Leveringen - 256284-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Computerconfiguraties

2020/S 106-256284

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Minisetrstvo na zemedelieto, hranite i gorite
Nationaal identificatienummer: 831909905
Postadres: bul. „Hristo Botev“ No. 55
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Angel Zahov
E-mail: opop@mzh.government.bg
Telefoon: +359 298511345
Fax: +359 29813422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzh.government.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/ZOP_Procedure2017.aspx?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqeDJE3UHUonQ%3d%3d

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: селско, рибно стопанство и хранителни продукти

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите (М3ХГ)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211400 Computerconfiguraties
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата поръчка е доставка и гаранционно обслужване на място на персонални компютърни конфигурации със системен софтуер за нуждите на Министерството на земеделието, храните и горите (М3ХГ) съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 351 540.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211400 Computerconfiguraties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на настоящата поръчка е доставка и гаранционно обслужване на място на персонални компютърни конфигурации със системен софтуер за нуждите на Министерството на земеделието, храните и горите (М3ХГ) съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 200-485431
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД51-53
Benaming:

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите (М3ХГ)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Сиенсис“ АД
Nationaal identificatienummer: 121708078
Postadres: Столична община, район „Красно село“, ж.к. „Бели брези“, ул. „Лерин“ № 44-46
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: b.sotirova@cnsys.bg
Telefoon: +359 29583600
Fax: +359 29583036
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 351 540.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 351 540.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020