Leveringen - 256417-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Mérida: Laboratoriumreagentia

2020/S 106-256417

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia del Área de Salud de Mérida
Nationaal identificatienummer: Q0600413I
Postadres: Polígono Nueva Ciudad, s/n
Plaats: Mérida
NUTS-code: ES431 Badajoz
Postcode: 06800
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia del Área de Salud de Mérida
E-mail: uca.merida@salud-juntaex.es
Telefoon: +34 924382448
Fax: +34 924382413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9M1BL0fhi6AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministros de material para realizar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, hibridación in situ e istoquímica en anatomía patológica, con cesión de equipos necesarios

Referentienummer: CS/02/1119022611/19/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministros de material para realizar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, hibridación in situ e istoquímica en anatomía patológica, con cesión de equipos necesarios.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 274 209.56 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polígono Nueva Ciudad, s/n, 06800 Merida.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministros de material para realizar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, hibridación in situ e istoquímica en anatomía patológica, con cesión de equipos necesarios.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad técnica de la propuesta / Weging: 36
Prijs - Weging: 64
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 234-573170
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CS/02/1119022611/19/PA
Benaming:

Suministros de material para realizar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, hibridación in situ e istoquímica en anatomía patológica, con cesión de equipos necesarios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Leica Microsistemas, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B58521147
Postadres: C/ Nicaragua
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08029
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 289 929.04 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 274 209.56 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerencia Área de Salud de Mérida, Hospital de Mérida
Postadres: Polígono Nueva Ciudad, s/n
Plaats: Mérida
Postcode: 06800
Land: Spanje
E-mail: juancarlos.herrera@salud-juntaex.es
Telefoon: +924 382448
Fax: +924 382413
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerencia del Área de Salud de Mérida, Hospital de Mérida
Postadres: Polígono Nueva Ciudad, s/n
Plaats: Mérida
Postcode: 06800
Land: Spanje
E-mail: juancarlos.herrera@salud-juntaex.es
Telefoon: +924 382448
Fax: +924 382413
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020