Leveringen - 256430-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Meubilair

2020/S 106-256430

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izpalnitelna agentsiya „Voenni klubove i voenno-pochivno delo“
Nationaal identificatienummer: 129008829
Postadres: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 7
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Snezhana Karaivanova
E-mail: s_karaivanova@militaryclubs.bg
Telefoon: +359 29221704
Fax: +359 29810731

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.militaryclubs.bg

Adres van het kopersprofiel: http://militaryclubs.bg/node/1473

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 43 102.41 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове“ за нуждите на И

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, гр. София, х-л „Шипка“, бул. „Тотлебен“ № 34а, гр. Варна, к. к. Св. св. Константин и Елена, х-л „Адмирал“, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2, гр. Бургас

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 183-374615
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-40
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Кооперация „Панда“
Nationaal identificatienummer: 000885099
Postadres: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Plaats: София
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: yana.petrova@office1.bg
Telefoon: +359 4893145
Fax: +359 8221900

Internetadres: www.yana.petrova@office1.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 299.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 102.41 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020