Leveringen - 256410-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Stockholm: Uitrusting voor videoconferentie

2020/S 106-256410

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SKL Kommentus Inköpscentral AB
Nationaal identificatienummer: 556819-4798
Postadres: Hornsgatan 15
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 117 99
Land: Zweden
Contactpersoon: Sophia Törnberg
E-mail: sophia.tornberg@affarsconcept.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sklkommentus.se

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AV-produkter och tjänster 2018 (Anbudsområde 1)

Referentienummer: 10382
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32232000 Uitrusting voor videoconferentie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 670 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AV-produkter och tjänster 2018 10382

Perceel nr.: Anbudsområde 1 Helhetslösningar, rådgivning och produkter
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32232000 Uitrusting voor videoconferentie
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
32321200 Audiovisuele uitrusting
32321300 Audiovisuele materialen
32350000 Delen van audio- en video-uitrusting
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-025942

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AVS i Sverige AB
Perceel nr.: Ramavtal f.ku.
Benaming:

AV-produkter och tjänster 2018 (Anbudsområde 1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AVS i Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556273-9358
Plaats: Malmö
NUTS-code: SE SVERIGE
Land: Zweden
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 670 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Loudnbright Systemintegration AB
Perceel nr.: Ramavtal f.ku.
Benaming:

AV-produkter och tjänster 2018 (Anbudsområde 1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loudnbright Systemintegration AB
Nationaal identificatienummer: 556408-9497
Postadres: Brodalsvägen 7
Plaats: Partille
NUTS-code: SE SVERIGE
Land: Zweden
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 670 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020