Leveringen - 256269-2020

03/06/2020    S106

Cyprus-Nicosia: Smeerolie en smeermiddelen

2020/S 106-256269

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ypoyrgeio Amynas
Postadres: Leoforos Stroboloy 172 - 174
Plaats: Leykosia
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
Postcode: 2048
Land: Cyprus
Contactpersoon: Ep/gos Konstantinos Chatzikonstanti
E-mail: defence@mod.gov.cy
Telefoon: +357 22807622
Fax: +357 22807686
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy
Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eprocurement.gov.cy
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eprocurement.gov.cy
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διαγωνισμός για την προμήθεια λιπαντικών οχημάτων - μηχανημάτων και ψυκτικών υγρών (ΔΙΔΜ 04-20).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων, ψυκτικών υγρών και προσθέτων καυσίμων.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 585 955.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100 Motorolie
09211200 Compressorolie
09211300 Turbineolie
09211400 Versnellingsbakolie
09211500 Olie voor overbrenging
09211600 Olie voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden
09211610 Vloeistoffen voor hydraulische installaties
09211650 Remvloeistoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000 Κύπρος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων, ψυκτικών υγρών και προσθέτων καυσίμων.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 585 955.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δικαίωμα από την αναθέτουσα αρχή για μονοετή επέκταση τής σύμβασης, για ακόμη 2 έτη, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί την ανανέωση τής συμφωνίας για το επόμενο έτος, θα αποταθεί περί τον δέκατο μήνα εφαρμογής της συμφωνίας προς τον ανάδοχο, προκειμένου να ζητήσει την ανανέωσή της με τους ίδιους όρους.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο ινστιτούτο ή οργανισμό, το οποίο βεβαιώνει την τήρηση, εκ μέρους του εργοστασίου κατασκευής των ελαιολιπαντικών, προτύπου εξασφάλισης ποιότητας, βασιζόμενου στη σειρά κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9001:2018 ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια υποβολής της προσφοράς, καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης τής σύμβασης.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Welsh, Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 1304
Land: Cyprus
E-mail: tra@aap.gov.cy
Telefoon: +357 22445100
Fax: +357 22445107
Internetadres: http://www.tra.gov.cy
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010)·

2) για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy·

3) για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 1304
Land: Cyprus
E-mail: tra@aap.gov.cy
Telefoon: +357 22445100
Fax: +357 22445107
Internetadres: http://www.tra.gov.cy
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020