Leveringen - 256366-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Ditzingen: Schoeisel, met uitzondering van sport- en veiligheidsschoeisel

2020/S 106-256366

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Logistikzentrum Baden-Württemberg und Land Hessen, vertreten durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport, dieses vertreten durch das Hessische Polizeipräsidium für Technik
Postadres: Dornierstraße 19
Plaats: Ditzingen
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 71254
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrales Beschaffungswesen — Team e-Vergabe
E-mail: e-vergabe@lzbw.bwl.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lzbw.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Allwetterschuhe, schwarz, für die Polizei und Justiz der Länder Baden-Württemberg und Hessen

Referentienummer: LZBW-2020-01-004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18810000 Schoeisel, met uitzondering van sport- en veiligheidsschoeisel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Beschaffung von schwarzen Allwetterschuhen für die Polizei und Justiz der Länder Baden-Württemberg und Hessen im Rahmen einer Länderkooperation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 875 500.00 EUR / Hoogste offerte: 3 528 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18813000 Schoeisel met lederen bovenwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Logistikzentrum Baden-Württemberg Dornierstraße 19 71254 Ditzingen

Die Leistung für die Länder Baden-Württemberg und Hessen ist grundsätzlich am Sitz des Logistikzentrum Baden-Württemberg zu erbringen, dies ist:

Lagergebäude, Siemensstraße 27, 71254 Ditzingen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Beschaffung von schwarzen Allwetterschuhen für die Polizei und Justiz der Länder Baden-Württemberg und Hessen im Rahmen einer Länderkooperation.

Mindestabnahmemenge

Baden-Württemberg: 17 000 Paar Allwetterschuhe.

Hessen: 4 000 Paar Allwetterschuhe.

Geschätzte Abnahmemenge

Baden-Württemberg: 36 000 Paar Allwetterschuhe.

Hessen: 9 000 Paar Allwetterschuhe.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Material / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Verarbeitung / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfähigkeit / Weging: 10
Prijs - Weging: 30.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionale Verlängerung des Vertrags durch die AG um 2 x 1 Jahr möglich.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 021-045708
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Auftragsvergabe Lukas Meindl GmbH & Co.KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lukas Meindl GmbH & Co.KG
Postadres: Lukas-Meindl-Str. 5-9
Plaats: Kirchanschöring
NUTS-code: DE21M Traunstein
Postcode: 83417
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 875 500.00 EUR / Hoogste offerte: 3 528 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXUEYYDYYMN

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 7219260
Fax: +49 7219263985
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Logistikzentrum Baden-Württemberg
Plaats: Ditzingen
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020