Leveringen - 256253-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Timișoara: Medische verbruiksartikelen

2020/S 106-256253

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara
Nationaal identificatienummer: 4663448
Postadres: Str. Liviu Rebreanu nr. 156
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300736
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ion Petre
E-mail: aprovizionare@hosptm.ro
Telefoon: +40 356433114
Fax: +40 356433114
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hosptm.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096678
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru consumabile medicale

Referentienummer: 4663448
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Consumabile medicale. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor in a 11-a zi conform prevederilor art. 160-161 din Legea 98/2016 cu respectarea prevederilor art. 8 din HG 419/2018.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 14 545 151.36 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 7
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 7
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit de neurostimulare periferică

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit de neurostimulare periferica – cant. min./AC = 6, cant. max./AC = 8; cant. min./CS = 1; cantit. max./CS = 2; val. celui mai mare CS = 240 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 960 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rezervoare Paradigm

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rezervoare Paradigm: cant. min./AC = 6000; cantit. max./AC = 12 000; cant. min./CS = 750; cantit. max./CS = 1 500; val. cel mai mare CS = 174 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 392 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Senzori de glicemie „Guardian Senzor”

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senzori de glicemie „Guardian Senzor”: cant. min./AC = 2 750; cantit. max./AC = 5 500; cant. min./CS = 300; cantit. max./CS = 600; val. celui mai mare CS = 598 200,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 483 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pachet pompă de insulină cu utilizare la adulți

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pachet pompa de insulina cu utilizare la adulti: cant. min./AC = 10, cantit. max./AC = 20; cant. min./CS = 2; cantit. max./CS = 5; val. celui mai mare CS = 32 500,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 130 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transmițătorul (Chit transmițător „Guardian Link 3”) compatibil cu pompa MM640G

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transmitatorul (Chit transmitator „Guardian Link 3”) compatibil cu pompa MM640G: cant. min./AC = 50; cantit. max./AC = 100; cant. min./CS = 5; cantit. max./CS = 10.; val. celui mai mare CS = 12 680,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 126 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere Silhouette

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere Silhouette: cant. min./AC = 6 000; cantit. max./AC = 12 000; cant. min./CS = 750; cantit. max./CS = 1 500; val. celui mai mare CS = 489 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 912 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire de sutură

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Fir de sutura neresorbabil din polyester, grosime fir 2, fara ac, 10x45 cm/plic, 24 plicuri/cutie: cant. min./AC = 504, canti. max./AC = 1 008; cant. min./CS = 125, cantit. max/CS = 250;

— Fir de sutura neresorbabil din polyester, grosime fir 1, fara ac, 10x45 cm/plic, 24 plicuri/cutie: cant. min./AC = 864, canti. max./AC = 1 728; cant. min./CS = 200, cantit. max/CS = 400;

— Fir de sutura neresorbabil din polyester, grosime fir 0, fara ac, 10x45 cm/plic, 24 plicuri/cutie: cant. min./AC = 624, canti. max./AC = 1 248; cant. min./CS = 150, cantit. max/CS = 300;

— Fir de sutura neresorbabil din polyester, grosime fir 2/0, fara ac, 10x75 cm/plic, 36 plicuri/cutie: cant. min./AC = 816, canti. max./AC = 1 632; cant. min./CS = 200, cantit. max/CS = 400;

— Fir de sutura neresorbabil din polyester, grosime fir 3/0, fara ac, 1x75 cm/plic, 12 plicuri/cutie: cant. min./AC = 2016, canti. max./AC = 4 032; cant. min./CS = 500, cantit. max/CS = 1 000. Val. celui mai mare CS = 614 740,34.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 540 851.36 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Raul Patrascu, Daniela Vasi, Gheorghe Noditi, Rodica Mindaianu, Cosmin Sergiu Muntean, Petre Ion, Cristina Badea, Andreea Fota, Alina Suciu, Delia Birsan, Adrian Mihai. Se solicita declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator). Certificatele fiscale pentru operatorii romani: certificate constatatoare privind lipsa la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. Certificatele fiscale – persoane juridice straine – ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat de atestare trebuie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sar tertul sustinator dupa caz sau subcontractant), pana la data incheierii raportului procedurii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului [art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 (trei) ani prin raportare la data limita de depunere a ofertelor cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proportia de subcontractare. Informatii privind sustinerea tehnica (daca este cazul)/informatii privind asociatii (daca este cazul).

Eventuele minimumeisen:

Ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar i se vor solicita documente justificative, certificate/alte documente cu care se poate demonstra experienta similara (furnizarea de produse similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului), la finalizarea evaluarii ofertelor. Categoriile/tipurile de produse de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit: fire de sutura, consumabile medicale specifice procedurilor de neurochirurgie, consumabile medicale specifice terapiei cu pompe de insulina etc. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Ofertantul va prezenta odata cu DUAE acordul de asociere. Conf. Notificarii ANAP 256/2016, potrivit careia se va solicita tuturor operatorilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordurile de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. DUAE se completeaza în SEAP – a se vedea notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, publicata pe site-ul ANAP si care poate fi regasita prin accesarea link-ului: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/8/04/2019

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele-limita pentru procedura de contestare sunt prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020