Leveringen - 256312-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Cádiz: Lampen voor buitenverlichting

2020/S 106-256312

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejo Rector del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz
Nationaal identificatienummer: Q1100561H
Postadres: C/ Tamarindos, 12, bajo
Plaats: Cádiz
NUTS-code: ES612 Cádiz
Postcode: 11007
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejo Rector del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz
E-mail: iedt@dipucadiz.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tmdOVUC81BmiEJrVRqloyA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro mixto renovación alumbrado público exterior: Alcalá de los Gazules, San José del Valle, San Martín Tesorillo, El Bosque, Puerto Serrano. Real Decreto Ley 616/17. Cofinanciado FEDER 80 %, Plurirregional España 2014-2020

Referentienummer: A-1492
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34991000 Lampen voor buitenverlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro mixto renovación alumbrado público exterior: Alcalá de los Gazules, San José del Valle, San Martín Tesorillo, El Bosque, Puerto Serrano. Real Decreto Ley 616/17. Cofinanciado FEDER 80 %, Plurirregional España 2014-2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alcalá de los Gazules

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34991000 Lampen voor buitenverlichting
45316100 Installeren van buitenverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612 Cádiz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alcalá de los Gazules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejoras: ahorro energético / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Mejoras: años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejoras: luminarias en stock para reposición / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Posibilidad de cambiar la temperatura de color desde el propio sistema de telegestión / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Mejor oferta económica / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programa Operativo FEDER, Plurriregional de España 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

San José del Valle

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34991000 Lampen voor buitenverlichting
45316100 Installeren van buitenverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612 Cádiz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

San José del Valle.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejoras: ahorro energético / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Mejoras: años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejoras: luminarias en stock para reposición / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Posibilidad de cambiar la temperatura de color desde el propio sistema de telegestión / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Mejor oferta económica / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programa Operativo FEDER, Plurriregional de España 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

San Martín del Tesorillo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34991000 Lampen voor buitenverlichting
45316100 Installeren van buitenverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612 Cádiz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

San Martín del Tesorillo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejoras: ahorro energético / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Mejoras: años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejoras: luminarias en stock para reposición / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Posibilidad de cambiar la temperatura de color desde el propio sistema de telegestión / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Mejor oferta económica / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programa Operativo FEDER, Plurriregional de España 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

El Bosque

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34991000 Lampen voor buitenverlichting
45316100 Installeren van buitenverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612 Cádiz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

El Bosque.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejoras: ahorro energético / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Mejoras: años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejoras: luminarias en stock para reposición / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Posibilidad de cambiar la temperatura de color desde el propio sistema de telegestión / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Mejor oferta económica / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programa Operativo FEDER, Plurriregional de España 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Puerto Serrano

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34991000 Lampen voor buitenverlichting
45316100 Installeren van buitenverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612 Cádiz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Puerto Serrano.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejoras: ahorro energético / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Mejoras: años de garantía / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejoras: luminarias en stock para reposición / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Posibilidad de cambiar la temperatura de color desde el propio sistema de telegestión / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Mejor oferta económica / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programa Operativo FEDER, Plurriregional de España 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 140-344013
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro mixto renovación alumbrado público exterior: Alcalá de los Gazules, San José del Valle, San Martín Tesorillo, El Bosque, Puerto Serrano. Real Decreto Ley 616/17. Cofinanciado FEDER 80 %, Plurirregional España 2014-2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz
Postadres: Palacio Provincial de la Excelentísima Diputación de Cádiz, sita en Plaza de España, s/n
Plaats: Cádiz
Postcode: 11006
Land: Spanje

Internetadres: https://sede.dipucadiz.es/oficinaVirtual/public/convocatorias.jsf?t=1563433641059

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020