Leveringen - 256350-2020

03/06/2020    S106

Slowakije-Košice: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-256350

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Košický samosprávny kraj
Nationaal identificatienummer: 35541016
Postadres: Námestie Maratónu mieru 1
Plaats: Košice-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 042 66
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing.Drahomíra Minčičová
E-mail: drahomira.mincicova@vucke.sk
Telefoon: +421 557268404
Fax: +421 557268119

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://web.vucke.sk/sk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka jednorázových rúšok

Referentienummer: NLZ6_2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dodávka zdravotníckych pomôcok a to chirurgické jednorázové rúška na tvár v množstve 100.000 ks

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 83 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, SLOVENSKO

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka jednorázových rúšok, chirurgických, certifikované FDA, CE, ISO 13485, antialergické, netkaná textília, tvarujúci pásik na nose, upevnenie na gumičky, hygienické balenie, počet 100 000 ks

Nákupom týchto pomôcok verejný obstarávateľ chce zabezpečiť zníženie rizika nákazy na minimum, ako i zvýšenie bezpečnosti nie len zamestnancov, ale aj verejnosti.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Verejný obstarávateľ musí vykonávať opatrenia na ochranu obyvateľov kraja ako aj iných obyvateľov, ktorí využívajú jeho služby napr. v domovoch sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení a pod. ktorí patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľov. KSK vníma ako svoju povinnosť pomôcť aj ďalším poskytovateľom sociálnych služieb na jeho území, keďže ide o miesta kde dochádza ku koncentrácii obyvateľov s potenciálom rýchlejšieho šírenia vírusu. Použiť riadne postupy v danom prípade neprichádzalo do úvahy vzhľadom priebeh vývoja aj v ostatných krajinách, v ktorých bol potvrdený rýchly nárast počtu pacientov.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Innocent Store, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 45905606
Postadres: Watsonova 1
Plaats: Košice
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 040 01
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

V nadväznosti na neustále sa zvyšujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvateľstva na COVID-19 vo svete a v rámci štátov Európskej únie, SŠHR SR iniciatívne pristúpila v súčinnosti najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k predloženiu návrhu opatrenia na zabezpečenie riešenia možnej pandémie s dôrazom na epidémiu spôsobenú COVID-19. Verejný obstarávateľ zadáva zákazku podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 96 z 27. februára 2020 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 99 z 3. marca 2020. Súčasne dňa 11. marca 2020 Vláda SR oznámila, že od nasledovného dňa bude na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia.

Verejný obstarávateľ sa rozhodol pristúpiť k priamemu rokovaciemu konaniu berúc do úvahy dramaticky a každým dňom sa znižujúce zásoby ochranných pomôcok.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020