Leveringen - 256373-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Aardolie, steenkool en olieproducten

2020/S 106-256373

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Morski w Szczecinie
Postadres: pl. Stefana Batorego 4
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 70-207
Land: Polen
Contactpersoon: Mirosława Giergiel
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Telefoon: +48 914403460

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ums.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-DMA w okresie 24 miesięcy’”

Referentienummer: Po-II.260.5.20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09200000 Aardolie, steenkool en olieproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-DMA, zgodnego z normą ISO 8217:2017 DMA w ilości: 760 000 litrów dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie.

2. Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.

3. Paliwo żeglugowe określone w ust. 1, Wykonawca dostarczy do Baz Oznakowania Nawigacyjnego Szczecin i Świnoujście oraz do Portu Mrzeżyno, do portu Dźwirzyno i portu Darłowo na swój koszt i wyda paliwo na poszczególne jednostki pływające Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – rozdział III SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 770 800.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09200000 Aardolie, steenkool en olieproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-DMA, zgodnego z normą ISO 8217:2017 DMA w ilości: 760 000 litrów dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie.

2. Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.

3. Paliwo żeglugowe określone w ust. 1, Wykonawca dostarczy do Baz Oznakowania Nawigacyjnego Szczecin i Świnoujście oraz do Portu Mrzeżyno, do portu Dźwirzyno i portu Darłowo na swój koszt i wyda paliwo na poszczególne jednostki pływające Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – rozdział III SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji dostawy / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 066-156828
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PO-II.260.5.20
Benaming:

„Sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-DMA w okresie 24 miesięcy”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oktan Energy &V/L Service Sp. z o.o.
Postadres: ul. Hryniewieckiego 1
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 70-606
Land: Polen
E-mail: bunker@oktan-energy.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 224 588.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020