Leveringen - 256349-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Laboratoriumreagentia

2020/S 106-256349

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid
Nationaal identificatienummer: S2800474E
Postadres: Avenida de la Democracia, s/n
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28032
Land: Spanje
Contactpersoon: Jorge Laciana del Palacio
E-mail: jlaciana.trans@salud.madrid.org
Telefoon: +34 913017247
Fax: +34 913017209

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

Adres van het kopersprofiel: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de reactivos para determinaciones de hematimetría

Referentienummer: P.A. SUM. 001-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de reactivos para determinaciones de hematimetría.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 52 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, avenida de la Democracia, s/n, 28032 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de reactivos para determinaciones de hematimetría.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad técnica / Weging: 30 puntos
Prijs - Weging: 70 puntos
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 027-061115
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro de reactivos para determinaciones de hematimetría

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbott Laboratories, S. A.
Nationaal identificatienummer: A08099681
Postadres: C/ Quintanavides, 17
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28050
Land: Spanje
E-mail: contratacion.diagnosticos@abbott.com

Internetadres: www.abbott.es

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 273 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Fecha de formalización del contrato: el día 27 de mayo de 2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o Registro del órgano de contratación
Plaats: Madrid
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917206340

Internetadres: http://www.madrid.org/es/tacp/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o Registro del órgano de contratación
Plaats: Madrid
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917206340

Internetadres: http://www.madrid.org/es/tacp/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020