Leveringen - 256376-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Madrid: Farmaceutische producten

2020/S 106-256376

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Nationaal identificatienummer: Q2877008I
Postadres: C/ Profesor Martín Lagos, s/n
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28040
Land: Spanje
E-mail: contratacionadva.hcsc@salud.madrid.org
Telefoon: +34 913303307
Fax: +34 913303062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

Adres van het kopersprofiel: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro del medicamento Biktarvy (Bictegravir 50 mg/ Emtricitabina 200 mg/ Tenofovir Alafenamida Fumarato 245 mg comp.) con destino al Hospital Clínico San Carlos

Referentienummer: PNSP 2019-1-101
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de medicamentos Biktarvy (bictegravir 50 mg/ Emtricitabina 200 mg/ Tenofovir Alafenamida Fumarato 245 mg comp.) para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 125.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Clínico San Carlos.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de medicamentos Biktarvy (bictegravir 50 mg/ Emtricitabina 200 mg/ Tenofovir Alafenamida Fumarato 245 mg comp.) para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Según lo establecido en el apartado 19 de la cláusula primera y cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente se amplia el 20 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Proveedor exclusivo (artículo 168.2o párrafo segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26.2.2014, requiere «la no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial se aplicará cuando no exista una alternativa o sustitución razonable».

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de medicamentos Biktarvy (Bictegravir 50 mg/ Emtricitabina 200 mg/ Tenofovir Alafenamida Fumarato 245 mg comp.) para el Hospital Clinico San Carlos de Madrid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gilead Sciences, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B80754799
Postadres: C/ Vía de los Poblados, 3, Parque Emprearial Cristalia, edificio 7/8, 6.ª planta
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28033
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 125.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Según lo establecido en el apartado 19 de la cláusula primera y cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente se amplia el 20 %.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Postadres: Carrera de San Jerónimo, 13, 1.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917206346/5
Fax: +34 917206347
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020