Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 256303-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Baia Sprie: Diverse voedingsmiddelen

2020/S 106-256303

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Penitenciarul Baia Mare
Nationaal identificatienummer: RO4006707
Postadres: Str. Forestierului nr. 217
Plaats: Baia Sprie
NUTS-code: RO114 Maramureş
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cornelia Corina Maria Gherghel
E-mail: achizitii.pbmare@anp.gov.ro
Telefoon: +40 262214230
Fax: +40 262214231
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.penitenciarulbaiamare.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare alimente diverse 2019

Referentienummer: 278102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru furnizare alimente diverse 2019. Atribuirea acordului-cadru se va face cu maximum trei operatori, conform prevederilor Legii 98/2016, art. 118 alin. (1) lit. a) „fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său, precum şi condiţiile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele”. Acordul-cadru se va încheia cu maximum trei operatori economici, dar fără reluarea competiţiei, în ordinea clasamentului. Principalul furnizor este cel clasat pe locul I, iar în cazul în care acesta nu îşi poate menţine preţul ofertat sau nu poate asigura livrarea solicitată, se va atribui contractul subsecvent următorului clasat. Contractele subsecvente pot fi incheiate in functie de necesitati, de regulă trimestrial. Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: cu 20 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari primite in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 53 727.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MORCOVI

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221112 Wortelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare MORCOVI: cantitate acord cadru - min 14053 kg - max 16060 kg

Cantitate contract subsecvent - min 3513 kg - max 4015 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARNE VITA PENTRU LUCRU

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15111000 Vlees van runderen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare CARNE VITA PENTRU LUCRU: cantitate acord cadru - min 4471 kg - max 5110 kg

Cantitate contract subsecvent - min 1118 kg - max 1278 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PARIZER PASARE

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15130000 Vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare PARIZER PASARE: cantitate acord cadru - min 449 kg- max 748 kg

Cantitate contract subsecvent - min 112 kg- max 187 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PATE DE FICAT PORC/PASARE

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare PATE DE FICAT PORC/PASARE: cantitate acord cadru - min 55 kg- max 91 kg

Cantitate contract subsecvent - min 14 kg- max 23 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ARDEI GRAS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221230 Paprika's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ARDEI GRAS: cantitate acord cadru - min 365kg - max 730 kg

Cantitate contract subsecvent - min 91 kg - max 183 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BRANZA TELEMEA SARATA DE VACA

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15541000 Tafelkaas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare BRANZA TELEMEA SARATA DE VACA: cantitate acord cadru - min 7665 kg- max 8760 kg

Cantitate contract subsecvent - min 1916 kg- max 2190 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SLANINA PROASPATA

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131220 Bacon
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare SLANINA PROASPATA: cantitate acord cadru - min 949 kg- max 1186 kg

Cantitate contract subsecvent - min 237 kg- max 297 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SUBPRODUSE DE PORC

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare SUBPRODUSE DE PORC: cantitate acord cadru - min 1314 kg- max 1643 kg

Cantitate contract subsecvent - min 329 kg- max 411 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

USTUROI

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221000 Groenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare USTUROI: cantitate acord cadru - min 37kg- max 46kg

Cantitate contract subsecvent - min 9 kg- max 12 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SARE GRUNJOASA

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15872400 Zout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare SARE GRUNJOASA: cantitate acord cadru - min 2555 kg- max 2920 kg

Cantitate contract subsecvent - min 639 kg- max 730 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

USTUROI GRANULAT

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15870000 Specerijen en kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare USTUROI GRANULAT: cantitate acord cadru - min 29 kg- max 37 kg

Cantitate contract subsecvent - min 7 kg- max 9 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PIPER MACINAT

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15871270 Samengestelde kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare PIPER MACINAT: cantitate acord cadru - min 29 kg- max 37 kg

Cantitate contract subsecvent - min 7 kg- max 9 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131130 Worsten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare PREPARATE DIN CARNE -CARNATI: cantitate acord cadru - min 3833 kg - max 4380 kg

Cantitate contract subsecvent - min 958 kg - max 1095 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OUA DE GAINA

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142500 Eieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare OUA DE GAINA: cantitate acord cadru - min 73000 buc- max 91250 buc

Cantitate contract subsecvent - min 18250 buc- max 22813 buc

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BOIA DE ARDEI DULCE

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15870000 Specerijen en kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare BOIA DE ARDEI DULCE: cantitate acord cadru - min 29 kg - max 37 kg

Cantitate contract subsecvent - min 7 kg - max 9 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARCASA DE PORC FARA COTLET, CAP SI PICIOR

