Leveringen - 256322-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Ijsselstein: Platte beeldschermen

2020/S 106-256322

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trinamiek
Nationaal identificatienummer: 41177737
Postadres: Boerhaaveweg 39
Plaats: Ijsselstein
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3400 AJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Nick Vogels
E-mail: n.vogels@contractables.nl
Telefoon: +31 850212081

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contractables.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA touchscreens Stichting Trinamiek

Referentienummer: 255526
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231310 Platte beeldschermen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Trinamiek is een groep van 24 basisscholen met een gezamenlijke visie op onderwijs. Samen werken we elke dag aan het verbeteren van het onderwijs op de scholen. Daarbij leren we van en met elkaar. Trinamiek heeft een Onderwijs Expertisecentrum dat leerkrachten en leerlingen begeleidt. Het servicebureau faciliteert de scholen en biedt ondersteuning en expertise.

Aanbestedende dienst is voornemens ongeveer 120 touchscreens te bestellen gedurende het contract, zoals uitgevraagd in het prijsdocument op korte termijn na gunning de eerste bestelling te plaatsen. Opdrachtgever heeft het recht gedurende de contractperiode touchscreens af te nemen tegen de overeengekomen condities.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231320 Touchscreenmonitors
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ijsselstein.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trinamiek is een groep van 24 basisscholen met een gezamenlijke visie op onderwijs. Samen werken we elke dag aan het verbeteren van het onderwijs op de scholen. Daarbij leren we van en met elkaar. Trinamiek heeft een Onderwijs Expertisecentrum dat leerkrachten en leerlingen begeleidt. Het servicebureau faciliteert de scholen en biedt ondersteuning en expertise.

Aanbestedende dienst is voornemens ongeveer 120 touchscreens te bestellen gedurende het contract, zoals uitgevraagd in het prijsdocument op korte termijn na gunning de eerste bestelling te plaatsen. Opdrachtgever heeft het recht gedurende de contractperiode touchscreens af te nemen tegen de overeengekomen condities.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit. / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-086887
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 141112
Perceel nr.: nvt
Benaming:

EA touchscreens Stichting Trinamiek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HCS bv | HCS
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Plaats: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020