Leveringen - 256339-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Personal computers

2020/S 106-256339

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Białostocka
Postadres: ul. Wiejska 45A
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 15-351
Land: Polen
Contactpersoon: Andrzej Mierzyński
E-mail: zampubl@pb.edu.pl
Telefoon: +48 857469756

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pb.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Referentienummer: ZK-DZP.262.15.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – wg Załącznika nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje:

1. dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej);

3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt;

4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręcznik.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 890.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1 – Zestaw komputerowy – 1 kpl.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 1 – Zestaw komputerowy – 1 kpl.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Zaoferowanie komputera z wbudowanym napędem DVD+-RW / Weging: 10.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Zaoferowanie przewodu HDMI min.1,5m. / Weging: 10.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Zaoferowanie myszy i klawiatury przewodowej USB / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium – 70 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2. Zasilacz awaryjny – 1 szt.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35100000 Nood- en veiligheidsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 2. Zasilacz awaryjny – 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium – 10 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 3. Komputer przenośny – 1 szt.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 3. Komputer przenośny – 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Zaoferowanie torby dostosowanej do oferowanego komputera / Weging: 10.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Zaoferowanie mysz bezprzewodowej w technologii bluetooth / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium – 150 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 4. Komputer stacjonarny All in one – 1 szt.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 4. Komputer stacjonarny All in one – 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Zaoferowanie zewnętrznego napędu DVD+/-RW Dual Layer / Weging: 10.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Zaoferowanie komputera z wbudowaną kamerą / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 90 PLN

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-089427
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZK-DZP.262.15.2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Część 1 – Zestaw komputerowy – 1 kpl.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Syntis Sp. z o.o.
Postadres: ul. Szosa Baranowicka 75
Plaats: Grabówka
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 15-523
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 575.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 908.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZK-DZP.262.15.2020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część 2. Zasilacz awaryjny – 1 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Syntis Sp. z o.o.
Postadres: ul. Szosa Baranowicka 75
Plaats: Grabówka
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 15-523
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 373.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 432.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZK-DZP.262.15.2020
Perceel nr.: 3
Benaming:

Część 3. Komputer przenośny – 1 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZK-DZP.262.15.2020
Perceel nr.: 4
Benaming:

Część 4. Komputer stacjonarny All in one – 1 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020