Leveringen - 256317-2020

03/06/2020    S106

België-Heverlee: Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten

2020/S 106-256317

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Associatie KU Leuven p/a KU Leuven, Alma vzw, Bio-Incubator NV, Centrum voor Levende Talen vzw, Z.org KU Leuven vzw
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_524497
Postadres: W. de Croylaan 60A, bus 5570
Plaats: Heverlee
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3001
Land: België
Contactpersoon: Stéphanie Peymen
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377059

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universiteit
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering en installatie van (vergader)tafels op afroep

Referentienummer: KULeuven-QNOP19-985 - KANDIDAATSTELLING-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor de levering en installatie van (vergader)tafels voor de leden van de Associatie KU Leuven, Alma, Bio-Incubator, Centrum voor Levende Talen en Zorg KU Leuven - kandidaatstelling.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor de levering en installatie van (vergader)tafels op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Alma, Bio-Incubator,, Centrum voor Levende Talen en Zorg KU Leuven.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De (meer)waarde van de aangeboden standaard tafels. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: De service en dienst na verkoop. / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: De esthetische waarde van de aangeboden standaard tafels. / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: De aantrekkelijkheid van het niet-standaard assortiment. / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie kandidaatstellingsbestek.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-321212
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering en installatie van (vergader)tafels op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Alma, Bio-Incubator, Centrum voor Levende Talen en Zorg KU Leuven

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Leuven
Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020