cant. max. este 16800 –valoare min AC 2098,60 RON - valoare max AC 503664,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 70 si cant max este 840 – valoare min CS 2098,60 RON - valoare max CS 25183,20 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 25183,20 RON la care se va solicita 1 % GP - 251.83 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 503 664.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AMOXICILLINUM+ ACIDUM CLAVULANICUM 312.5mg/5ml / pulb.pt.susp.orala / fl

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 14 si cant. max. este 3360 –valoare min AC 207,20 RON - valoare max AC 49728,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 14

Si cant max este 168 – valoare min CS 207,20 RON - valoare max CS 2486,40 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 2486,40

Lei la care se va solicita 1 % GP - 24,86 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 728.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TROPICAMIDUM 0,5%/ sol.oft.5mg/ml / fl

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 1 si cant. max. este 240 –valoare min AC 4,95 RON - valoare max AC 1188,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 1 si cant max este 12 – valoare min CS 4,95 RON - valoare max CS 59,40 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 59,40 RON la care se va solicita 1 % GP - 0,59 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 188.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PHENYLEPHRINUM 10%/ sol.oft.100mg/ml / fl

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 3 si cant. max. este 720 –valoare min AC 31,56 RON - valoare max AC 7574,40 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 3 si cant max este 36 – valoare min CS 31,56 RON - valoare max CS 378,72 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 378,72 RON la care se va solicita 1 % GP - 3,79 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 574.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ALBUMINUM HUMANUM 20%/ sol.per. 200g/L - 50ml / fl

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 50 si cant. max. este 12000 –valoare min AC 6015,50 RON - valoare max AC 1443720,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 50 si cant max este 600 – valoare min CS 6015,50 RON - valoare max CS 72186,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 72186,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 721,86 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 443 720.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ATORVASTATINUM 20mg/ cpr.film. 20mg/ tb

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 100 si cant. max. este 24000 –valoare min AC 49,00 RON - valoare max AC 11760,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 100 si cant max este 1200 – valoare min CS 49,00 RON - valoare max CS 588,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 588,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 5,88 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OCTREOTIDUM 0.1mg/ml/ sol.inj. 0.1mg/ml/ fi

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 30 si cant. max. este 7200 –valoare min AC 210,30 RON - valoare max AC 50472,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 30

Si cant max este 360 – valoare min CS 210,30 RON - valoare max CS 2523,60 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 2523,60

Lei la care se va solicita 1 % GP - 25,24 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 472.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VANCOMYCINUM 1g/ pulb.pt.conc.pt.sol.perf. 1000mg / fl

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 400 si cant. max. este 96000 –valoare min AC 9824,00 RON - valoare max AC 2357760,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 400

Si cant max este 4800 – valoare min CS 9824,00 RON - valoare max CS 117888,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 117888,00

Lei la care se va solicita 1 % GP - 1178,88 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 357 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUOROMETHOLONUM 10ml

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 2 si cant. max. este 480 –valoare min AC 51,78 RON - valoare max AC 12427,20 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 2 si cant max este 24– valoare min CS 51,78 RON - valoare max CS 621,36 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 621,36 RON la care se va solicita 1 % GP - 6,21 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 427.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LACTULOSUM 66.7 % / lichid oral 200ml 667g/l/ fl

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 30 si cant. max. este 7200 –valoare min AC 251,40 RON - valoare max AC 60336,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 30 si cant max este 360 – valoare min CS 251,40 RON - valoare max CS 3016,80 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 3016,80 RON la care se va solicita 1 % GP - 30,17 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 336.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROPIVACAINUM 200mg/20ml/ sol.inj. 10mg/ml - 20ml/ fl

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 50 si cant. max. este 12000 –valoare min AC 530,50 RON - valoare max AC 127320,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 50

Si cant max este 600 – valoare min CS 530,50 RON - valoare max CS 6366,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 6366,00

Lei la care se va solicita 1 % GP - 63,66 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 127 320.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CLOBETASOLUM ung/ ung. 0.5mg/g - 25g/ tub

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 60 si cant. max. este 14400 –valoare min AC 431,40 RON - valoare max AC 103536,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 60 si cant max este 720 – valoare min CS 431,40 RON - valoare max CS 5176,80 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 5176,80 RON la care se va solicita 1 % GP - 51,77 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 103 536.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OFLOXACINUM ung.oft./ ung.oft. 3mg/g/ tub

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 10 si cant. max. este 2400 –valoare min AC 109,80 RON - valoare max AC 26352,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 10 si cant max este 120 – valoare min CS 109,80 RON - valoare max CS 1317,60 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 1317,60 RON la care se va solicita 1 % GP - 13,18 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 352.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tripan blue 0,06%/ sol.oft. 0.6mg/ml colorant capsular / fl

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 10 si cant. max. este 2400 –valoare min AC 180,00 RON - valoare max AC 43200,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 10

Si cant max este 120 – valoare min CS 180,00 RON - valoare max CS 2160,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 2160,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 21,6 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DEXPANTHENOLUM gel/ gel oft./ fl

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 10 si cant. max. este 2400 –valoare min AC 210,00lei - valoare max AC 50400,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CS: Cant min este 10

Si cant max este 120 – valoare min CS 210,00 RON - valoare max CS 2520,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Valoarea celui mai mare CS va fi de 2520,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 25,2 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PANCREATINUM 150mg/ caps.gastrorez./ tb

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea Ciuc; Str.Dr.Denes Laszlo; Nr.2 Farmacia Spitalului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant. min. este 200 si cant. max. este 48000 –valoare min AC 156,00 RON - valoare max AC 37440,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

CS: Cant min este 200 si cant max este 2400 – valoare min CS 156,00 RON - valoare max CS 1872,00 RON - in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

Valoarea celui mai mare CS va fi de 1872,00 RON la care se va solicita 1 % GP - 18,72 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 440.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată indeplinirea cerintei:

a). Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE care va fi configurat direct în SEAP de către autoritatea contractantă la definirea documentației de atribuire.