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare CARCASA DE PORC FARA COTLET, CAP SI PICIOR: cantitate acord cadru - min 14053 kg - max 16060 kg

Cantitate contract subsecvent - min 3513 kg - max 4015 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARNE PASARE (PULPE PUI FARA SPATE)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000 Pluimvee
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare CARNE PASARE (PULPE PUI FARA SPATE): cantitate acord cadru - min 599 kg - max 1197 kg

Cantitate contract subsecvent - min 150 kg - max 299 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AMELIORATORI

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15871270 Samengestelde kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare AMELIORATORI: cantitate acord cadru - min 1597 kg - max 1825 kg

Cantitate contract subsecvent - min 399 kg - max 456 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROSII

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221240 Tomaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ROSII: cantitate acord cadru - min 365 kg- max 730 kg

Cantitate contract subsecvent - min 91 kg- max 183 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VARZA DE TOAMNA

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221400 Koolgroenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

PENITENCIARUL BAIA MARE

Adresa postala: jud.Maramures, Baia Sprie, str.Forestierului, nr.217, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare VARZA DE TOAMNA: cantitate acord cadru - min 26828 kg- max 30660 kg

Cantitate contract subsecvent - min 6707 kg- max 7665 kg

Frecventa si valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat sunt precizate la Sectiunea IV.1.3 din Fisa de date.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271508
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23002
Perceel nr.: 20
Benaming:

VARZA DE TOAMNA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 442.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 387.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23003
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 299.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 544.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20815
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
Internetadres: www.andromi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49700
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 299.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48721
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 088.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20158
Perceel nr.: 7
Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
Internetadres: www.carmangeriadalia.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 660.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 180.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40672
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
Internetadres: www.andromi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 375.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40673
Perceel nr.: 15
Benaming:

SUBPRODUSE DE PORC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
Internetadres: www.andromi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 206.08 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 280.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40670
Perceel nr.: 3
Benaming:

BOIA DE ARDEI DULCE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
Internetadres: www.carmangeriadalia.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 388.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40645
Perceel nr.: 7
Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
Internetadres: www.carmangeriadalia.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 579.80 RON
Laagste offerte: 30 660.00 RON / Hoogste offerte: 30 660.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40649
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 307.10 RON
Laagste offerte: 5 299.80 RON / Hoogste offerte: 5 299.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40647
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 095.30 RON
Laagste offerte: 4 088.00 RON / Hoogste offerte: 4 088.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40648
Perceel nr.: 8
Benaming:

MORCOVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 156.40 RON
Laagste offerte: 30 995.80 RON / Hoogste offerte: 30 995.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40642
Perceel nr.: 18
Benaming:

USTUROI GRANULAT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 550.93 RON
Laagste offerte: 547.60 RON / Hoogste offerte: 547.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40644
Perceel nr.: 16
Benaming:

SARE GRUNJOASA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 664.40 RON
Laagste offerte: 1 635.20 RON / Hoogste offerte: 1 635.20 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40646
Perceel nr.: 3
Benaming:

BOIA DE ARDEI DULCE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 435.86 RON
Laagste offerte: 388.50 RON / Hoogste offerte: 434.75 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40641
Perceel nr.: 20
Benaming:

VARZA DE TOAMNA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 749.40 RON
Laagste offerte: 48 442.80 RON / Hoogste offerte: 48 442.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40643
Perceel nr.: 17
Benaming:

USTUROI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 514.74 RON
Laagste offerte: 506.00 RON / Hoogste offerte: 506.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40640
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
Internetadres: www.andromi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 345.88 RON
Laagste offerte: 4 114.00 RON / Hoogste offerte: 4 301.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40639
Perceel nr.: 15
Benaming:

SUBPRODUSE DE PORC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 206.08 RON
Laagste offerte: 4 206.08 RON / Hoogste offerte: 4 206.08 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40669
Perceel nr.: 7
Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
Internetadres: www.carmangeriadalia.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 660.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40671
Perceel nr.: 8
Benaming:

MORCOVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 995.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 497.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20157
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 299.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20156
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 088.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49702
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 088.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48722
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 299.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23004
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
Internetadres: www.andromi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 440.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23598
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 088.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 840.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23600
Perceel nr.: 7
Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
Internetadres: www.carmangeriadalia.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 660.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26662
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
Internetadres: www.andromi.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 660.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26599
Perceel nr.: 8
Benaming:

MORCOVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 995.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 930.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26600
Perceel nr.: 18
Benaming:

USTUROI GRANULAT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 547.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 296.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28806
Perceel nr.: 8
Benaming:

MORCOVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: www.amariei.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 995.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 930.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020