Leveringen - 256397-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Speciale voertuigen

2020/S 106-256397

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Nationaal identificatienummer: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Postadres: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-326
Land: Polen
Contactpersoon: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zzpprzymz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Warszawie (1 pojazd) oraz Wrocławiu (1 pojazd). Części 1–2. Postępowanie znak ZZP-67/20

Referentienummer: ZZP-67/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000 Speciale voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników – fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2020 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych żadnymi prawami osób trzecich. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży dla RCKiK w Warszawie (1 pojazd) oraz Wrocławiu (1 pojazd) – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy, które stanowią załączniki do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 420 970.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Warszawie (1 pojazd)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651400 Antivirale middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75, 03-958 Warszawa, POLSKA (1 pojazd)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników – fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2020 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych żadnymi prawami osób trzecich. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży.

1.1. W załącznikach do SIWZ zostały określone Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (parametry graniczne), które muszą zostać uzupełnione i dołączone do dokumentacji przetargowej.

1.2. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wszystkich warunków granicznych określonych w parametrach granicznych, oferta wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126, w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe):

— oferowane parametry techniczne/graniczne pojazdu bazowego oraz zabudowy chłodniczej (jeżeli dotyczy), które stanowią załączniki nr 4a i 4b do SIWZ,

— kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopię świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych,

— oświadczenie wykonawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, iż przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji/badanie techniczne przeprowadzone w Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia – wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

— w przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (fmi), potwierdzające posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie,

— w przypadku przebudowy instalacji elektrycznej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia przez odbiorcę wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).

2.2. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (mechanicznej) na cały pojazd bez limitu przebiegu w km / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Wykonanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK we Wrocławiu (1 pojazd)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651400 Antivirale middelen voor systemisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/7/9, 50-345 Wrocław, POLSKA (1 pojazd)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników – fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2020 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych żadnymi prawami osób trzecich. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży.

1.1. W załącznikach do SIWZ zostały określone Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (parametry graniczne), które muszą zostać uzupełnione i dołączone do dokumentacji przetargowej.

1.2. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wszystkich warunków granicznych określonych w parametrach granicznych, oferta wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126, w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe):

— oferowane parametry techniczne/graniczne pojazdu bazowego oraz zabudowy chłodniczej (jeżeli dotyczy), które stanowią załączniki nr 4a i 4b do SIWZ,

— kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopię świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych,

— oświadczenie wykonawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, iż przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji/badanie techniczne przeprowadzone w Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia – wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

— w przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (fmi), potwierdzające posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie,

— w przypadku przebudowy instalacji elektrycznej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia przez odbiorcę wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).

2.2. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (mechanicznej) na cały pojazd bez limitu przebiegu w km / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wykonanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Moc silnika / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 048-113167
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Warszawie (1 pojazd)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Man Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Postadres: al. Katowicka 9
Plaats: Nadarzyn
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-830
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 203 250.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK we Wrocławiu (1 pojazd)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Duda-Cars S.A.
Postadres: ul. Ptasia 4
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 60-319
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 217 720.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Adaptacja pojazdu - Vvan Grabowski Jan Grabowski

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, zamawiający wymaga dokumentów,o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Przystępując do procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu naskładanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie zapisów art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp.

W przypadku oświadczenia przez wykonawcę w ofercie, iż w trakcie realizacji zamówienia czynności będą wykonywane przez osobę posiadającą stopień niepełnosprawności, wykonawca zobowiązuje się podać niezbędne dane umożliwiające weryfikację informacji, w szczególności numer orzeczenia o niepełnosprawności, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

V. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI. Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020