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 8 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plătii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica,

— Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Cerința 2: Ofertanții/asociatii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dr. Konrád Judith – manager, Dr. Melles Orsolya - director medical, László Botond - director financiar contabil, Szekeres Ildikó - director îngrijiri delegat, Ács Kinga Anna consilier juridic, Márton Judit – consilier juridic, Gőrbe-Aczél Andrea – consilier juridic, Ambrus Előd – șef Serviciu contabilitate, Gálfi Terézia -economist, Stekbauer Zsombor Norbert – sef.Serviciul Achizitii Publice Contractare, Lakatos Márta – informatician Serviciul Achizitii Publice, Katona János – referent de specialitate Serviciul Achizitii Publice,Contractare, Molnár Ildikó – referent de specialitate Serviciul Achizitii Publice Contractare, Veres Sarolta – farmacist șef, Szabó Anita - Krisztina -farmacist specialist, Nagy Mihai - asistent de farmacie, Fogarasi Orsolya - asistent de farmacie.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE care va fi configurat direct în SEAP de către autoritatea contractantă la definirea documentației de atribuire.

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate impreuna cu DUAE

Aceste documente sunt: - Declaratie conform Art 59 - 60 din Legea 98/2016.

Cerința 3: Operatorii economici ce depun ofertă, trebuie să dovedească forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Ofertele vor fi redactate în limba română. Documentele redactate în altă limbă decât limba româna vor fi însoțite în mod obligatoriu de traducere autorizată.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE care va fi configurat direct în SEAP de către autoritatea contractantă la definirea documentației de atribuire.

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 8 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

— Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - scanat in format .pdf si semnat electronic.

Notă: In cazul ofertantilor străini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorităti competente din tara de resedintă - scanat in format .pdf si semnat electronic;

Cerinta 4 – Ofertantii/ asociati (fiecare pentru partea sa din contract) trebuie să facă dovada ca detine:

— Autorizatie de distribuitie angro emis de Ministerul Sanatatii conform prevederilor legale (Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare-CAPITOLUL IV: Fabricatie si import- Art.755 Alin.(1) si Alin. (3); Art. 771-Alin.(1))– (la loturile unde este cazul) pentru fiecare dintre loturile ofertate,

— Autorizatie de punere pe piata emis de Ministerul Sanatatii pentru fiecare dintre loturile ofertate (unde este cazul), conform prevederilor legale (Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare-CAPITOLUL III: Punerea pe piata- SECTIUNEA 1: Autorizarea de punere pe piata- Art. 704-Alin.(1) si ORDINUL nr. 761 din 17 iunie 2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practica de distributie angro a medicamentelor-CAPITOLUL VI: Operatiuni-SECTIUNEA 1: Principii-Art. 21-Alin (2)).

Modalitatea prin care poate fi demonstrată indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE care va fi configurat direct în SEAP de către autoritatea contractantă la definirea documentației de atribuire.

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 8 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

— Autorizatia de distributie angro a medicamentelor eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului– scanat in format .pdf si semnat electronic

— Autorizatia de Punere pe Piata eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului – scanat in format .pdf si semnat electronic.

Documentele suport celor declarate în DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantii clasati pe primele 8 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Persoanele juridice/fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Cerința se aplica inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 8
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Acordul cadru va fi incheiat cu maxim 8 operatori economici pentru fiecare lot.

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale - pentru fiecare lot in parte: in cazul ofertelor cu preturi egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe acelasi loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea preturilor. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale la ofertantii clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea preturilor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului al carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul reofertarii pretul unitar poate fi ofertat cu trei zecimale tinandu-se cont de impachetare, astfel incat pretul pe cutie sa fie cu doua zecimale. In cazul in care dupa reofertare pentru ofertele clasate pe primul loc preturile unitare sunt egale autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca inacceptabile, devenind astfel castigatoare oferta clasata pe urmatorul loc, sau in cazul in care nu exista alta oferta admisibila va anula lotul respectiv.Acord-cadru se reziliaza pe deplin drept in eventualitatea realizarii licitatiei în conformitate cu OUG.71/2012,efectuat de Ministerul Sanatatii la nivel national.

Orice solicitare de clarificari se va transmite numai prin intermediul SICAP. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE care va fi configurat direct în SEAP de către autoritatea contractantă la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate după autentificare în SEAP în mod direct. Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 și la art. 8 alin. (1) din Legea 101/2016 cu actualizările ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartimentul juridic al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Postadres: Str. Miko nr. 1
Plaats: Miercurea Ciuc
Postcode: 530180
Land: Roemenië
Telefoon: +40 372661265
Fax: +40 266372137

Internetadres: www.spitalmciuc.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020