Leveringen - 256371-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nowy Sącz: Schoolbenodigdheden

2020/S 106-256371

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nationaal identificatienummer: 734-350-70-21
Postadres: ul. Wyspiańskiego 13
Plaats: Nowy Sącz
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 33-300
Land: Polen
Contactpersoon: Radzik Agnieszka
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Telefoon: +48 575066005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w branży administracyjno-usługowej

Referentienummer: ZP.271.02.2020.1022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162110 Schoolbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 598 963.72 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1 – Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48190000 Software voor onderwijsdoeleinden
38650000 Foto-uitrusting
48000000 Software en informatiesystemen
32342400 Akoestische toestellen
38652100 Projectoren
30213100 Draagbare computers
30213300 Desktop computers
30195910 Witte schrijfborden
30232110 Laserprinters
38653400 Projectieschermen
39162110 Schoolbenodigdheden
32324600 Kastjes voor digitale tv
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nowy Sącz: Zespół Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 29, Zespół Szkół nr 3, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2 – Zakup dostawa i montaż wyposażenia w postaci mebli szkolnych i biurowych na potrzeby projektu

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
39130000 Kantoormeubilair
39121200 Tafels
39121100 Schrijftafels
39111100 Draaistoelen
39131000 Kantoorrekken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nowy Sącz: Zespół Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 29, Zespół Szkół nr 3, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 3 – zakup dostawa i montaż wyposażenia w postaci rolet wewnętrznych na potrzeby realizacji projektu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39515000 Gordijnen, draperieën, valletjes en rolgordijnen van stof
45421145 Installeren van rolluiken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nowy Sącz: Zespół Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 29, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 4 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni w postaci klimatyzatorów oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji na potrzeby realizacji projektu

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39717200 Klimaatregelingsapparaten
45331220 Installeren van airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nowy Sącz: Zespół Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 29, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 5 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni fryzjerskiej na potrzeby realizacji projektu

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39712200 Haarverzorgingsapparaten
39162100 Leermiddelen
39143113 Speciale bekledingsstof
39712210 Haardrogers
33711620 Kammen
39241200 Scharen
39224200 Borstels
39150000 Divers meubilair en uitrusting
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
33711600 Haarverzorgingsmiddelen en artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Szkół Nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 6 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni sprzedaży i włókienniczej na potrzeby realizacji projektu

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38311100 Elektronisch-analytische balansen
38510000 Microscopen
39298200 Schilderijlijsten
18937000 Zakken voor het verpakken van goederen
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz, Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 7 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni technologicznej i pracowni kreowania ubioru na potrzeby realizacji projektu.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713500 Elektrische strijkijzers
42715000 Naaimachines
42710000 Machines voor textiel
42718100 Strijkmachines
39241200 Scharen
39121200 Tafels
42718000 Machines voor het afwerken van textiel
42717000 Strijk- en vouwuitrusting voor linnengoed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz (tabela nr: 1), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 058-138211
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Część 1 – Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Forex-It Paweł Gwóźdź
Nationaal identificatienummer: 734-214-28-24
Postadres: ul. Nawojowska 160
Plaats: Nowy Sącz
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 33-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 335 522.70 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 421 835.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część 2 – Zakup dostawa i montaż wyposażenia w postaci mebli szkolnych i biurowych na potrzeby projektu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PB Tenders Jakub Pawulski
Nationaal identificatienummer: 9532495550
Postadres: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-171
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 634.27 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 986.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Część 3 – Zakup dostawa i montaż wyposażenia w postaci rolet wewnętrznych na potrzeby realizacji projektu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Dyskret” Kiersztyn Sławomir
Nationaal identificatienummer: 922-164-87-73
Postadres: Borowina Sitaniecka 52B,
Plaats: Zamość
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 22-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 565.04 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 380.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Część 4 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni w postaci klimatyzatorów oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji na potrzeby realizacji projektu

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Część 5 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni fryzjerskiej na potrzeby realizacji projektu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna Marco Ferrini Marlena Wandas-Olszewska
Nationaal identificatienummer: 7343334684
Postadres: ul. Świętego Ducha 11
Plaats: Nowy Sącz
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 33-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 129.21 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 247.15 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Część 6 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni sprzedaży i włókienniczej na potrzeby realizacji projektu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nationaal identificatienummer: 7342941318
Postadres: ul. Jagiellońska 14,
Plaats: Nowy Sącz
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 33-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 646.18 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 710.57 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Część 7 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni technologicznej i pracowni kreowania ubioru na potrzeby realizacji projektu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Usługowo-Handlowa Semaco Sp. J. J. Skałoń, M. Strojniak
Nationaal identificatienummer: 6780101434
Postadres: os. Szkolne 19A
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-977
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 301.79 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 805.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 4 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), którego przedmiotem było: zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni w postaci klimatyzatorów oraz obsługa serwisowo -konserwacyjna przez okres gwarancji.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.,) Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający zamierza zatem udzielić zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art 67 ust 1 bowiem zachodzi okoliczność wskazana w pkt 4.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a,
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020