Leveringen - 256426-2020

03/06/2020    S106

Portugal-Cacia: Diverse pijpfittingen

2020/S 106-256426

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas da Região de Aveiro (AdRA), S. A.
Nationaal identificatienummer: 509107630
Postadres: Travessa Rua da Paz, 4
Plaats: Cacia (Aveiro)
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
Postcode: 3801-101
Land: Portugal
E-mail: adra@adp.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.adra.pt
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedade Anónima
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exploração/Gestão de serviços de água e saneamento

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CP 49/2019_CL-ARM — Aquisição de acessórios de latão

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44167000 Diverse pijpfittingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de acessórios de latão.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de acessórios de latão.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não aplicável.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 179-435420
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

CP 49/2019_CL-ARM — Aquisição de acessórios de latão

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração da AdRA
Postadres: Travessa Rua da Paz, 4, apt. 3144 EC, Taboeira
Plaats: Cacia (Aveiro)
Postcode: 3801-101
Land: Portugal
E-mail: adra@adp.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020