Leveringen - 256363-2020

03/06/2020    S106

Nederland-Utrecht: Computertomografiescanners

2020/S 106-256363

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Nationaal identificatienummer: 30244197
Postadres: Heidelberglaan 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3584 CX
Land: Nederland
Contactpersoon: Jorgen Groenewegen
E-mail: j.groenewegen@umcutrecht.nl
Telefoon: +31 650124857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umcutrecht.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123376

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CT scanners UMC Utrecht

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115100 Computertomografiescanners
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een aanbesteding van het UMC Utrecht. De aanbesteding betreft een levering van drie CT scanners, inclusief onderhoud, ingebruikstelling en training.

Het UMC Utrecht wenst hiertoe een overeenkomst af te sluiten voor de aanschaf van drie scanners inclusief installatie en onderhoud.

In het UMC Utrecht bevinden zich diverse CT scanners op verschillende locaties. Er staan er drie bij de afdeling Radiologie, een in het WKZ en een scanner (RT-CT) op de afdeling radiotherapie. De navolgende systemen zijn aan vervanging toe: één systemen van Radiologie en de RT-CT van Radiotherapie. Daarnaast is er behoefte aan een extra systeem bij Radiotherapie. Totaal omvat de aanschaf derhalve een high-end radiologie systeem en twee high-end Radiotherapie-systemen.

In welke volgorde de systemen geplaatst worden is nog niet bekend en hier zal in gezamenlijk overleg een plan voor worden opgesteld.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33115100 Computertomografiescanners
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft een levering van drie CT scanners, inclusief onderhoud, ingebruikstelling en training.

Het UMC Utrecht wenst hiertoe een overeenkomst af te sluiten voor de aanschaf van drie scanners inclusief installatie en onderhoud.

In het UMC Utrecht bevinden zich diverse CT scanners op verschillende locaties. Er staan er drie bij de afdeling Radiologie, een in het WKZ en een scanner (RT-CT) op de afdeling radiotherapie. De navolgende systemen zijn aan vervanging toe: één systemen van Radiologie en de RT-CT van Radiotherapie. Daarnaast is er behoefte aan een extra systeem bij Radiotherapie. Totaal omvat de aanschaf derhalve een high-end radiologie systeem en twee high-end Radiotherapie-systemen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (zie aanbestedingsdocumenten). / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Prijs (zie aanbestedingsdocumenten). / Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het UMC Utrecht wenst de optie te benoemen van eventuele toekomstige afnames van maximaal drie radiologie CT scanners. UMC Utrecht kan kiezen binnen drie jaar na afsluiten van het contract, de optie te lichten wanneer het huidige CT park ontoereikend blijkt of uitbreiding nodig is of wanneer een huidig CT systeem voortijdig vervangen wordt. Er zal alleen gebruik worden gemaakt van de optie indien het actuele scanner model voldoet aan de technische eisen van UMC Utrecht. De keuze om gebruik te maken van de optie ligt geheel bij het UMC Utrecht en kan door de leverancier niet bepaald worden. UMC Utrecht gaat er hierbij van uit dat, indien de optie gelicht wordt, het actuele model scanner geleverd wordt tegen dezelfde prijs als nu aangeboden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 145-356336
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

CT scanners UMC Utrecht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Electronics Nederland
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: UMC Utrecht afd JZ
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020