Leveringen - 256399-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Parkeerregulatieapparatuur

2020/S 106-256399

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
Nationaal identificatienummer: 124644360
Postadres: Žolyno g. 15
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-10209
Land: Litouwen
Contactpersoon: Aurelija Peleckaitė
E-mail: aurelija.peleckaite@vilniustransport.lt
Telefoon: +370 52709339

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vilniustransport.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6052

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo ir programinė įranga su įrengimu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo ir programinė įranga su įrengimu. Reikalavimai pirkimo objektui, pasiūlymo pateikimui bei kiti reikalavimai ir sąlygos nurodyti kituose pirkimo dokumentuose.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 88 750.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilnius.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo ir programinė įranga su įrengimu. Perkamas kiekis nurodytas kituose pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 056-132197
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo ir programinė įranga su įrengimu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Bipa“
Nationaal identificatienummer: 134282073
Postadres: H. ir O. Minkovskių g. 87
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-46222
Land: Litouwen
E-mail: vitalijus@bipa.lt
Telefoon: +370 37390387
Fax: +370 37298667

Internetadres: http://www.bipa.lt

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MB „Inovatyvi technika“
Nationaal identificatienummer: 304531909
Postadres: Sėlių a. 20-7
Plaats: Zarasai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-32109
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 750.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Postadres: Gedimino pr. 40
Plaats: Vilnius
Postcode: LT-01501
Land: Litouwen
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt

Internetadres: https://vat.teismas.lt/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020