Leveringen - 256403-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Enköping: Televisie- en audiovisuele uitrusting

2020/S 106-256403

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enköpings kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0282
Postadres: Kungsgatan 42
Plaats: Enköping
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 745 36
Land: Zweden
Contactpersoon: Mikael Ahlqvist
E-mail: mikael.ahlqvist@enkoping.se
Telefoon: +46 171626164

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://enkoping.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AV-produkter och tjänster

Referentienummer: KS2019/766
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på AV-produkter med tillbehör och tillhörande tjänster för leverans till Enköpings kommun. Upphandlingsdokumentet innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
32321000 Televisieprojectie-uitrusting
32321200 Audiovisuele uitrusting
32321300 Audiovisuele materialen
32322000 Multimedia-uitrusting
32323100 Kleurenmonitoren
32324000 Televisieontvangers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på AV-produkter med tillbehör och tillhörande tjänster för leverans till Enköpings kommun. Upphandlingsdokumentet innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 020-043897
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

AV-produkter och tjänster

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Avbruten upphandling

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadres: Kungsgatan 49
Plaats: Uppsala
Postcode: 753 21
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefoon: +46 184316300
Fax: +46 18100034

Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020