Leveringen - 256382-2020

03/06/2020    S106

Kroatië-Split: Pluimvee

2020/S 106-256382

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split
Nationaal identificatienummer: 25975412650
Postadres: Cvite Fiskovića 3
Plaats: Split
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postcode: 21000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Marina Božić Brnić
E-mail: marina.bozic@scst.hr
Telefoon: +385 21361853
Fax: +385 21346770
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.scst.hr
Adres van het kopersprofiel: www.scst.hr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studentski centar Šibenik
Nationaal identificatienummer: 68241113433
Postadres: Bana Josipa Jelačića 21
Plaats: Šibenik
NUTS-code: HR034 Šibensko-kninska županija
Postcode: 22000
Land: Kroatië
E-mail: nplenca@scsi.hr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.scsi.hr
Adres van het kopersprofiel: www.scsi.hr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

ZJN 2016

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Piletina i puretina

Referentienummer: MV-20/20P-21V
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15112000 Pluimvee
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Piletina i puretina

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 136 025.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pileće i pureće meso

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000 Pluimvee
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
NUTS-code: HR034 Šibensko-kninska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Split i Šibenik, po DON-u.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pileće i pureće meso

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Izvršenje korektivne mjere prilikom odaziva na reklamaciju vezano uz nesukladnost proizvoda / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pileće i pureće meso.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zamrznuti panirani pileći i pureći proizvodi

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000 Pluimvee
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
NUTS-code: HR034 Šibensko-kninska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Split i Šibenik, po DON-u.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamrznuti panirani pileći i pureći proizvodi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Izvršenje korektivne mjere prilikom odaziva na reklamaciju vezano uz nesukladnost proizvoda / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamrznuti panirani pileći i pureći proizvodi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pileće hrenovke

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000 Pluimvee
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
NUTS-code: HR034 Šibensko-kninska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Split i Šibenik, po DON-u.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pileće hrenovke

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Izvršenje korektivne mjere prilikom odaziva na reklamaciju vezano uz nesukladnost proizvoda / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pileće hrenovke

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103367
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PI Vindija d.d.
Nationaal identificatienummer: 44138062462
Postadres: Međimurska 6
Plaats: Varaždin
NUTS-code: HR0 HRVATSKA
Postcode: 42000
Land: Kroatië
E-mail: vlatka.horvat@vindija.hr
Telefoon: +385 42399999
Fax: +385 42399999
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 560 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 386 650.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PI Vindija d.d.
Nationaal identificatienummer: 44138062462
Postadres: Međimurska 6
Plaats: Varaždin
NUTS-code: HR0 HRVATSKA
Postcode: 42000
Land: Kroatië
E-mail: vlatka.horvat@vindija.hr
Telefoon: +385 42399999
Fax: +385 42399999
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 742 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 741 400.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PI Vindija d.d.
Nationaal identificatienummer: 44138062462
Postadres: Međimurska 6
Plaats: Varaždin
NUTS-code: HR0 HRVATSKA
Postcode: 42000
Land: Kroatië
E-mail: vlatka.horvat@vindija.hr
Telefoon: +385 42399999
Fax: +385 42399999
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 975.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 dana, po ZJN-u 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Odjel nabave
Postadres: Cvite Fiskovića 3
Plaats: Split
Postcode: 21000
Land: Kroatië
E-mail: marina.bozic@scst.hr
Telefoon: +385 21361853
Fax: +385 21346770
Internetadres: www.scst.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020