Leveringen - 256425-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Tsjechië-Ostrava: Diagnostische agentia

2020/S 106-256425

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Nationaal identificatienummer: 71009396
Postadres: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava
Plaats: Ostrava
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 702 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Jana Šuchmová
E-mail: jana.suchmova@zuova.cz
Telefoon: +420 596200150

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zuova.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamický nákupní systém na dodávky diagnostik

Referentienummer: ZU/13506/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33694000 Diagnostische agentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky diagnostik určených pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Součástí dodávek bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky. Jako součást dodávek diagnostik může zadavatel požadovat i bezplatnou výpůjčku zařízení k požadovaným diagnostikám a případný související spotřební materiál. Případný požadavek

Zadavatele na dodávku diagnostik, včetně bezplatné výpůjčky zařízení a případného souvisejícího spotřebního materiálu bude vždy zadavatelem specifikován v jednotlivých výzvách k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 280 000 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pracoviště zadavatele v Ostravě a v Brně.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky diagnostik určených pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Součástí dodávek bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky. Jako součást dodávek diagnostik může zadavatel požadovat i bezplatnou výpůjčku zařízení k požadovaným diagnostikám a případný související spotřební materiál. Případný požadavek

Zadavatele na dodávku diagnostik včetně bezplatné výpůjčky zařízení a případného souvisejícího spotřebního materiálu bude vždy zadavatelem specifikován v jednotlivých výzvách k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) hodnotící kritéria budou vždy stanovena v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 zákona.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 054-127902
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 31
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 31
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 31
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beckman Coulter Česká republika, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 28233492
Postadres: Radiová 1122/1, Hostivař
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
E-mail: beckman.cz@beckmancoulter.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vidia, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 16556267
Postadres: Nad Safinou II 365
Plaats: Vestec
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 252 50
Land: Tsjechië
E-mail: info@vidia.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grifols, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 48041351
Postadres: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 186 00
Land: Tsjechië
E-mail: sro@grifols.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Promedica Praha group, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25099019
Postadres: Juárezova 1071/17, Bubeneč
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 160 00
Land: Tsjechië
E-mail: zakazky@promedica-praha.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbott Laboratories, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25095145
Postadres: Evropská 2591/33d, Dejvice
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 160 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@abbott.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laboserv, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25507150
Postadres: Tuřanka 1222/115, Slatina
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 627 00
Land: Tsjechië
E-mail: laboserv@laboserv.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Werfen Czech, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 24206181
Postadres: Počernická 272/96, Malešice
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 108 00
Land: Tsjechië
E-mail: diagnostika@werfen.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: "APR", spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 44792883
Postadres: V Chotejně 765/15, Hostivař
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
E-mail: aprpraha@apr.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25142135
Postadres: Křenova 438/1
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 162 00
Land: Tsjechië
E-mail: bdcz@bd.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica ČS, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 46342907
Postadres: Radlická 740/113d, Jinonice
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 158 00
Land: Tsjechië
E-mail: office@bmgrp.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dynex technologies, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 48108731
Postadres: Vodičkova 791/41
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
E-mail: office@dynex.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dynex LabSolutions, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 06616631
Postadres: Senovážné náměstí 978/23, Nové Město
Plaats: Praha1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
E-mail: office@dynex.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gali, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 26009951
Postadres: Ke Stadionu 179, Podmoklice
Plaats: Semily
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
Postcode: 513 01
Land: Tsjechië
E-mail: info@gali.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Merck, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 18626971
Postadres: Na hřebenech II 1718/10, Nusle
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
E-mail: poptavky@merckgroup.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oxoid CZ, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 27754146
Postadres: Kaštanová 539/64
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 620 00
Land: Tsjechië
E-mail: oxoid.cz@thermofischer.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TestLine Clinical Diagnostics, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 47913240
Postadres: Křižíkova 188/68, Královo Pole
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 612 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@testlinecd.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 04179960
Postadres: Budějovická 779/3b, Michle
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
E-mail: diagnostika.cz@siemens.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BioVendor - Laboratorní medicína, a.s.
Nationaal identificatienummer: 63471507
Postadres: Karásek 1767/1, Řečkovice
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 621 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@biovendor.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: I.T.A.-Intertact, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 65408781
Postadres: Revoluční 1546/24
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
E-mail: ita@ita-intertact.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio-Port Europe, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 24690937
Postadres: Slezská 1337/106, Vinohrady
Plaats: Praha 3
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 130 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@bio-port.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurex Medica, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 47681331
Postadres: Výstavní 604/111, Vítkovice
Plaats: Ostrava
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 703 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@eurexmedica.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roche, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 49617052
Postadres: Sokolovská 685/136f, Karlín
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 186 00
Land: Tsjechië
E-mail: prague.tendry@roche.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biogenix, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 49356526
Postadres: Kostelecká 879/59
Plaats: Praha 9
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 196 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@biogenix.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diagnostics, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35871181
Postadres: Hodská 68
Plaats: Galanta
NUTS-code: SK021 Trnavský kraj
Postcode: 924 01
Land: Slovakije
E-mail: info@diagnostics.sk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trios, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 44269471
Postadres: Zakouřilova 2275/142, Chodov
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 149 00
Land: Tsjechië
E-mail: trios@trios.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Binding Site, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 29021600
Postadres: Sinkulova 682/55
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 147 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@bindingsite.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Merci, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 46966447
Postadres: Hviezdoslavova 1192/55b
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 627 00
Land: Tsjechië
E-mail: soutez@merci.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurotex, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 47121025
Postadres: V zátiší 111
Plaats: Jevany
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 281 66
Land: Tsjechië
E-mail: eurotex@eurotexsro.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio-Rad, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 49243764
Postadres: Pikrtova 1737/1a, Nusle
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
E-mail: offers-cz@bio-rad.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020