Leveringen - 256311-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Jumilla: Motorvoertuigen

2020/S 106-256311

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla
Nationaal identificatienummer: P3002200H
Postadres: C/ Cánovas del Castillo, 31
Plaats: Jumilla
NUTS-code: ES620 Murcia
Postcode: 30520
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla
E-mail: contratacion@jumilla.org
Telefoon: +34 968782020
Fax: +34 968756908

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jumilla.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9lVjo3jDGu0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arrendamiento de nueve vehículos para el Ayuntamiento de Jumilla

Referentienummer: 15/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Arrendamiento de nueve vehículos para el Ayuntamiento de Jumilla.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 62 160.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Una furgoneta ligera (dos plazas) tipo A y cinco furgonetas ligera (cinco plazas) tipo B

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES62 Región de Murcia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Una furgoneta ligera (dos plazas) tipo A y cinco furgonetas ligera (cinco plazas) tipo B.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Lote 1. Coeficiente liquidador. Incremento de defecto del sumatorio de kilómetros desarrollados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 1. Coeficiente liquidador. Reducción de exceso del sumatorio de kilómetros desarrollados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 1. Mejoras / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1. Precio / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Un camión con caja 3 500 kg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES62 Región de Murcia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Un camión con caja 3 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Lote 2. Coeficiente liquidador. Incremento de defecto del sumatorio de kilómetros desarrollados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 2. Coeficiente liquidador. Reducción de exceso del sumatorio de kilómetros desarrollados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 2. Mejoras / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 2. Precio / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Una plataforma elevadora telescópica

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES62 Región de Murcia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Una plataforma elevadora telescópica.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Lote 3. Coeficiente liquidador. Incremento de defecto del sumatorio de kilómetros desarrollados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 3. Coeficiente liquidador. Reducción de exceso del sumatorio de kilómetros desarrollados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 3. Mejoras / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3. Precio / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Una carretilla elevadora tracción 4x4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES62 Región de Murcia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Una carretilla elevadora tracción 4x4.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-215016
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15/18 Lote 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Una plataforma elevadora telescópica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alquiber Quality, S. A.
Nationaal identificatienummer: A09373861
Postadres: C/ Almendro, 6
Plaats: Fuenlabrada
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Postcode: 28942
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 160.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla
Postadres: C/ Cánovas del Castillo, 31
Plaats: Jumilla
Postcode: 30520
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020