Leveringen - 256381-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten

2020/S 106-256381

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Zagreb
Nationaal identificatienummer: 61817894937
Postadres: Avenija Dubrovnik 15
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10020
Land: Kroatië
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Telefoon: +385 16503788

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zagreb.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kamen i kameni agregati

Referentienummer: 2019-2944
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14212000 Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukladno točki 2. DON-a – Podaci o predmetu nabave.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 349 000.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14212000 Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukladno točki 2. DON-a – Podaci o predmetu nabave.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: T. 6.5. DON-a / Weging: t.6.5.DON
Prijs - Weging: t.6.5.DON
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 002-001240
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kamen i kameni agregati

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Golubovečki kamenolomi d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 17144387225
Postadres: Novi Golubovec 26
Plaats: Novi Golubovec
NUTS-code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Postcode: 49255
Land: Kroatië
E-mail: golubovecki-kamenolomi@kr.t-com.hr
Telefoon: +385 49382806
Fax: +385 49412521
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kamenolom Gorjak d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 70092623710
Postadres: Gornje Jesenje bb
Plaats: Krapina
NUTS-code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Postcode: 49000
Land: Kroatië
E-mail: kamenolom.gorjak1@kr.t-com.hr
Telefoon: +385 49373204
Fax: +385 49373208
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 650 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 349 000.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020